Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Harmónia svetov - Jaakov, Esav a boj o dedičstvo oboch svetov

Týždňové čítanie Tóry, s názvom Toldot, sa začína slovami: "A toto je príbeh Avrahámovho syna Jicchaka." ( 1Mojžíšova  25:19, Sidon) O čom je tento príbeh? Významný židovský učenec Raši vysvetľuje, že je predovšetkým o Jicchakových (Izákových) synoch - Jaakovovi (Jakubovi) a Esavovi (Ezauovi).

Prečo? Je to preto, že Jaakov a Esav odrážajú tie isté hodnoty, ktoré vyžarovali z Avraháma (Abraháma) a Jicchaka. Avraham bol stelesnením láskavosti, zatiaľ čo Jicchak bol stelesnením spravodlivosti. Podobne je to aj v prípade Jaakova a Esava. Avrahámova láskavosť prevláda v Jaakovovi, zatiaľ čo Jicchakova prísnosť prevláda v Esavovi.

Obaja bratia však nie sú úplne podobní svojmu otcovi či praotcovi. Avrahám s Jicchakom boli zbožní, zatiaľ čo z druhej dvojice bol zbožný len Jaakov - Esav nie. Chcem zdôrazniť, že tu nehovoríme o ich vonkajšom vystupovaní, ale o ich podstate.

Už ich matka Rivka (Rebeka) to zažila: "Ale jej synovia sa v jej bruchu strkali, ..." (1. Mojžišová 25:22, Sidon) Raši to vysvetľuje takto: "oni sa preli o dedičstvo dvoch svetov.

O aké dva svety im išlo? O tento svet a o budúci svet, ktorý som spomínal v predchádzajúcej lekcii (pozri "Chayei Sara: Dva životy"). V čom však spočívala podstata sporu? Keby Jaakovovi išlo len o duchovný svet, ktorý príde, a Esavovi len o tento materiálny svet, potom by žiadny spor neexistoval! Každý z nich by si totiž mohol vziať svoj podiel a bol by pokoj. O čo teda presne išlo?

Pražský Maharal, rabín Jehuda Leva ben Bezalel, vysvetľuje, že každý z nich chcel oba svety. Zatiaľ čo Jaakov, ktorý pripisoval veľký význam duchovným hodnotám, prirodzene inklinoval k budúcemu svetu, uvedomoval si, že jeho poslaním je aj presadzovanie týchto hodnôt už v tomto svete.

Možno práve preto, že to pre Jaakova nebolo úplne prirodzené, jeho potomkovia v priebehu dejín neboli pri politickom presadzovaní  v tomto svete príliš úspešní. Úlohou Židov je však bojovať o svoje dedičstvo v tomto svete a vytvoriť v ňom miesto pre svätosť. Časť tejto úlohy sme teraz splnili návratom na (Cijon) Sion a založením štátu Izrael.

Naproti tomu Esavovi potomkovia, tzv. Edom, sa v tomto svete cítia ako ryby vo vode. Ich postup vyvrcholil  mocou Ríma a celej západnej civilizácie.  Svet to berie ako samozrejmosť a múdri dokonca vypočítali, že meno Esav má v hebrejčine rovnakú číselnú hodnotu ako mier (šalom = 376). Ale je to tak len preto, že sa snaží ovládať svet a určovať mu podmienky mieru. Nad jeho budúcnosťou však visí veľký otáznik a nič na tom nemôže zmeniť ani skutočnosť, že si  Rím (Edom) prisvojil kresťanskú teológiu, ktorá ľuďom ponúka spásu pred záhubou a večný život v budúcom svete.

Naša časť Toldot poukazuje na to, že Jaakov a Esav sa v podstate navzájom  dopĺňajú. Tým, že Jaakov získava nielen Avrahámovo, ale aj Esavovo požehnanie, sa Jaakova, ktorý vie, čo je to únava z duchovného boja, stáva Izrael plný sily.

Ako k tejto zmene dochádza? Vďaka prepojeniu duchovného a materiálneho sveta spojeného do jedného celku. Jaakov sa spojením s Esavovým požehnaním stáva hodným nazývať sa Izraelom.

More Weekly Portions

Seeking Tranquility
The Messianic Aspiration of Jacob

"In Jacob's quest for personal tranquility, juxtaposed with Joseph's visionary dreams, the narrative unveils a perpetual struggle. The tension between individual serenity and catalyzing global change emerges as a central theme. As Joseph rises beyond familial opposition, his dreams illuminate a path to global sustenance and enlightenment. This ancient saga prompts reflection on the perennial question: Must one sacrifice personal peace for transformative impact?"

Vajišlachl
Jaakovova premena a návrat

Po bitke s obyvateľmi Šchemu sa Jaakov vydáva do Beit Elu (Bét-elu). Bol to okamih, keď konečne získal späť patričnú dôveru a sebavedomie -  taká aká je od Židov, ktorí  obývajú izraelskú zem dodnes požadovaná. Z Jaakova sa stáva Izrael, pretože je pripravený a nebojí sa bojovať o svoje práva.

Získanie práva prvorodeného

Časť Tóry "Vajece" (A vyšiel) hovorí o Jaakovovej (Jákobovej) púti mimo izraelského územia, ktorá je predobrazom vyhnanstva izraelského národa, ktoré prišlo oveľa neskôr. Tvárou v tvár morálnym výzvam a obvinením zo strany svojho brata Esava (Ezaua) sa Jaakov snaží dokázať svoju morálnu prevahu. Medzníkom v tomto úsilí sa stáva narodenie jeho štyroch prvorodených synov, najmä Reuvena (Rúbena), ktorý na rozdiel od Esáva chráni svojho mladšieho brata. 

 To nakoniec vedie k postupnému očisteniu jeho pošramotenej povesti. Ukazuje sa totiž Jaakova úplná morálna prevaha nad Esavom. Jozefovo narodenie sa stáva podnetom k  Jaakovovmu návratu späť do izraelskej krajiny. Je totiž pripravený stretnúť sa so svojím bratom Esavom a dokázať mu, že prvorodený podľa tela môže právom nahradiť vhodnejší mladší brat. Ukazuje  sa teda, že právo je na strane Jicchaka a Jaakova, a nie na strane Jišmaela (Izmaela) a Esava.

Search