Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Kas ir Noasietis?

Noasieši ir neebreju kopiena, kas ievēro Noasa likumus saskaņā ar Veco Derību, un tiek saukti par tautu taisnajiem.

Kopīga misija apvieno Noasiešus no dažādām pasaules kultūrām - dzīvot morāli, vairot mieru un uzlabot pasauli.

Rabīnu atzinības vēstules

Pievienotās vēstules ir atzinības vēstules un laba vēlējumi Noasiešu un Britam Olam organizācijas dalībniekiem par Izraēlas Toras izplatīšanu visā pasaulē. (Drīzumā būs pieejami tulkojumi latviešu valodā.) Vēstules rakstījuši šādi svarīgi rabīni:

APLŪKOT tulkojumu

Rabīns Ichaks Josefs, “Rišon Lecion”, Izraēlas Sefardu galvenais rabīns

APLŪKOT tulkojumu

Rabīns Dāvids Lau, Aškenāžu galvenais Izraēlas rabīns

APLŪKOT tulkojumu

Rabīns Mordehajs Elijahu

APLŪKOT tulkojumu

Rabīns Dāvids Lau, Aškenāžu galvenais Izraēlas rabīns

APLŪKOT tulkojumu

Dov Lior

View translation

Rabbi Yaccov Peretz

View translation

Rabbi Shmuel Eliyahu

View translation

Rabbi Arya Steren

View translation

Rabbi Avigdor Nabtzel
Path
icons8-right_arrow

Padziļini savas attiecības ar Dievu!

"Es apsolu savu uzticību Ašemam,
Izraēla Dievam”

Raksti

Teoloģija, ētika un ebreju filozofija: dzīves lielo jautājumu izpēte.

A Bridge between Faiths
An Open Letter to Islam
[Part 1]

Rabbi Oury Cherki's "A Bridge between Faiths: An Open Letter to Islam, Part 1" delves into the intricate dynamics between Judaism and Islam post the 2023 Hamas attack on Israel. The piece probes the philosophical and legal facets of Islam's status in Jewish literature, uncovering points of unity and contention. Cherki scrutinizes Islam's potential for spiritual progress and calls for a nuanced understanding amid the unique historical context. The article accentuates the scarcity of literature exploring Judaism's stance on Islam, presenting itself as a contribution to fostering mutual comprehension.

Cherki elucidates the shared beliefs in monotheism, rejecting God's corporeality and idolatry, while acknowledging differences in their understanding. Notably, he highlights the significance of the Seven Noahide Laws, urging Islam to embrace them more unequivocally for enhanced cooperation. Judaism's recognition of Islam as a sister religion and the potential for collaboration are explored alongside historical perspectives, celebrating the initial affinity between the two faiths.

However, the article confronts substantial disagreements, including Islam's assertion of the nullification of the Mosaic Torah and claims of corruption by Jews. It underscores the necessity for Islam to acknowledge the eternal validity of the Torah and the divine promise of the Jewish return to their homeland. Cherki posits three prerequisites for Judaism to accept Islam as a legitimate religion for all, calling for recognition, abandonment of claims of corruption, and acknowledgment of the divine promise.

Concluding with a call for peace, Rabbi Oury Cherki sets the stage for Part 2, promising an exploration of Muhammad's status, Judaism's potential contributions to Islamic faith, and more. This open letter seeks to build a bridge between the believers in the One God, urging Islamic religious leadership to engage in dialogue on critical issues for future harmony.

Citas Toras nedēļas nodaļas

Rabīna Ūrija Šerki

Iekšējā svētnīca: dziļa saikne ar dievišķo jūdaismā

Atklāj Mozus dvēseles struktūras dziļo simboliku un tās nozīmi mūsdienās, kā arī seno dzīvnieku upurēšanas praksi nozīmi Saiešanas Templī. Atklāj, kā savā dzīvē izveidot garīgu svētnīcu, balstoties uz bagātīgajām jūdaisma tradīcijām. Gūsti ieskatu par Dieva mājvietu, kas attēlota ebreju Bībelē, veicinot dziļāku izpratni par saikni ar dievišķo mūsdienu reliģiskajā praksē.

Dvēseles, pārpilnība un hierarhija Torā

Toras likumi Mišpatim nodaļā virzās pa sarežģīto kaitējuma hierarhiju, izgaismojot garīgās brīvības jēdzienu. Tas izskaidro atšķirības starp ebreju un kānaāniešu kalpiem, atklājot Toras niansēto pieeju atbrīvošanai gan no fiziskās, gan garīgās verdzības. Izpētē tiek uzsvērtas savstarpēji saistītās brīvības, kaitējuma un atmaksas tēmas, sniedzot visaptverošu izpratni par Toras mūžīgo gudrību.

Jetrus Toras nodaļa globālā simfonija

Jetrus nodaļa iedziļinās Toras un dievišķās atklāsmes būtībā, izaicinot vecos principus, jo tā ir nosaukta Jetrus vārdā, kas nav izraēlietis. Neskatoties uz Mozus galveno lomu, stāstījums izceļ Jetrus universālo saikni un plašākas globālas līdzdalības nozīmi Toras saņemšanā. Gematrijas analīze papildina dziļumu, atklājot desmit baušļu skaitlisko nozīmi un tādu cilvēku, ne izraēliešu, piemēram kā Rute, iekļaušanu Bībeles stāstījuma gobelenā, uzsverot Toras universālo nozīmi

Pirmējā Noasiešu pašdeklerācija

Es apņemos pildīt Septiņus universālos Noasiešu likumus, kurus Dievs deva Noasam kā likumu kopsavilkumu visai cilvēcei un kurus mums atklāja Mozus.
Izraēlas gudrie no paaudzes paaudzē ir saglabājuši, precizējuši un izskaidrojuši šo likumu detaļas un ievērošanu.

Search