Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Sukot- Zelený sviatok

Šalom a pozdravy všetkým našim Noachidským priateľom na celom svete, Šťastný Sukot! Tento sviatok sa od všetkých židovských sviatkov líši tým, že je to aj poľno-hospodársky sviatok. Je v ňom veľa zelene. Štyri druhy, ktoré počas tohto sviatku užívame, ako aj samotná suka, vyrobená z prírodných materiálov, a chrámový obrad čerpania pramenitej vody - Simchat Bejt Hašeova; to všetko je vyjadrením jednoty židovskej duše s prírodou. To je niečo, v čom nie sme veľmi dobrí, pretože sa zdá, že Židia majú tendenciu báť sa prírody. Boja sa zo zážitkov, často pohanských, ktoré sú s ňou spojené. Preto sa napríklad na Pesach zdržiavame jedenia kvaseného chleba. Na Šavuot nespíme celú noc a na Roš Ha-šana nespíme celý deň. Nakoniec, Sukot je normálny sviatok, počas ktorého môžeme aj spať a spojiť sa s prirodzenou radosťou z prírody. Ako to dosiahneme? Po tom, čo sme už prešli procesom nápravy svojich hriechov a očistili sa od zlých sklonov prostredníctvom dní bázne Roš Ha-šana a Jom Kipur, máme istotu, že naše stretnutie s prírodou, človeka nezvedie na zlú cestu. Skôr by táto skúsenosť mala človeka povzbudiť a spolu s prírodou ho pozdvihnúť. Preto má Sukot aj významný univerzálny rozmer. Národy sveta sú citlivejšie na svätosť v prírode, ako to vysvetlil jeden z veľkých vodcov národa, rabín Kook blahej pamäti, ktorý vysvetlil, že svätosť v prírode patrí práve národom sveta, zatiaľ čo svätosť, ktorá presahuje prírodu, patrí ľudu Izraela. A hľa, na Sukot dochádza k zmiereniu týchto dvoch druhov svätosti: svätosti nad prírodou a svätosti v prírode. Preto nám proroci prorokujú, že v budúcnosti budú ľudia z celého sveta prichádzať sláviť Sukot, najmä do Svätého chrámu v Jeruzaleme. Židia budú obetovať 70 býkov na odčinenie a zmierenie za 70 národov sveta. Sukot je skutočne univerzálny sviatok, ktorý nás spája s celým ľudstvom a zmieruje svätosť nad prírodou so svätosťou v prírode. Prajem nám všetkým radostný sviatok.

More Weekly Portions

Seeking Tranquility
The Messianic Aspiration of Jacob

"In Jacob's quest for personal tranquility, juxtaposed with Joseph's visionary dreams, the narrative unveils a perpetual struggle. The tension between individual serenity and catalyzing global change emerges as a central theme. As Joseph rises beyond familial opposition, his dreams illuminate a path to global sustenance and enlightenment. This ancient saga prompts reflection on the perennial question: Must one sacrifice personal peace for transformative impact?"

Vajišlachl
Jaakovova premena a návrat

Po bitke s obyvateľmi Šchemu sa Jaakov vydáva do Beit Elu (Bét-elu). Bol to okamih, keď konečne získal späť patričnú dôveru a sebavedomie -  taká aká je od Židov, ktorí  obývajú izraelskú zem dodnes požadovaná. Z Jaakova sa stáva Izrael, pretože je pripravený a nebojí sa bojovať o svoje práva.

Získanie práva prvorodeného

Časť Tóry "Vajece" (A vyšiel) hovorí o Jaakovovej (Jákobovej) púti mimo izraelského územia, ktorá je predobrazom vyhnanstva izraelského národa, ktoré prišlo oveľa neskôr. Tvárou v tvár morálnym výzvam a obvinením zo strany svojho brata Esava (Ezaua) sa Jaakov snaží dokázať svoju morálnu prevahu. Medzníkom v tomto úsilí sa stáva narodenie jeho štyroch prvorodených synov, najmä Reuvena (Rúbena), ktorý na rozdiel od Esáva chráni svojho mladšieho brata. 

 To nakoniec vedie k postupnému očisteniu jeho pošramotenej povesti. Ukazuje sa totiž Jaakova úplná morálna prevaha nad Esavom. Jozefovo narodenie sa stáva podnetom k  Jaakovovmu návratu späť do izraelskej krajiny. Je totiž pripravený stretnúť sa so svojím bratom Esavom a dokázať mu, že prvorodený podľa tela môže právom nahradiť vhodnejší mladší brat. Ukazuje  sa teda, že právo je na strane Jicchaka a Jaakova, a nie na strane Jišmaela (Izmaela) a Esava.

Search