Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Lech Lecha/ Ga voor Jezelf, als Jezelf en heb invloed

 ‘’Jij, ga heen uit je land'. Wat wil dat zeggen, 'Jij, ga heen'? De Tora had gewoon kunnen zeggen - ga heen. Maar wanneer je in het Hebreeuws en andere talen zegt  ' jij, ga heen', is het de bedoeling dat jij alleen gaat, in je eentje, zonder anderen mee te nemen.

Wie zijn de anderen die de Heilige, gezegend zij Hij, Abraham opdraagt niet met zich mee te nemen? Het antwoord lijkt te duiden op al zijn volgelingen, zij die worden benoemd als 'de zielen die zij in Charan verworven hadden'. Aanvankelijk, voordat God Zich aan hem openbaarde, was Abraham bezig geweest met het bouwen van een religieuze gemeenschap van mensen die enkel geloofden in het monotheïstische concept. En voor Abraham was de verleiding groot om dit werk verder te zetten op het niveau van het individu. Maar God wilde dat onze voorvader Abraham naar een hoger niveau zou klimmen, naar een hoger stadium zou overstappen. God belooft hem: 'En ik zal je tot een grote natie maken.' Dat betekent dat je ook politieke en nationale entiteiten moet oprichten. Je moet een natie stichten.

Waarom? Omdat je een eigen natie nodig hebt om andere naties recht te zetten en niet alleen maar individuele personen. De missie van het Volk Israël is gedurfd. Wij willen niet alleen maar de individuele persoon recht zetten, maar ook de hele samenleving zoals die zich gevormd heeft in staten, en Abraham nam dit op zich. En nadat er geschreven staat : 'En Abraham ging zoals God tot hem had gesproken ,' zegt de Tora: 'En Abraham nam Sara, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die zij verkregen hadden, en de zielen die zij in Charan verworven hadden.' Onze wijzen zeiden dat Abraham twee keer uitging. Eén keer om de goddelijke opdracht van het stichten van een natie te vervullen, dit moest hij dit alleen doen. De tweede keer was hij van plan om iedereen erbij te betrekken, om zijn kosmopolitische visie verder te zetten om ieder individueel persoon op aarde te beïnvloeden.

Abraham, onze voorvader, realiseerde dus twee visies samen. De visie van het recht zetten van het individu en de visie van het recht zetten van het geheel. Hierdoor veranderde Abraham van Abram in Abraham. Abraham betekent de vader van vele natien’.

Hoe kan iemand de vader van vele natien zijn? Juist door zijn eigenheid te bewaren. Verrassend genoeg wordt Abraham geïnformeerd dat hij de vader van vele natien is, wanneer hij de besnijdenis uitvoert. Het is duidelijk dat de besnijdenis hem fysiek en geestelijk onderscheidde van de rest van de wereld. Zo kunnen we leren dat als we werkelijk een invloed willen uitoefenen op de wereld, we een zekere eigenheid en bijzonderheid moeten behouden. Joodse eigenheid, het behoud van onze eigen identiteit, is wat ons in staat stelt om de "vader van vele volkeren" te zijn. Dit staat in contrast met de verleiding om te denken dat de weg van assimilatie in de culturen van de wereld ons invloed zal geven. De Tora openbaart ons dat we een zegen brengen aan de hele wereld door juist terug te keren tot 'onszelf'.

More Weekly Portions

Seeking Tranquility
The Messianic Aspiration of Jacob

"In Jacob's quest for personal tranquility, juxtaposed with Joseph's visionary dreams, the narrative unveils a perpetual struggle. The tension between individual serenity and catalyzing global change emerges as a central theme. As Joseph rises beyond familial opposition, his dreams illuminate a path to global sustenance and enlightenment. This ancient saga prompts reflection on the perennial question: Must one sacrifice personal peace for transformative impact?"

VAYISHLACH
Uakob stuurt boodschappers om terug te keren naar het land.

Vayishlach duikt in de evolutie van de Joodse identiteit, en traceert Jakob's transformerende reis om Israël te worden. Vertrekkende van het vorige gedeelte waar Jacob in ballingschap gaat, concentreert dit verhaal zich op zijn terugkeer en het ingewikkelde proces van identiteitsverandering. De tekst benadrukt het belang van het aangaan van politieke uitdagingen als een voorwaarde voor het belichamen van de identiteit van 'Israël', die zowel met God als met mensen strijdt.

Er ontvouwt zich een cruciaal moment in Jakobs ontmoeting met Esau, waar angst een centrale rol speelt. Rashi's commentaar werpt licht op de tweeledige aard van Jakobs angst - bang voor mogelijke schade aan zichzelf en het vooruitzicht om anderen schade te berokkenen. Deze genuanceerde angst weerspiegelt de aanhoudende invloed van de morele code van een balling, die het vermogen om de vijand te confronteren en te verslaan belemmert.

Terwijl Jakob nog steeds worstelt met een echte vijand in het incident van Sichem, begrijpen zijn zonen de noodzakelijke handelwijze voor het bestaan in het Land Israël. Het verhaal eindigt met Jakob die terugkeert naar Bethel, nadat hij de overtuiging heeft verworven die de Joden van het Land Israël nodig hebben - een niveau dat wordt geïllustreerd door iemand die weet hoe hij moet vechten om zichzelf en hun Land te verdedigen.

Het eerstgeboorterecht verdienen

De Torah portie "Vayetze" vertelt de symbolische reis van Jakob die de collectieve ballingschap van het volk Israël in de toekomst voorstelt. Te midden van morele uitdagingen en beschuldigingen van zijn broer Esau, probeert Jakob zijn morele superioriteit te bewijzen. Het verhaal verschuift met de geboorte van vier eerstgeborenen, in het bijzonder Ruben, die in contrast staat met Esau door zijn jongere broer te beschermen. Dit zet een correctieproces in gang, dat Jakob's absolute superioriteit over Esau benadrukt. De geboorte van Jozef wordt de aanleiding voor het vertrek van Jakob, geleid door het inzicht dat een jongere broer die meer verdient de biologische eerstgeborene kan vervangen, waarmee het bredere thema van de rechten van Isaak op Ismaël en Jakob op Esau wordt herhaald.

Search