Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Shoftim
Najlepšia forma vlády

Článok skúma Parshata Shoftima a diskutuje o koncepte deľby moci v modernom právnom systéme. Načrtáva, ako bola izraelská spoločnosť postavená na štyroch riadiacich inštitúciách – Kráľ, Sudca, Kňaz a Prorok – z ktorých každá mala odlišné úlohy. Inštrukcia Tóry vymenovať kráľa „ako všetky národy okolo vás“ odráža vyvíjajúcu sa politickú kultúru. Článok vyzdvihuje dôraz Tóry na zriadenie politického subjektu na ovplyvňovanie iných národov prostredníctvom ich politických systémov a kultúry.

Parshat Re'e
Parshat Re'e - Izraelská izolácia

  • Falošný prorok: Osoba, ktorá sa zdá byť hodná proroctva, ale ktorej posolstvo je v rozpore s Tórou.
  • Znamenie alebo zázrak: Udalosť, ktorá nie je prirodzene možná a je často považovaná za dôkaz božieho zásahu.
  • Sinaj: Hora, kde Boh zjavil Tóru Izraelitom.

Parashat Ekev
Feeding the Soul: A Heartfelt Journey of Blessings After Every Meal

The article discusses the mitzvah of reciting a blessing after a meal. The blessing is a way of expressing our gratitude to God for the gift of food. The article also discusses the importance of prayer in Judaism and how it applies to all people, regardless of their Faith.

Parashat VaEtchanan
Beyond Borders: Unveiling the Universal Message of Unity in Ancient Wisdom

 Step into the mystical realm of Parashat VaEtchanan, where the power of "Hear O Israel, Adonai is our God, Adonai is One" resonates. Beyond its surface, an awe-inspiring revelation awaits. Rashi's paradoxical interpretation uncovers a profound mission entrusted to the People of Israel—to become catalysts of transformation for all humanity. Join the harmonious convergence of the children of Israel and the children of Noah, embarking on a captivating journey towards the realization of a unified vision—a world where one God reigns supreme. Explore the mysteries that lie within, as the ancient call of Shema Israel beckons you to a higher understanding.

Parashat DEVARIM
Revolutionizing the Intersection of Politics and Religion in Judaism

Parashat Devarim unearths Judaism's remarkable fusion of politics and religion. It challenges the conventional separation of state and faith, emphasizing that the Torah presents a political constitution for the Hebrew people. This revelation highlights the Holy One's concern for societal order and justice. The People of Israel's actions in their land serve as a model for other nations to emulate, promoting just and righteous social behavior. The seven Noahide commandments include establishing a just legal system, underscoring society's importance of justice and honesty. This religious imperative advocates for the integration of holiness in politics. Parashat Devarim sparks curiosity and invites readers to explore the unique relationship between Torah, politics, and religion. 

Parashat MATOT & MASEY
Harnessing the Sacred Force of Speech

Uncover the secret art of canceling and breaking vows in Judaism. Delve into the profound power of speech as the Torah unveils its perspective on the significance of words. Discover the hidden holiness embedded in every utterance and its impact on mitzvot. Unlock the mysteries of how to cancel a vow and explore the depths of breaking a vow within Jewish tradition. Witness the transformative force of speech and grasp the true importance it holds in the tapestry of Judaism. Join us on this captivating journey into the heart of Torah's view on the sacred realm of speech.

Search