Path
icons8-right_arrow
   Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
 • Group 27 Login

Prijatím noachidských prikázaní!

Boh povedal Noachovia s ním i jeho synom:

"Hľa, uzatváram s vami a s tvojím potomstvom po vás
Svoju zmluvu!"

(1. Mojžíšova9:8-9)

וַיֹּ֤אמֶר אֱלֹהִים֙ אֶל נֹ֔חַ וְאֶל בָּנָי֥ו אִתּ֖וֹ לֵאמֹֽר וַאֲנִ֕י הִֽנְנִ֥י מֵקִ֛ים את בְּרִיתִ֖י אִתְּכֶ֑ם וְאֶת זַרְעֲכֶ֖ם אַֽחֲרֵיכֶֽם [בראשית ט: ח-ט]

Ako prijať noachidské prikázania?

Stvoriteľ celého vesmíru si zo všetkých stvorených bytostí vybral práve ľudský druh k tomu, aby bol jedinečný, preto je v Tóre napísané, že Adam bol stvorený „na obraz Boží". Židovská tradícia učí, že Stvoriteľ uzavrel s ľudstvom zmluvu, ktorej predmetom je predovšetkým sedem prikázaní známych ako „Noachidské zákony". Všetci ľudia sú teda povinní prijať záväznú platnosť týchto siedmich prikázaní, ktoré boli určené pre potomkov Noacha (Noeho). Okrem prijatia platnosti týchto zákonov ich všetci musia aj skutočne dodržiavať. Ten, kto neprijíma a nedodržiava Noachidské zákony, sa v rabínskych spisoch najčastejšie označuje ako „gój" alebo „cudzinec".

Dva možné spôsoby prijatia:

 • 1. krok: Ten, kto prijíma a dodržiava tieto zákony, sa nazýva „potomkom Noacha“ , alebo noachid.
  Takto sa dajú prijať noachidské prikázania tu:
  Prajem si prijať noachidské prikázania!
 • 2. krok: Ten, kto prijíma tieto zákony pred rabínskym súdom, v ktorom sedia traja rabíni,
  tým prehlbuje svoje duchovné spojenie na Izrael - podrobnejšie o tejto možnosti po prijatí noachidských prikázaní.

Povedané slovami Ješajahu (Izaiáša):

A nech syn cudzinca, ktorý sa pripojil k Pánovi, nehovorí:„Pán ma oddelil od svojho ľudu, ...
A synovia cudzinca, ktorí sa pripojili k Pánovi, aby mu slúžili a milovali jeho Meno, aby mu boli otrokmi?
... Privediem [ich] k hore Svojej svätyne a poteším ich v dome Svojej modlitby. Ich celoobety a dobrovoľné obety na mojom oltári budú prijaté, lebo môj dom sa bude nazývať domom modlitby pre všetky národy!
(Izaiáš 56:3-7)

Ten, kto prijíma tieto zákony, pretože uznal pravdivosť Mošeho (Mojžišovej) Tóry, tak ako bola zachovaná deťmi Izraela, sa nazýva „spravodlivým nežidom" a má účasť na budúcom svete spolu s židovským národom.

Ten, kto prijíma tieto zákony nie preto, že by uveril Tóre, ale len ako racionálnu alebo morálnu nevyhnutnosť, sa nazýva „múdrym nežidom".

NIE JE POVINNÉ PRIJAŤ NOACHIDSKÉ PRIKÁZANIA NA RABÍNSKOM SÚDE,
ALE ASPOŇ ZVÁŽTE TÚTO MOŽNOSŤ.
NECH UŽ ČLOVEK SKLADÁ SĽUBY NA RABÍNSKOM SÚDE, ALEBO LEN SÚKROMNE,
V OČIACH STVORITEĽAUŽ ZAČÍNA BYŤ POVAŽOVANÝ ZA "SPRAVODLIVÉHO" Z NÁRODOV.
Z TOHTO DÔVODU TEDA PONÚKAME MOŽNOSŤ ZAPÍSAŤ SA AKO NOACHID
POD ZÁŠTITOU NOAHIDE WORLD CENTER (CELOSVETOVÉHO CENTRA PRE NOACHIDOV).

ŽELÁM SI PRIJAŤ NOACHIDSKÉ PRIKÁZANIA!

So všetkým požehnaním a pozdravom
Šalom zo zeme Izrael
„Len buďte silní a veľmi odvážni..." (Jozue 1, 7)
Noahide World Center

Vypracované nazáklade knihy:
Brit šalom - Noachidské prikázania pre bežný život,
Rabín Uri Šerki, predseda Noahide World Center (Svetové centrum pre noachidov), Izrael.
Biblické citáty sú z prekladu rabína Sidona.

