Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Sukot- Zelený sviatok

Šalom a pozdravy všetkým našim Noachidským priateľom na celom svete, Šťastný Sukot! Tento sviatok sa od všetkých židovských sviatkov líši tým, že je to aj poľno-hospodársky sviatok. Je v ňom veľa zelene. Štyri druhy, ktoré počas tohto sviatku užívame, ako aj samotná suka, vyrobená z prírodných materiálov, a chrámový obrad čerpania pramenitej vody - Simchat Bejt Hašeova; to všetko je vyjadrením jednoty židovskej duše s prírodou. To je niečo, v čom nie sme veľmi dobrí, pretože sa zdá, že Židia majú tendenciu báť sa prírody. Boja sa zo zážitkov, často pohanských, ktoré sú s ňou spojené. Preto sa napríklad na Pesach zdržiavame jedenia kvaseného chleba. Na Šavuot nespíme celú noc a na Roš Ha-šana nespíme celý deň. Nakoniec, Sukot je normálny sviatok, počas ktorého môžeme aj spať a spojiť sa s prirodzenou radosťou z prírody. Ako to dosiahneme? Po tom, čo sme už prešli procesom nápravy svojich hriechov a očistili sa od zlých sklonov prostredníctvom dní bázne Roš Ha-šana a Jom Kipur, máme istotu, že naše stretnutie s prírodou, človeka nezvedie na zlú cestu. Skôr by táto skúsenosť mala človeka povzbudiť a spolu s prírodou ho pozdvihnúť. Preto má Sukot aj významný univerzálny rozmer. Národy sveta sú citlivejšie na svätosť v prírode, ako to vysvetlil jeden z veľkých vodcov národa, rabín Kook blahej pamäti, ktorý vysvetlil, že svätosť v prírode patrí práve národom sveta, zatiaľ čo svätosť, ktorá presahuje prírodu, patrí ľudu Izraela. A hľa, na Sukot dochádza k zmiereniu týchto dvoch druhov svätosti: svätosti nad prírodou a svätosti v prírode. Preto nám proroci prorokujú, že v budúcnosti budú ľudia z celého sveta prichádzať sláviť Sukot, najmä do Svätého chrámu v Jeruzaleme. Židia budú obetovať 70 býkov na odčinenie a zmierenie za 70 národov sveta. Sukot je skutočne univerzálny sviatok, ktorý nás spája s celým ľudstvom a zmieruje svätosť nad prírodou so svätosťou v prírode. Prajem nám všetkým radostný sviatok.

More Weekly Portions

Maternal Bonds and Envy
Psychological Effects in Jewish Tradition [Tazria]

Delving into Parshat Tazria, this study delves into Torah laws surrounding impurity and sin offerings post-childbirth in Judaism, contrasting Christian perspectives. It examines the psychological impacts of childbirth rituals, including mother-child envy, and the significance of atonement vows for mothers. Understanding the complexities of childbirth in Jewish tradition offers insights into both religious practices and psychological effects on individuals.

Šemini: Ôsmy deň - dve roviny výkladu

This article delves into Torah interpretation, examining its nuances within the context of the Tabernacle, Nadab and Abihu's incident, and the Oral Torah studied in the House of Study. It highlights the intriguing dispute between Moses and Aaron, shedding light on the differences between the Torah of Moses, emphasizing perfection, and the Torah of Aaron, which offers atonemen

Harmony in Devotion
Balancing Voluntary and Obligatory Acts in Judaism [Tzav]

Investigate the nuanced differences between Vayikra and Tzav Torah portions, analyzing the dynamic of voluntary Nedavah offerings versus commanded sacrifices in Judaism. Examine the intricate balance between maintaining pure intentions in performing Mitzvot, reflecting on the unique aspects of Olah and Shelamim sacrifices. Discover the deeper significance of the offering order in the Torah, elucidating the interplay between voluntary and obligatory actions in Jewish tradition.

Search