Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

De harmonie van de werelden: Jakob, Esau en de strijd om het dubbele erfdeel

Toldot verdiept zich in de identiteitsdynamiek van Jakob en Esau, die staan voor de idealen van Abraham en Isaak. De strijd in Rebekka's schoot symboliseert hun geschil over materiële en spirituele werelden. Jakob, geneigd tot spiritualiteit, worstelt met de verzoening met de materiële wereld en het beërven van deze materiële wereld. Ondanks historische uitdagingen verzoenen Joden zich met de wereld, zoals dat te zien is in de terugkeer naar Sion en de vestiging van Israël. Esau's nakomelingen (Rome) domineren de materiële wereld, maar zoeken zekerheid in de christelijke theologie voor de komende wereld. Toldot toont de transformerende reis van Jakob, die beide werelden integreert en zich ontwikkelt tot Israël.

Living Twice
Finding Personal Meaning in Life and Death

"Chayei Sarah" intricately explores the layered meaning behind its title, challenging expectations by revealing that the Torah portion, named "The Life of Sarah," delves into Sarah's death. The narrative suggests that Sarah's authentic life commences precisely with her passing, unraveling the richness of the Hebrew language and its dual interpretation of "shnei" (years/two). Beyond the conventional understanding of a second life in the world to come, the article delves into the profound implications of Sarah's death. It necessitates Abraham's purchase of land in the Land of Israel, marking the establishment of roots and the fulfillment of the covenant with God. This act, in turn, catalyzes the beginning of Israel's national life. The article draws a poignant distinction between the conditional nature of fields or orchards and the unconditional, eternal inheritance associated with the burial place of forefathers in the Cave of Machpelah, emphasizing a profound connection to the entire breadth of the land.

Binding van Izaäk
Het ontsluiten van een diepgaande les in opoffering, gerechtigheid en menselijkheid

De Binding van Izaäk stelt een verbijsterende vraag: Waarom testte God Abraham en niet Izaäk, die geofferd zou worden? Deze beproeving, legt Rabbi Judah Loen Ashkenazi uit, verdiept zich in de botsing van eigenschappen: Abrahams liefdevolle vriendelijkheid (Chesed) tegenover de strenge rechtvaardigheid (Gevurah) die Izaäk vertegenwoordigde. Wat betekent deze diepgaande les? Terwijl Izaäks leven gered moest worden, veranderde de bereidheid om te offeren de betekenis van het leven. Het geschenk van de mensheid ligt in de balans tussen het geven en behouden van leven, verwant aan de ram die Isaak op het altaar verving

Lech Lecha/ Ga voor Jezelf, als Jezelf en heb invloed

Hoe kan iemand de vader van vele natien zijn? Juist door zijn eigenheid te bewaren. Verrassend genoeg wordt Abraham geïnformeerd dat hij de vader van vele natien is, wanneer hij de besnijdenis uitvoert. Het is duidelijk dat de besnijdenis hem fysiek en geestelijk onderscheidde van de rest van de wereld. Zo kunnen we leren dat als we werkelijk een invloed willen uitoefenen op de wereld, we een zekere eigenheid en bijzonderheid moeten behouden. Joodse eigenheid, het behoud van onze eigen identiteit, is wat ons in staat stelt om de "vader van vele volkeren" te zijn. Dit staat in contrast met de verleiding om te denken dat de weg van assimilatie in de culturen van de wereld ons invloed zal geven. De Tora openbaart ons dat we een zegen brengen aan de hele wereld door juist terug te keren tot 'onszelf'.

Noach - De Toren van Babel; Eenheid – Geen Uniformiteit

Het verhaal van de Toren van Babel in de Tora, terug te vinden in het wekelijkse bijbelgedeelte van Noach, ontvouwt zich als een wonderlijk verhaal dat de geheimen van de menselijke verspreiding openbaart. Na een generatie die ontsierd was geweest door geweld, diefstal en zelfvernietiging door een overstroming, wordt er een toren gebouwd om een herhaling te voorkomen. Deze totalitaire onderneming streeft naar een geüniformeerde mensheid, waarbij individuele verschillen verdwijnen in collectieve betrokkenheid. Mislukte pogingen leiden tot nieuwe pogingen, met name door Asjoer, de stichter van Assyrië, die de valkuilen laat zien van opstanden die tiranniek worden. Uiteindelijk komt Abraham naar voor als een baken, niet gericht op het opleggen van één identiteit maar op het zijn van een ontmoetingspunt voor de mensheid in al zijn verscheidenheid, waarbij de nadruk valt op eenheid in verscheidenheid voor het volk Israël.

