Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

నోహైడ్ అంటే ఏమిటి?

నోవహీయులు పాత నిబంధన బోధనల ప్రకారం నోహ్ యొక్క నీతివంతమైన చట్టాలను అనుసరించే యూదులు కాని సమాజం.

ఒక భాగస్వామ్య మిషన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వివిధ సంస్కృతులకు చెందిన నోవహీయులను ఏకం చేస్తుంది; నైతికంగా జీవించండి, శాంతిని సృష్టించండి మరియు ప్రపంచాన్ని చక్కదిద్దండి.

రబ్బీల ఆమోద లేఖలు

జతచేయబడిన లేఖలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇశ్రాయేల్ యొక్క తోరాను వ్యాప్తి చేయడంలో వారి కృషికి నోవహీయుల మరియు బ్రీత్ ఓలమ్‌కు శుభాకాంక్షల ప్రకటనలు. (ఇంగ్లీష్ అనువాదాలు త్వరలో అందుబాటులోకి వస్తాయి.) ఈ క్రింది ప్రముఖులచే లేఖలు వ్రాయబడ్డాయి:

అనువాదాన్ని వీక్షించండి

రబ్బీ దావీద్ లావ్, ఇశ్రాయేల్ చీఫ్ అష్కెనాజీ రబ్బీ

అనువాదాన్ని వీక్షించండి

రబ్బీ యిట్స్‌హాక్ యోసెఫ్, “రిషాన్ లెట్జియోన్”, ఇశ్రాయేల్ యొక్క సెఫార్థీ చీఫ్ రబ్బీ

అనువాదాన్ని వీక్షించండి

రబ్బీ దావీద్ లావ్, ఇశ్రాయేల్ చీఫ్ అష్కెనాజీ రబ్బీ

అనువాదాన్ని వీక్షించండి

రబ్బీ దావీద్ లావ్, ఇశ్రాయేల్ చీఫ్ అష్కెనాజీ రబ్బీ

View translation

Dov Lior

View translation

Rabbi Yaccov Peretz

View translation

Rabbi Shmuel Eliyahu

View translation

Rabbi Arya Steren

View translation

Rabbi Avigdor Nabtzel
Path
icons8-right_arrow

దేవునితో మీ సంబంధాన్ని మరింతగా పెంచుకోండి!

"ఇశ్రాయేలు దేవుడైన హాషేముకు నా విధేయతను నేను ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను"

వ్యాసాలు

వేదాంతశాస్త్రం, నీతిశాస్త్రం మరియు యూదియ తత్వశాస్త్రం: జీవితంలోని పెద్ద ప్రశ్నలను పరిశీలించడం.

హమాస్ ఇశ్రాయేల్‌పై దాడి చేసింది; ఇశ్రాయేల్‌ యొక్క నైతిక వివేచనలో తప్పు ఏమిటి?

70-పదాల సారాంశం:

కయీన్ మరియు హేబెల్ కథనంలో, రబ్బీ యోహనాన్ యొక్క వివరణ దుర్మార్గుల పట్ల దయ చూపడం వల్ల కలిగే నష్టాలను హైలైట్ చేస్తుంది, కరుణ చర్యలలో వివేచన యొక్క అవసరాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. ఈ కథ నైతిక ప్రవర్తనను ప్రతిబింబించేలా మనల్ని ప్రేరేపిస్తుంది, మనం ఎవరికి దయ చూపుతాము, వారి పాత్ర మరియు ఉద్దేశాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది. ఈ హెచ్చరిక కథ నుండి మనం ఏ విస్తృత నైతిక పాఠాలను నేర్చుకోవచ్చు మరియు ఇతరులతో మన పరస్పర చర్యలకు వాటిని ఎలా అన్వయించవచ్చు?

