Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Kas ir Noasietis?

Noasieši ir neebreju kopiena, kas ievēro Noasa likumus saskaņā ar Veco Derību, un tiek saukti par tautu taisnajiem.

Kopīga misija apvieno Noasiešus no dažādām pasaules kultūrām - dzīvot morāli, vairot mieru un uzlabot pasauli.

Rabīnu atzinības vēstules

Pievienotās vēstules ir atzinības vēstules un laba vēlējumi Noasiešu un Britam Olam organizācijas dalībniekiem par Izraēlas Toras izplatīšanu visā pasaulē. (Drīzumā būs pieejami tulkojumi latviešu valodā.) Vēstules rakstījuši šādi svarīgi rabīni:

APLŪKOT tulkojumu

Rabīns Dāvids Lau, Aškenāžu galvenais Izraēlas rabīns

APLŪKOT tulkojumu

Rabīns Ichaks Josefs, “Rišon Lecion”, Izraēlas Sefardu galvenais rabīns

APLŪKOT tulkojumu

Rabīns Mordehajs Elijahu

APLŪKOT tulkojumu

Rabīns Dāvids Lau, Aškenāžu galvenais Izraēlas rabīns

APLŪKOT tulkojumu

Dov Lior

View translation

Rabbi Yaccov Peretz

View translation

Rabbi Shmuel Eliyahu

View translation

Rabbi Arya Steren

View translation

Rabbi Avigdor Nabtzel
Path
icons8-right_arrow

Padziļini savas attiecības ar Dievu!

"Es apsolu savu uzticību Ašemam,
Izraēla Dievam”

Raksti

Teoloģija, ētika un ebreju filozofija: dzīves lielo jautājumu izpēte.

Sirds atbrīvošana: kad ticība un rīcība satiekas

Kamēr Jom Kipurs piedāvā grēku izpirkšanu pret Radītāju, lai meklētu piedošanu par pārkāpumiem pret citiem, tas prasa vairāk. Ticība Dievam mūs savieno vertikāli, bet mūsu rīcība pret līdzcilvēkiem nosaka mūsu horizontālās attiecības. Toras dziļais pants" Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. ; Es esmu Dievs", savieno šīs dimensijas. Lai patiesi ticētu vienam Radītājam, mums savās mijiedarbībās ir jāiemieso laipnība un ētika, jo "Es esmu DIEVS", kas mums pavēl mīlēt ne tikai Dievišķo, bet arī cilvēku, kas atrodas mums blakus. Tas savieno ticību un uzvedību, kas noved pie patiesas ētiskas rīcības

Beyond Faith and Reason: Exploring the Hidden Depths of God’s Existence

Discover the profound mysteries of existence through the works of Maimonides and Rabbi Yehuda Halevi in this captivating article. Explore Maimonides' rational inquiry into the existence of God and Rabbi Yehuda Halevi's historical testimonies, and uncover the interplay of faith and reason in their philosophies. Delve into the wisdom of the Torah as you unravel the enigmatic tapestry of divine existence, embarking on a transformative journey of heart and soul.

Citas Toras nedēļas nodaļas

Rabīna Ūrija Šerki

Sukot — zaļumu svētki

Raksts iedziļinās Sukkot, ebreju festivāla, būtībā, kas tiek svinēts pastorālā un uz dabu vērstā veidā. Tajā tiek pētīta dziļā saikne starp ebreju dvēseli un dabisko pasauli šajos svētkos. Atšķirībā no daudziem citiem ebreju svētkiem, kas saistīti ar ierobežojumiem vai skeptismu saistībā ar dabu, Sukot piedāvā harmonisku un priecīgu mijiedarbību ar vidi. Tas simbolizē vienotību starp ebreju tautu un dabu, atspoguļojot universālu garīguma dimensiju.

Autors, balstoties uz rabīna Kuka (dzimis Latvijā) mācībām, uzsver domu, ka dabas svētums pieder visām tautām, savukārt pārpasaulīgais svētums ir unikāla ebreju tautas sfēra. Sukkot ir attēlots kā sadarbība starp šīm divām svētuma formām, kur cilvēki no visas pasaules pulcējas, lai svinētu. Svētajā templī ebreji Sukot laikā upurēja 70 vēršus, simbolizējot izpirkšanu par 70 pasaules tautām.

Kopsavilkumā, Sukkot tiek svinēts kā vienotība ar dabu, iespēja pārvarēt bailes no dabas un svētku universālumu,  kas veicina sadarbību starp svētumu virs dabas un svētumu dabā. Šajā rakstā ir uzsvērta Sukot nozīme harmonijas un saiknes veicināšanā starp dažādām kopienām.

Roš-Ašana
Duālie sākumi: Roš Ašana mūžīgā gudrība un ebreju kalendārs

Roš Ašana atzīmē ebreju gada sākumu, piedāvājot divus kontrastējošus laika uzskatus: sabrukumu rudenī (Tišrei) un atjaunošanos pavasarī (Nisan). Ebreju kalendārs ietver abus, simbolizējot mūžīgo atjaunošanos, kur pat sairšana veicina celtniecību un optimismu.

Paršat Nitzavim:
Izvēlēties dzīvību - Toras garīgās atziņas par dzīvību, nāvi un dievišķo saikni

Nodaļā "Nicavim-Vajeleh" Tora attēlo dzīvību vai nāvi. Lai gan šķietami priekšroka tiek dota dzīvībai, dziļākas pārdomas atklāj nāves garīgās perspektīvas. Tora uzsver izvēlēties tieši dzīvi, lai sastaptos ar dievišķo un aptvertu morālo nozīmi.

Pirmējā Noasiešu pašdeklerācija

Es apņemos pildīt Septiņus universālos Noasiešu likumus, kurus Dievs deva Noasam kā likumu kopsavilkumu visai cilvēcei un kurus mums atklāja Mozus.
Izraēlas gudrie no paaudzes paaudzē ir saglabājuši, precizējuši un izskaidrojuši šo likumu detaļas un ievērošanu.

Search