Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Chajej Sára: Dva životy

Aké dôležité posolstvo obsahuje časť týždenného čítania Tóry s názvom "Chajei Sára" (Život Sáry)? Očakávali by sme, že sa bude zaoberať životom Sáry. Čo sa však prekvapivo dozvedáme hneď na začiatku tejto časti? Že Sára zomrela - áno, spomína sa tam jej smrť, o tom  ako bola pochovaná a oplakávaná. Ak sa nad tým pozastavujete, potom vám uniká, že múdri vlastne túto časť takto pomenovali preto, aby zdôraznili, že Sárin skutočný život sa začína až jej smrťou.


Že je tomu tak, naznačuje veta napísaná v jedinečnom hebrejskom jazyku, ktorú by sme mohli doslovne preložiť takto: "A život Sáry bolo sto rokov a dvadsať rokov a sedem rokov - roky Sárinho života." (1 Mojžišova 23:1) Existujú však dva možné významy hebrejského slova "šnej". Môže znamenať jednoducho "roky", ako sme to preložili, alebo sa môže použiť vo význame "dva". Preto záver tejto vety môžeme preložiť aj takto: "dva životy Sáry". Sára má teda dva životy - pred smrťou a po smrti.

Aký význam má tvrdenie, že jej život pokračuje aj po smrti? Ako môžeme hovoriť o živote, keď bola pochovaná do zeme? Zjednodušene možno chápať, že takzvaný "druhý život" sa vzťahuje na život v budúcom svete.

Nemal by nám však unikať ešte jeden detail. Kvôli Sárinej smrti teraz Abrahám potrebuje pozemok, na ktorom by ju mohol pochovať. Aby tak mohol urobiť, musí náš praotec kúpiť pozemok v izraelskej zemi. Vo chvíli, keď si kúpi pozemok v izraelskej zemi, zapustí v nej  korene. Zapustením koreňov začína napĺňať zmluvu, ktorú s ním a jeho potomstvom uzavrel Boh, Stvoriteľ, aby mu dal do dedičstva zem Kanaán. A to je ta chvíľa, kedy  začína život izraelského národa.

Človek sa môže pýtať: Mám začať svoj život kúpou hrobu, ktorý bude časom potrebný, alebo si mám radšej kúpiť sad či pole? Mať sad alebo pole - to by bol život! Ale je tu zásadný rozdiel. V prípade poľa alebo sadu je právo na užívanie takéhoto miesta podmienené. Ich účel a hodnota sa naplnia len vtedy, ak sa o nich staráme a spravujeme ich. Naproti tomu miesto, kde sú pochovaní naši predkovia, je miestom, kde sa od mŕtvych nič neočakáva. Nemusia nič robiť - preto je pre nás takýto pozemok večným dedičstvom.

Naše prepojenie s jaskyňou Machpela v Hebrone, kde sú pochovaní naši praotcovia a pramatky, je bezpôdmienečným  predpokladom plnohodnotného života v rámci celej našej zeme.

Šabat Šalom!

More Weekly Portions

Seeking Tranquility
The Messianic Aspiration of Jacob

"In Jacob's quest for personal tranquility, juxtaposed with Joseph's visionary dreams, the narrative unveils a perpetual struggle. The tension between individual serenity and catalyzing global change emerges as a central theme. As Joseph rises beyond familial opposition, his dreams illuminate a path to global sustenance and enlightenment. This ancient saga prompts reflection on the perennial question: Must one sacrifice personal peace for transformative impact?"

Vajišlachl
Jaakovova premena a návrat

Po bitke s obyvateľmi Šchemu sa Jaakov vydáva do Beit Elu (Bét-elu). Bol to okamih, keď konečne získal späť patričnú dôveru a sebavedomie -  taká aká je od Židov, ktorí  obývajú izraelskú zem dodnes požadovaná. Z Jaakova sa stáva Izrael, pretože je pripravený a nebojí sa bojovať o svoje práva.

Získanie práva prvorodeného

Časť Tóry "Vajece" (A vyšiel) hovorí o Jaakovovej (Jákobovej) púti mimo izraelského územia, ktorá je predobrazom vyhnanstva izraelského národa, ktoré prišlo oveľa neskôr. Tvárou v tvár morálnym výzvam a obvinením zo strany svojho brata Esava (Ezaua) sa Jaakov snaží dokázať svoju morálnu prevahu. Medzníkom v tomto úsilí sa stáva narodenie jeho štyroch prvorodených synov, najmä Reuvena (Rúbena), ktorý na rozdiel od Esáva chráni svojho mladšieho brata. 

 To nakoniec vedie k postupnému očisteniu jeho pošramotenej povesti. Ukazuje sa totiž Jaakova úplná morálna prevaha nad Esavom. Jozefovo narodenie sa stáva podnetom k  Jaakovovmu návratu späť do izraelskej krajiny. Je totiž pripravený stretnúť sa so svojím bratom Esavom a dokázať mu, že prvorodený podľa tela môže právom nahradiť vhodnejší mladší brat. Ukazuje  sa teda, že právo je na strane Jicchaka a Jaakova, a nie na strane Jišmaela (Izmaela) a Esava.

Search