Civilians Under Siege
Hebrew People in the Face of Terror

"Israel recently experienced an unfounded terrorist attack, deliberately targeting civilians, encompassing women, children, and the elderly. In the face of adversity, the Jewish people demonstrated their unity and strength, guided by their faith in one God. They aspire to create a world characterized by peace, harmony, and dignity. To contribute, you can help disseminate this message in your language, among your friends, and provide financial support. May blessings be sent to Israel and all those who stand in solidarity. Let us pray for peace, invoking the hope that 'He who makes peace in His heavens, may He make peace upon the people of Israel and the entire world.'"

Weekly Portion of Torah

by Rabbi Ouri Cherki

Seeking Tranquility
The Messianic Aspiration of Jacob

"In Jacob's quest for personal tranquility, juxtaposed with Joseph's visionary dreams, the narrative unveils a perpetual struggle. The tension between individual serenity and catalyzing global change emerges as a central theme. As Joseph rises beyond familial opposition, his dreams illuminate a path to global sustenance and enlightenment. This ancient saga prompts reflection on the perennial question: Must one sacrifice personal peace for transformative impact?"

Beyond Fear, The Evolution of Jacob into Israel
Unveiled the soul of the Hebrew identity.

Vayishlach delves into the evolution of Jewish identity, tracing Jacob's transformative journey towards becoming Israel. Departing from the previous portion, where Jacob goes into exile, this narrative centers on his return and the intricate process of identity transition. The text emphasizes the importance of grappling with political challenges as a prerequisite for embodying the identity of 'Israel,' who contends with God and men.

A crucial moment unfolds in Jacob's encounter with Esau, where fear takes a central role. Rashi's commentary sheds light on the dual nature of Jacob's fear—fearing potential harm to himself and the prospect of causing damage to others. This nuanced fear reflects the lingering influence of an exile's moral code, which hinders the ability to confront and defeat the enemy.

While Jacob still grapples with a real enemy in the incident of Shechem, his sons understand the necessary course of action for existence in the Land of Israel. The narrative concludes with Jacob returning to Bethel, having acquired the conviction required by the Jews of the Land of Israel—a level exemplified by one who knows how to fight to defend themselves and their Land.

Click here and take real steps in your life today to actively participate in the ongoing narrative of the Hebrew people, to ensure a better future for the world

The Enigmatic Exodus
Unraveling Jacob's Journey Beyond Israel

"In the biblical saga, Jacob's sojourn beyond Israel unfolds a compelling tale of moral tests, sibling rivalry, and redemptive transformations. Laban's deceit challenges Jacob's integrity, but through the births of Reuben, Dan, Gad, and Joseph, a journey of moral correction emerges. This narrative, emblematic of the broader exile experience, explores themes of birthright, virtue, and familial bonds. How does Jacob's odyssey shape our understanding of moral precedence and familial dynamics? Dive into the intricate layers of this timeless saga."

"Crafted in exile, Jacob's journey unfolds a saga of moral trials, sibling strife, and redemptive transformation. Laban's deceit challenges Jacob's integrity, but the births of Reuben, Dan, Gad, and Joseph bring a narrative of moral correction. This tale, emblematic of broader exile experiences, delves into birthright, virtue, and familial bonds. How does Jacob's odyssey shape our understanding of moral precedence and familial dynamics? Does the disappearance of Reuben, Dan, Gad, and Joseph influence the definition of birthright and morality in the Jewish consciousness? Explore the intricate layers of this timeless saga, unveiling new perspectives on legal and familial life in the Bible."

ప్రాథమిక నోవహీయ స్వీయ-ప్రకటన

మానవజాతి అంతా కట్టుబడి ఉండేలా దేవుడు నోహ్‌కు అందించిన మరియు మోషే ద్వారా వెల్లడించబడిన ఏడు సార్వత్రిక నోవహీయ చట్టాలను సమర్థించడానికి నేను అంగీకరిస్తున్నాను. ఈ చట్టాల వివరాలు & పాటించడం ఇశ్రాయేల్ పెద్దల ద్వారా తరం నుండి తరానికి భద్రపరచబడింది, స్పష్టం చేయబడింది మరియు వివరించబడింది.

Search