Soekkot - Een groene vakantie

Dit artikel gaat in op het bijzondere karakter van Soekkot, een Joods feest dat op een pastorale en natuurgerichte manier wordt gevierd. Het onderzoekt de diepgaande verbinding tussen de Joodse ziel en de natuurlijke wereld tijdens deze feestdag. In tegenstelling tot veel andere Joodse feesten die gepaard gaan met beperkingen of angsten met betrekking tot de natuur, biedt Soekkot een harmonieuze en vreugdevolle interactie met de omgeving. Het symboliseert de eenheid tussen het Joodse volk en de natuur en weerspiegelt een universele dimensie van spiritualiteit.

De auteur, puttend uit de leer van Rabbi Kook, onderstreept het idee dat heiligheid in de natuur toebehoort aan alle naties, terwijl transcendente heiligheid een uniek domein is van het Joodse volk. Soekkot wordt afgeschilderd als een verzoening tussen deze twee vormen van heiligheid, waar individuen van over de hele wereld samenkomen om feest te vieren. In de Heilige Tempel offerden Joden tijdens Sukkot 70 stieren, als symbool van verzoening voor de 70 naties van de wereld.

Samengevat wordt Soekkot gevierd als een tijd van eenheid met de natuur, een gelegenheid om angsten voor de natuurlijke wereld te overstijgen en een universele feestdag die verzoening bevordert tussen heiligheid boven de natuur en heiligheid binnen in de natuur. Dit artikel belicht het belang van Soekkot voor het bevorderen van harmonie en verbondenheid tussen verschillende gemeenschappen.

Rosh-Hashana
Embracing Dual Beginnings:
The Timeless Wisdom of Rosh Hashanah and the Hebrew Calendar

Rosh Hashanah, commencing the Hebrew year, signifies the coexistence of contrasting temporal perspectives: autumn's decay in Tishrei and spring's renewal in Aviv. This dual inception in Nissan and Tishrei embodies perpetual renewal, emphasizing that every moment is a new beginning. Even the processes of decay and deterioration are integral to a broader narrative of construction and optimism, revealing an ever-renewing history where Rosh Hashanah symbolizes our continuous journey towards a brighter future.

Parshat Nitzavim:
Kiezen voor een onbegrensd Leven; de Tora's Spirituele Inzichten over Leven, Dood en Goddelijke Verbinding

In “Nitzavim-Vayelech”  stelt de Tora ons de keuze voor leven en dood voor. Hoewel er een duidelijke voorkeur is voor het leven, zal  een diepere overdenking een geestelijk perspectief op de dood onthullen. De Tora benadrukt dat om het goddelijke te ontmoeten, we het leven moeten kiezen en het morele belang hiervan dienen te omarmen.

Parshat Ki Tavo:
Onthulling van de band: De Erfenis van Kaïn en Abel in de Mitswa van de eerstgeborene resoneert diep.

Verdiep je in het blijvende verhaal van Kaïn en Abel door middel van de mitswa van de eerstgeborene. Dit ritueel, dat Exodus met Shavuot verbindt, onthult de essentie van het met elkaar delen en vernieuwing, en belicht de ingewikkelde verbinding tussen oude geschiedenis, psychologische verjonging en een hernieuwd begrip van het geschenk van de Tora aan de mensheid.

Parshat Ki Tetze:
Je Mond: Heilig Wat Naar Binnen Gaat En Wat Naar Buiten Gaat

Het artikel richt zich op het belang van spraak-integriteit en het nakomen van geloften. Het onderzoekt ook de verantwoordelijkheid van de werkgever bij het voorzien in levensonderhoud voor werknemers, waarbij een evenwicht bewaard wordt tussen het profiteren van arbeid en ethisch gedrag.

Search