Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Vajišlachl
Jaakovova premena a návrat

Tento týždeň sa z čítania časti Vajišlach (A vyslal) dozvedáme o významnej zmene v porovnaní s predchádzajúcou. Minulý týždeň časť začala týmito slovami: Jaakov vyšiel..."(Mojžišova 28:10, Sidon). Ale teraz čítame: "Jaakov vyslal... (Mojžišova 32:3, Sidon). Áno, v predchádzajúcom prípade Jaakov odišiel do exilu, teraz sa vracia z exilu, aby sa usadil vo svojej rodnej krajine.

V skutočnosti nás celá sekcia Vajišlach učí, akým vývojom musí židovská duša prejsť, keď je nútená žiť dočasne v exile. Čo sa s ním stane, keď sa postupne transformuje z Jaakova na Jisrael (Izrael)?

Jaakov sa zdá byť slaboch, ktorý nemá inú možnosť, než ako sa podriadiť silnejšiemu. Naopak, o Izraeli je napísané: "... lebo ste zápasili s Bohom a s mužmi a obstál si." (1. Mojžišova 32:28, Sidon) Tieto slová odhaľujú, že iba ten, kto objaví schopnosť vyrovnať sa s morálnymi, duchovnými a politickými výzvami, môže byť premenený na Jisraela. Toto je hlavný a najzakladanejší predpoklad uskutočnenia takejto premeny.

Prvou skúškou je stretnutie s Esavom (Ezaom). V tom čase bola Jaakovova duša plná obáv, pretože je napísané: "To Jaakova veľmi vydesilo a tiesnilo , ..." (1. Mojžišova 32:7, Sidon). Prečo sa spomínajú tieto dve veci? Raši (významný stredoveký vykladač) to vysvetľuje takto: "Vydesilo ho to", že by mohol byť zabitý a "tiesnilo ho", že by mohli byť zabití i ďalší.

Niektorí dospeli k záveru, že Jaakov sa v skutočnosti viac bál myšlienky niekoho zabiť, než toho, aby jeho niekto zabil. Takýto spôsob myslenia je ešte stále dôsledkom morálneho pohľadu vyhnanca. Ale pokiaľ bude brať väčší ohľad na svojho nepriateľa  ako na seba, nebude schopný obstáť pred nepriateľom.

Vráťme sa k Rašiho vysvetleniu Jaakovovho strachu, že "ostatní" môžu byť zabití. Kto sú tí "ostatní"? Podľa midraša sa termín "ostatní" vzťahuje späť na jedného z vynikajúcich mudrcov rímskeho obdobia v Judsku, rabína Meira. Naši mudrci veria, že rabín Meir pochádza z rodiny cisára Nerona a Nero je považovaný za potomka Esava. Jaakov si jednoducho uvedomil, že aj s Esava sa môže stať taká významná duša ako bol rabín Meir. S týmto uvedomením akceptuje myšlienku, že aj nepriateľ môže byť obdarený vzácnymi vlastnosťami. A ak je to tak, potom sa to môže stať prekážkou toho, aby vstúpil a usadil sa v izraelskej krajine.

Takže Božia prozreteľnosť spôsobuje, že Jaakov bojuje proti takejto vízii Esava. Pretože je napísané: "A keď Jaakov zostal sám, muž s ním zápasil až do úsvitu." (1. Mojžišova 32:24, Sidon) Jaakov je nútený bojovať (vo sne), len preto, aby okúsil víťazstvo a bol pripravený vstúpiť do izraelskej krajiny.

Je zrejmé, že sa bude musieť vysporiadať i s ďalšími skutočnými nepriateľmi vrátane obyvateľov mesta Šchem (Šekem). Všimnite si, že v príbehu Diny (Díny) je Jaakovova duša stále v pozícii nemiestnej pokory. Aj keď je jeho dcéra znásilnená, potláča svoj hnev a rozhodne sa nebojovať. Jeho synovia však už správne pochopili princípy konania,  potrebných, aby v izraelskej krajine uhájili svoje práva. Aby presvedčili svojho otca o platnosti svojich činov, spýtali sa ho: "Má sa snáď s našou sestrou zaobchádzať ako s devkou?" Mojžišova 34:31, Sidon) Takto mu dali jasne najavo, že niet inej cesty, než ako sa vydať cestou činu.

Po bitke s obyvateľmi Šchemu sa Jaakov vydáva do Beit Elu (Bét-elu). Bol to okamih, keď konečne získal späť patričnú dôveru a sebavedomie -  taká aká je od Židov, ktorí  obývajú izraelskú zem dodnes požadovaná. Z Jaakova sa stáva Izrael, pretože je pripravený a nebojí sa bojovať o svoje práva.

More Weekly Portions

Journey to Holiness and Ritual in the Tabernacle
[Trumah]

Examining the Tabernacle's essence, this article elucidates the dynamic between contribution and commandment, underscoring their roles in holiness and priesthood. It delves into the nuanced differences between the two, emphasizing the profound significance of incense within the Tabernacle. Moreover, it discusses how the Tabernacle service transcends ritual, influencing daily life and societal norms, offering insights into ancient practices' enduring impact on contemporary spirituality.

Vnútorná svätyňa: hlboké spojenie s Bohom podľa judaizmu

Discover the profound symbolism of Moses' soul structure and its relevance today, alongside the ancient practice of animal sacrifice within the Tabernacle. Uncover how to construct a spiritual sanctuary in your life, drawing from the rich traditions of Judaism. Gain insights into the dwelling place of God as depicted in the Hebrew Bible, fostering a deeper understanding of connecting with the Divine in contemporary religious practice.

Sloboda ako podmienka prijatia Tóry

hy of harm, shedding light on the profound concept of spiritual freedom. It elucidates the distinctions between Hebrew and Canaanite servants, revealing the Torah's nuanced approach to liberation from both physical and spiritual bondage. The exploration emphasizes the interconnected themes of freedom, harm, and retribution, providing a comprehensive understanding of the Torah's timeless wisdom.

Search