Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Brit Olam – celosvetové ústredie spoločnosti Noachid

Mnoho ľudí na celom svete, ktorí túžia po vzťahu s Bohom, sa v súčasnosti zaujíma o vieru Noachidov, ktorá vychádza zo židovských Písiem. Naša organizácia, Brit Olam - Celosvetové ústredie pre noachidov vznikla z našej úprimnej túžby podporovať toto dôležité hnutie vo vývoji ľudských dejín. Naším poslaním je šíriť po celom svete všeobecne platné hodnoty judaizmu, ktoré sa stali známe ako Noachidské zákony, a zároveň aby sme posilňovať židovský spôsob života a myslenia  v štáte Izrael.

Židovský národ zohráva úlohu akéhosi "duchovného urýchľovača", pretože od nepamäti vnáša do sveta všeobecne platné morálne hodnoty tým, že podľa nich sám žije.

Brit Olam – celosvetové ústredie spoločnosti Noachid

Bnei Noe alebo Noachidovia sú komunitou nežidov, ktorí nasledujú spravodlivé Noemove zákony v súlade s učením židovskej Biblie. Okrem toho tí, ktorí dobrovoľne a zodpovedne akceptujú, že budú žiť podľa Noachidových zákonov, môžu dobrovoľne prijať iné židovské prikázania.

SEDEM NOACHIDOVÝCH PRIKÁZANÍ

1 Zákaz modlárstva v akejkoľvek forme.

Toto prikázanie je odvodené z verša: "Kto obetuje bohom okrem samotného Adonaia, nech je usmrtený ako prekliaty!" (2. Mojžišova 22:19, Sidon).

2 Zákaz rúhania (preklínania)

Zákaz rúhania (preklínania) je odvodený z verša "Každý, kto preklína svojho Boha, ponesie svoj hriech; ... Ale kto verejne preklína meno Adonai, musí byť usmrtený" (3. Mojžišova 24:15-16, Sidon).

3 Zákaz vraždy

"... Preto nech je človekom preliata krv toho, kto by krv človeka  prelial."(1. Mojžišova 9:6, Sidon).

4 Zákaz sexuálnej nemorálnosti

Je odvodený z verša: "Lebo všetky tieto ohavnosti vykonali ľudia zeme, ktorá je pred vami,...(3. Mojžišova 18:27, Sidon).

5  Zákaz krádeže

Zákaz kradnúť je odvodený z Jozefovho príbehu: "Že ten z tvojich otrokov, u ktorého sa našla tá vec, nech umrie,...”(1.Mojžišova 44:9, Sidon).

6 Je zakázané jesť končatinu zo živého zvieraťa

Zákaz jedenia údu z živého zvieraťa je odvodené z verša: "Nejedzte živé mäso s jeho dušou, a jeho krvou." (1. Mojžišova 9:4, Sidon).

7 Príkaz zriadiť spravodlivé súdy

Prikázanie ustanoviť spravodlivé súdy je odvodené z príbehu Šchema a Diny

 (1. Mojžišova 34:26)

Brit Olam – celosvetové ústredie spoločnosti Noachid

Prehĺb svoj vzťah s Bohom!

Boh povedal Noemovi a s ním aj jeho synom: "Pozrite, uzatváram s vami a s vašim semenom po vás svoju zmluvu!

" (1Mojžišova 9:9).

Prijatie Noachidských prikázaní

Je čas učiť sa od samotného zdroja!

Prečítajte si slová Jeana-Jacquesa Rousseaua zo 17. storočia.

Vaše osobné príbehy

Search