Toward

Embarking on a journey toward spiritual intimacy can be both exciting and profound. Humans yearn for a deeper connection with something greater than ourselves, a power transcending our earthly existence. In this fast-paced world of distractions, losing sight of our spiritual well-being is easy. However, cultivating our relationship with God is essential to finding comfort, purpose, and fulfillment. Whether you are a lifelong believer or just beginning to explore your spirituality, the path to spiritual intimacy is open to all who seek it. This journey is not about adhering to strict rules or dogmas but about cultivating a personal relationship, a heartfelt dialogue with the divine according to the prophetic tradition handed down from generation to generation in the Hebrew people. God's word reaches everyone in the world, all the Noahhide people. This guide will delve into practical ways to deepen your relationship with God, from prayer and meditation to studying sacred texts and embracing acts of kindness. Let us embark on this transformative journey together as we unlock the secrets to spiritual intimacy and discover the limitless love and wisdom that awaits us.

Understanding spiritual intimacy

Spiritual intimacy is a deep connection with the divine, a relationship that goes beyond religious rituals. It is about creating a deep and personal relationship with God, where we can experience his presence and guidance daily, according to his direction. Spiritual intimacy belongs to all human beings; it is a universal concept that crosses borders and embraces the diversity of human spirituality.
To understand spiritual intimacy, we must recognize that it is a two-way street. Just as we seek a deeper relationship with God, He also desires an intimate relationship with us. Thanks to this mutual desire for closeness, spiritual intimacy flourishes. When we open our hearts and minds to God, we allow His God's love and wisdom to flow into our lives.

The importance of nurturing your relationship with God

Cultivating our relationship with God is not just a religious duty but a fundamental aspect of our well-being. When we grow spiritual intimacy, we tap into a source of life that provides peace, joy, and purpose that transcends the transitory nature of the material world. It gives us a solid foundation to build our lives on, guiding us through our fun and challenges.
Moreover, cultivating our relationship with God allows us to experience His unlimited love and unconditional acceptance. God offers us a sanctuary of love and compassion in a world that often judges and criticizes. We can find comfort in His presence through spiritual intimacy, knowing we are cherished and valued just as we are.

'Hebrew Biblical' references to spiritual intimacy

The Hebrew Bible references spiritual intimacy and the importance of nurturing our relationship with God. The Psalms are filled with verses that express Human longing for God's presence and the deep satisfaction of being close to Him. For example, Psalm 42:1 says, "As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God."
Such a reference and more that we find in the Prophecy era [Hebrew Bible time] remind us of the timeless truth that spiritual intimacy is not a mere concept but a lived experience that brings fulfillment and purpose to our lives.

Developing a daily spiritual practice

Developing a daily spiritual practice is crucial to nurture our relationship with God. This practice can take various forms. However, consistency and a genuine desire to connect with the divine are key.
One of the most powerful ways to deepen spiritual intimacy is through prayer. Prayer is a direct line of communication with God, where we can express our thoughts, hopes, fears, and gratitude. It is an opportunity to lay our burdens at His feet, seek His guidance, and experience His presence. Whether it is through formal prayers or simple conversations with God, the act of praying opens the door to spiritual intimacy.
Meditation is another powerful practice that can be a good preparation before Praying and deepening our connection with God. By quieting our minds and focusing our attention inward, we create space for divine guidance and inspiration. Meditation allows us to cultivate a sense of stillness and presence, enabling us to listen to the whispers of our souls and the wisdom of God.
Prayer and meditation techniques for deepening spiritual intimacy
Various methods can deepen our spiritual intimacy with God through prayers. Here are a few suggestions to incorporate into your daily practice:
1. *Prayer of gratitude:* Begin your day by expressing gratitude to God for the blessings in your life. This practice shifts your focus from lack to abundance and opens your heart to receive more blessings.
2. *Breath-focused meditation:* Sit in a quiet place, close your eyes, and focus on your breath. As you inhale and exhale, imagine breathing in God's love and exhaling any worries or distractions. This technique helps you center yourself and connect with the divine presence within.
3. *Lectio Divina:* This ancient practice involves reading and meditating on sacred texts, such as the Bible. Choose a passage that resonates with you, read it slowly and contemplatively, and allow its wisdom to penetrate your heart. Reflect on how the words speak to your current circumstances and seek God's guidance through this practice.
4. *Prayer of surrender:* In moments of uncertainty or difficulty, practice surrendering your worries and fears to God. Trust that He has a plan for you and that His wisdom surpasses your own. Surrendering allows you to release control and invite God's guidance into your life.
These techniques are just a starting point. The key is to approach prayer and meditation with an open heart and a willingness to connect with God on a deeper level.
We have an excellent starter for Praying with the right attitude.

