Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Získanie práva prvorodeného

Tento týždeň čítame časť Tóry, ktorá sa začína slovami: "Jaakov vyšiel...." (1Možíšova 28:10, Sidon) Kam vyšiel? Putoval mimo izraelskej krajiny. V tomto príbehu Tóry je Jaakovov (Jakubov) odchod vlastne akýmsi predobrazom izraelského národa, ktorý bol neskôr vyhnaný zo svojho dedičného územia.

Aký je účel odchodu Jaakova (Izraelitov)? Má dokázať svoju morálnu prevahu. Keď Jaakov opúšťa krajinu, jeho morálna prevaha je spochybnená. Esav vykresľuje Jaakova ako sprostého zlodeja, ktorý mu ukradol prvorodenstvo.  Poznamenáva totiž: "Či sa právom nevolá Jaakov ? Už dvakrát ma podrazil! Vzal mi prvorodenstvo a teraz mi vzal aj požehnanie!" (1 Mojžišova 27:36, Sidon). Navyše, keď Jaakov prišiel do Lavanovho domu, Lavan (Lában) ho oklamal tým, že mu namiesto mladšej dcéry dal staršiu.    Keď si Jaakov uvedomil, že bol oklamaný, spýtal sa Lavana: "Prečo si ma podviedol?" (1 Mojžišova 29:25, Sidon)   A Lavan mu odpovedá:  "U nás nie je zvykom vydávať mladšiu dcéru pred prvorodenou." (1 Mojžišova 29:26, Sidon)   Lavan akoby mu to vrátil: "To ty mi chceš niečo hovoriť o klamstve! Ja sa na rozdiel od teba riadim pravidlami, keď beriem ohľad na  prvorodenstvo svojej dcéry." Po takejto argumentácii sa Jaakov nedokáže vzoprieť Lavanovi a presvedčiť ho o svojej morálnej prevahe.

Naproti tomu, keď sa Jaakovovi narodia štyri prvorodené deti - Reuven (z Ley), Dan (z Bilhy), Gad (zo Zilpy) a Jozef (z Ráchel) - začína proces nápravy. Keď sa narodí Reuven (Rúben), dostane meno, ktoré v preklade znamená "Ajhľa, syn!". Významný stredoveký vykladač Raši vysvetľuje, že za svoje meno vďačí svojej matke, ktorá vyhlásila: "Pozrite, aký je rozdiel medzi mojím synom a synom môjho svokra!" Narážala tým na ostrý kontrast v správaní Esava a Reuvena, keď išlo o prvorodenecké  právo. Esav nadviazal na spôsoby prvorodeného Kaina, ktorý zabil svojho mladšieho brata Hevela (Ábela). Naproti tomu Reuven pod vplyvom Ruach Ha-kodeš (Ducha Svätého) nielenže nepociťoval žiadnu nevôľu, keď prvorodenstvo dostal Jozef, ale neskôr sa ho zastal a pokúsil sa ho zachrániť z jamy, do ktorej ho hodili ostatní bratia. Reuvenovým činom sa začalo postupné očisťovanie Jaakovovej pošramotenej povesti.

Po narodení Dana je to ešte zrejmejšie. Dan sa narodil najmä preto, aby sa mohli narodiť ešte ďalší prvorodení svojich  matiek. Je totiž synom slúžky Bilhy, ktorú Ráchel dala Jaakovovi len preto, že sama bola bezdetná. A Gad sa narodil len preto, že Lea chcela mať viac synov. Až potom sa narodil Jozef.

Keď sa narodil Jozef, Ráchel povedala: "Boh odstránil moju hanbu. A dala mu meno Jozef povediac: Nech mi Pán pridá iného syna (1 Mojžišova  30:23-24, Sidon) Je to prvýkrát  v dejinách, keď sa otcovi s viacerými ženami narodia  štyri prvorodené deti, aby  prvorodenstvo získal posledný z nich.

Z toho všetkého je zrejmá Jaakovova úplná nadradenosť nad Esavom. Preto, keď Ráchel porodí Jozefa, Jaakov hovorí Lavanovi: "Prepusť ma, pôjdem na svoje miesto a do svojej krajiny!"     (1 Mojžišova 30:25, Sidon)

Prečo bolo Jozefovo narodenie podnetom na návrat? Raši opäť ponúka vysvetlenie. Vo svojich výkladoch  uvádza, že Jaakov bol pripravený vrátiť sa, aby sa stretol so svojím bratom Esavom a dokázal mu, že prvorodeného podľa tela môže oprávnene nahradiť vhodnejší mladší brat. Je teda zrejmé, že právo je na strane Jicchaka a Jaakova, a nie na strane Jišmaela a Esava.

More Weekly Portions

Cesta k svätosti konaním obradov vo svätostánku

Examining the Tabernacle's essence, this article elucidates the dynamic between contribution and commandment, underscoring their roles in holiness and priesthood. It delves into the nuanced differences between the two, emphasizing the profound significance of incense within the Tabernacle. Moreover, it discusses how Tabernacle service transcends ritual, influencing daily life and societal norms, offering insights into ancient practices' enduring impact on contemporary spirituality.

Vnútorná svätyňa: hlboké spojenie s Bohom podľa judaizmu

Discover the profound symbolism of Moses' soul structure and its relevance today, alongside the ancient practice of animal sacrifice within the Tabernacle. Uncover how to construct a spiritual sanctuary in your life, drawing from the rich traditions of Judaism. Gain insights into the dwelling place of God as depicted in the Hebrew Bible, fostering a deeper understanding of connecting with the Divine in contemporary religious practice.

Sloboda ako podmienka prijatia Tóry

hy of harm, shedding light on the profound concept of spiritual freedom. It elucidates the distinctions between Hebrew and Canaanite servants, revealing the Torah's nuanced approach to liberation from both physical and spiritual bondage. The exploration emphasizes the interconnected themes of freedom, harm, and retribution, providing a comprehensive understanding of the Torah's timeless wisdom.

Search