Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Shoftim
De beste regeringsvorm

Het artikel onderzoekt Parshat Shoftim en bespreekt het concept van scheiding der machten in het moderne rechtssysteem. Het schetst hoe de Israëlitische samenleving was gebouwd op vier bestuursinstellingen - Koning, Rechter, Priester en Profeet - elk met een eigen rol. De instructie van de Tora om een koning aan te stellen "zoals alle volken om je heen" weerspiegelt de zich ontwikkelende politieke cultuur. Het artikel benadrukt de nadruk die de Torah legt op het vestigen van een politieke entiteit om andere naties te beïnvloeden door middel van hun politieke systemen en cultuur.

Parshat Re'e
Parshat Re'e- Israëls Isolatie

  • Valse profeet: Een persoon die profetie waardig lijkt, maar wiens boodschap in tegenspraak is met de Torah.
  • Teken of wonder: Een gebeurtenis die van nature niet mogelijk is en vaak wordt gezien als bewijs van goddelijk ingrijpen.
  • Sinaï: De berg waar God de Torah aan de Israëlieten openbaarde.

De Torah leert ons over valse profeten. Valse profeten zijn mensen die profetie waardig lijken, maar wiens boodschap in tegenspraak is met de Torah. We moeten niet bang zijn voor valse profeten, zelfs niet als ze tekenen of wonderen verrichten. Dit komt omdat de Israëlieten op de berg Sinaï stonden, waar God de Torah openbaarde. Tekenen of wonderen van een valse profeet zullen de Israëlieten niet kunnen overtuigen. Valse profeten zijn slechts een test om te zien of we God liefhebben met heel ons hart en ziel.


Parashat Ekev
De Ziel voeden: de Hartverwarmende Reis van Zegeningen na de Maaltijd!

Het artikel bespreekt de mitswa van het reciteren van een zegen na een maaltijd. De Tora gebiedt het volk Israël om "te eten, voldaan te zijn en dan Adonai, uw God, te zegenen." Het artikel bespreekt vervolgens het belang van de zegen in het Jodendom. De zegen is een manier om onze dankbaarheid aan God uit te drukken voor het geschenk van voedsel. Het is ook een manier om God te erkennen als de Schepper van de wereld. Het artikel bespreekt vervolgens het voorbeeld van Abraham, die zijn gasten altijd vroeg om hem te bedanken voor het eten. Abraham onderbrak hen dan en stelde voor dat ze God zouden moeten bedanken. Het artikel stelt dat dit de basis is van de mitswa van het reciteren van een zegen na de maaltijd.

Het artikel gaat vervolgens in op het Noachitische geloof. Het Noachitische geloof is een reeks wetten die aan Noach en zijn nakomelingen werden gegeven. Het verslag stelt dat de mitswa van het reciteren van een zegen na de maaltijd voor iedereen geldt, ook voor degenen die het Noachitische geloof volgen.

Het artikel eindigt met het bespreken van het belang van de zegen in ons leven. De zegen is een manier om onze dankbaarheid aan God uit te drukken voor het geschenk van voedsel. Het is ook een manier om God te erkennen als de Schepper van de wereld. De zegen is een manier om ons te verbinden met ons geloof en met onze gemeenschap.

Parashat VaEtchanan
Beyond Borders: onthulling van de universele boodschap van eenheid in oude wijsheid

 Step into the mystical realm of Parashat VaEtchanan, where the power of "Hear O Israel, Adonai is our God, Adonai is One" resonates. Beyond its surface, an awe-inspiring revelation awaits. Rashi's paradoxical interpretation uncovers a profound mission entrusted to the People of Israel—to become catalysts of transformation for all humanity. Join the harmonious convergence of the children of Israel and the children of Noah, embarking on a captivating journey towards the realization of a unified vision—a world where one God reigns supreme. Explore the mysteries that lie within, as the ancient call of Shema Israel beckons you to a higher understanding.

Parashat DEVARIM
Parashat Devarim: Revolutionizing the Intersection of Politics and Religion in Judaism

Parashat Devarim onthult de opmerkelijke versmelting van politiek en religie in het judaïsme. Het daagt de conventionele scheiding van staat en geloof uit en benadrukt dat de Thora een politieke grondwet voor het Hebreeuwse volk vormt. Deze openbaring benadrukt de zorg van de Heilige voor maatschappelijke orde en rechtvaardigheid. De acties van het volk van Israël in hun land dienen als een model voor andere naties om te emuleren en bevorderen rechtvaardig en rechtschapen sociaal gedrag. De zeven Noachitische geboden omvatten het opzetten van een rechtvaardig rechtssysteem, waarmee het belang van rechtvaardigheid en eerlijkheid voor de samenleving wordt onderstreept. Deze religieuze imperatief pleit voor de integratie van heiligheid in de politiek. Parashat Devarim wekt nieuwsgierigheid op en nodigt lezers uit om de unieke relatie tussen Thora, politiek en religie te verkennen.

Parashat MATOT & MASEY
Harnessing the Sacred Force of Speech

Uncover the secret art of canceling and breaking vows in Judaism. Delve into the profound power of speech as the Torah unveils its perspective on the significance of words. Discover the hidden holiness embedded in every utterance and its impact on mitzvot. Unlock the mysteries of how to cancel a vow and explore the depths of breaking a vow within Jewish tradition. Witness the transformative force of speech and grasp the true importance it holds in the tapestry of Judaism. Join us on this captivating journey into the heart of Torah's view on the sacred realm of speech.

Search