Reading and studying Scripture for spiritual growth

Reading and studying Scripture for spiritual growth
Studying sacred texts is an essential component of nurturing our relationship with God. The Hebrew Bible texts offer profound wisdom and guidance for our spiritual journeys. Reading and studying Scripture allows us to deepen our understanding of God's teachings and apply them to our lives.
When approaching the Hebrew Bible, it is essential to do so with an open mind and a willingness to learn and not to make mistakes. Rather than seeking literal interpretations, look for the underlying principles and universal truths that can be applied to your spiritual growth. Reflect on the stories, parables, and teachings, and consider how they relate to your life experiences.
In addition to reading Scripture individually, participating in group study sessions or joining a faith community can enrich your understanding and provide opportunities for discussion and shared insights. Engaging in meaningful conversations about spiritual topics can deepen your relationship with God and foster a sense of belonging and connection.

Finding community and support for your spiritual journey

Embarking on a journey toward spiritual intimacy can sometimes feel like a solitary endeavor. However, it is crucial to remember that we are not alone on this path. Finding a community of other Noahide individuals who share your spiritual values and aspirations can provide invaluable support and companionship.

Building relationships with others seeking spiritual intimacy can inspire and uplift you, reminding you that you are part of a more prominent spiritual family.

If you cannot find a physical community that aligns with Noahide beliefs, explore online communities, join our live sessions, and join our YouTube channel & social media. These virtual spaces can provide connection and support, allowing you to share your experiences, ask questions, and learn from others.

Overcoming challenges and obstacles in nurturing your relationship with God

Nurturing our Noahide relationship with God is not always smooth and easy. There may be challenges and obstacles along the way that test our faith and commitment. However, these challenges can also serve as growth opportunities and deepen our spiritual intimacy.

One common challenge is the busyness and distractions of daily life. Finding time for spiritual practices can be challenging in a world filled with responsibilities, deadlines, and commitments. However, it is essential to prioritize and carve out dedicated time for nurturing your relationship with God. Consistency is vital, even just a few minutes each day.

Another challenge is doubt and skepticism. It is natural to question and seek evidence for our beliefs. Rather than suppressing or ignoring these doubts, embrace them as an invitation for exploration and growth, just like Patriarch Abraham, who searched for more than forty years before he found the truth! Seek answers through prayer, meditation, and studying Scripture. Engage in conversations with Hebrew rabbis or spiritual leaders who can offer guidance and insights.

Additionally, be aware of the influence of negative influences and distractions that can hinder your spiritual growth. Surround yourself with positive impacts, whether uplifting books, inspirational music, or supportive friends. Create an environment that nourishes your soul and encourages your spiritual journey.

Recognizing the signs of spiritual growth and progress

As you nurture your relationship with God and deepen your spiritual intimacy, it is essential to recognize the signs of development and improvement. Spiritual growth is not always tangible or measurable, but subtle shifts and transformations indicate you are on the right path.

One sign of spiritual growth is an increased sense of peace and inner calm. As you cultivate spiritual intimacy, you may find that the worries and anxieties that once consumed your thoughts begin to lose their power. Instead, you experience a deep sense of trust and surrender to God's plan.

Another sign is an expanded capacity for love and compassion. Spiritual intimacy opens your heart to the boundless love of God, and this love begins to overflow into your relationships and interactions with others. You may be more forgiving, understanding, and empathetic towards others, even in challenging situations.

Furthermore, spiritual growth often leads to greater purpose and alignment with your authentic self. As you deepen your relationship with God, you gain clarity about your values, passions, and life's purpose. This clarity guides your decisions and actions, creating a sense of fulfillment and fulfillment.

Conclusion: Embracing the journey toward spiritual intimacy

The path to spiritual intimacy is a lifelong journey filled with ups and downs, challenges, and triumphs. It is a journey that invites you to explore the depths of your soul, connect with the divine of our world through the God of Israel, and experience a profound sense of purpose and fulfillment.

As you embark on this transformative journey, remember that it is not about adhering to rigid rules or dogmas. It is about fostering a personal connection, a heartfelt dialogue with God. Embrace prayer and meditation as powerful tools for deepening your spiritual intimacy and seek wisdom and guidance from sacred texts.

Find support and community on your spiritual journey, and overcome challenges and obstacles with resilience and faith. Recognize the signs of spiritual growth and progress, and celebrate your transformation.

Above all, approach your journey toward spiritual intimacy with an open heart and a willingness to surrender to the divine. As you nurture your relationship with God, you will discover love and wisdom that surpasses all understanding and find solace, purpose, and fulfillment in embracing the divine through the Noahide Path.

  Celebrate your spiritual growth.

 

 

Search