Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Získanie práva prvorodeného

Tento týždeň čítame časť Tóry, ktorá sa začína slovami: "Jaakov vyšiel...." (1Možíšova 28:10, Sidon) Kam vyšiel? Putoval mimo izraelskej krajiny. V tomto príbehu Tóry je Jaakovov (Jakubov) odchod vlastne akýmsi predobrazom izraelského národa, ktorý bol neskôr vyhnaný zo svojho dedičného územia.

Aký je účel odchodu Jaakova (Izraelitov)? Má dokázať svoju morálnu prevahu. Keď Jaakov opúšťa krajinu, jeho morálna prevaha je spochybnená. Esav vykresľuje Jaakova ako sprostého zlodeja, ktorý mu ukradol prvorodenstvo.  Poznamenáva totiž: "Či sa právom nevolá Jaakov ? Už dvakrát ma podrazil! Vzal mi prvorodenstvo a teraz mi vzal aj požehnanie!" (1 Mojžišova 27:36, Sidon). Navyše, keď Jaakov prišiel do Lavanovho domu, Lavan (Lában) ho oklamal tým, že mu namiesto mladšej dcéry dal staršiu.    Keď si Jaakov uvedomil, že bol oklamaný, spýtal sa Lavana: "Prečo si ma podviedol?" (1 Mojžišova 29:25, Sidon)   A Lavan mu odpovedá:  "U nás nie je zvykom vydávať mladšiu dcéru pred prvorodenou." (1 Mojžišova 29:26, Sidon)   Lavan akoby mu to vrátil: "To ty mi chceš niečo hovoriť o klamstve! Ja sa na rozdiel od teba riadim pravidlami, keď beriem ohľad na  prvorodenstvo svojej dcéry." Po takejto argumentácii sa Jaakov nedokáže vzoprieť Lavanovi a presvedčiť ho o svojej morálnej prevahe.

Naproti tomu, keď sa Jaakovovi narodia štyri prvorodené deti - Reuven (z Ley), Dan (z Bilhy), Gad (zo Zilpy) a Jozef (z Ráchel) - začína proces nápravy. Keď sa narodí Reuven (Rúben), dostane meno, ktoré v preklade znamená "Ajhľa, syn!". Významný stredoveký vykladač Raši vysvetľuje, že za svoje meno vďačí svojej matke, ktorá vyhlásila: "Pozrite, aký je rozdiel medzi mojím synom a synom môjho svokra!" Narážala tým na ostrý kontrast v správaní Esava a Reuvena, keď išlo o prvorodenecké  právo. Esav nadviazal na spôsoby prvorodeného Kaina, ktorý zabil svojho mladšieho brata Hevela (Ábela). Naproti tomu Reuven pod vplyvom Ruach Ha-kodeš (Ducha Svätého) nielenže nepociťoval žiadnu nevôľu, keď prvorodenstvo dostal Jozef, ale neskôr sa ho zastal a pokúsil sa ho zachrániť z jamy, do ktorej ho hodili ostatní bratia. Reuvenovým činom sa začalo postupné očisťovanie Jaakovovej pošramotenej povesti.

Po narodení Dana je to ešte zrejmejšie. Dan sa narodil najmä preto, aby sa mohli narodiť ešte ďalší prvorodení svojich  matiek. Je totiž synom slúžky Bilhy, ktorú Ráchel dala Jaakovovi len preto, že sama bola bezdetná. A Gad sa narodil len preto, že Lea chcela mať viac synov. Až potom sa narodil Jozef.

Keď sa narodil Jozef, Ráchel povedala: "Boh odstránil moju hanbu. A dala mu meno Jozef povediac: Nech mi Pán pridá iného syna (1 Mojžišova  30:23-24, Sidon) Je to prvýkrát  v dejinách, keď sa otcovi s viacerými ženami narodia  štyri prvorodené deti, aby  prvorodenstvo získal posledný z nich.

Z toho všetkého je zrejmá Jaakovova úplná nadradenosť nad Esavom. Preto, keď Ráchel porodí Jozefa, Jaakov hovorí Lavanovi: "Prepusť ma, pôjdem na svoje miesto a do svojej krajiny!"     (1 Mojžišova 30:25, Sidon)

Prečo bolo Jozefovo narodenie podnetom na návrat? Raši opäť ponúka vysvetlenie. Vo svojich výkladoch  uvádza, že Jaakov bol pripravený vrátiť sa, aby sa stretol so svojím bratom Esavom a dokázal mu, že prvorodeného podľa tela môže oprávnene nahradiť vhodnejší mladší brat. Je teda zrejmé, že právo je na strane Jicchaka a Jaakova, a nie na strane Jišmaela a Esava.

More Weekly Portions

Mortality EterniFrom Mortality to Eternity: The Red Cow’s Path to Purificationty Purification

In Parshat Hukat, the red cow (para aduma) ritual symbolizes purification from the impurity of death, rooted in the sin of the Tree of Knowledge. The ritual involves mixing ashes with living water, representing the body and soul, illustrating life's restoration through resurrection. This process, despite its symbolic clarity, underscores a Divine mystery — the transition between life and death remains beyond human comprehension. The Midrash highlights the red cow's secret, emphasizing the profound and unfathomable nature of resurrection and Divine Will

Redefining Leadership: What Korah's Rebellion Teaches Us Today

Korah’s rebellion against Moshe and Aharon, joined by Datan, Aviram, and 250 incense offerers, highlights the complex dynamics of Biblical disputes and legitimate leadership. Korah’s high status contrasts with the petty scheming of Datan and Aviram, illustrating how leadership is contested. Their challenge arose after the breaking of the Tablets, arguing that Moshe and Aharon had disqualified themselves. This story teaches us not to hastily reject leadership over perceived mistakes, as such actions can fulfill the Divine Will. The rebellion teaches us lessons regarding leadership and Divine choice

The Parashah of the Spies: A Deep Analysis and Fascinating Insights
Shlah Leha

The Parashah of the Spies, featured in Parshat Shelach and Parshat Devarim, explores Joshua bin Nun's unique blessing to protect his faith, contrasting with Caleb ben Yefuneh's natural nationalism. This difference underscores the themes of faith and nationalism among the Israelites. The punishment of forty years of wandering, as explained by the Netziv of Volozhin, aimed to discipline the Israelites and sanctify God's name, either through conquest or exile. Analyzing Joshua and Caleb's roles offers deeper insights into the parashah's modern relevance and implications.

Search