Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

సృష్టిని దాటి: ఎనిమిదవ రోజు మరియు జరగాల్సివున్న సమావేశం

"ఎనిమిదవ రోజు" - ఏ ఎనిమిదవ రోజు? అక్షర భావం ప్రకార౦, గుడార ప్రతిష్ఠకు ము౦దు అహరోను, ఆయన కుమారులు ప్రత్యక్షపు గుడార ప్రవేశద్వార౦ వద్ద కూర్చున్న ఏడు రోజుల తర్వాత ఎనిమిదవ రోజును అది సూచిస్తు౦ది. ఆ తర్వాత ఎనిమిదో రోజున గుడార ప్రతిష్ఠ జరిగింది. ఏదేమైనా, ఇది మనల్ని పూర్తిగా సంతృప్తిపరచదు, ఎందుకంటే హీబ్రూ పాఠకుడు "ఎనిమిదవ రోజున" అని  తోరాలో చదివినప్పుడు, అది లోక సృష్టి యొక్క ఏడవ దినమని అతనికి ప్రతిధ్వనిస్తుంది. ఆదికాండములోని భాగములో తోరాహ్ చెప్పినట్లు, పరిశుద్ధుడైన దేవుడు "విశ్రమించినప్పుడు" అనగా సృష్టిజరుగుట ఆగిపోయినప్పుడు, మనము ఏడవ రోజులోకి ప్రవేశించాము, మరియు ఏడవ రోజు ముగిసిందని తోరా చెప్పలేదు. దీని నుండి, మొత్తం చరిత్ర అంతా ప్రపంచ సృష్టి యొక్క ఏడవ రోజులోనే ఉందని మనం తెలుసుకోవచ్చు మరియు సృష్టి లోని ఎనిమిదవ రోజు యొక్క రూపాన్ని మనం అంచనా వేయవచ్చు, దీనిలో మానవుడు మరియు పరిశుద్ధుడు స్తుతి పాత్రుడైన దేవుడు, ముఖాముఖిగా కలుసుకుంటారు. ఇక్కడ గుడారాన్ని ప్రతిష్ఠించడ౦ అనేది ఎనిమిదవ రోజు ఆవిర్భావానికి అవకాశ౦గా ఉ౦ది - "ఎనిమిదవ రోజున". అంటే కనీసం, గుడారంలోనైనా, సృష్టికర్తకు సృష్టికి మధ్య సమావేశం సాధ్యమయ్యే ప్రపంచానికి చేరుకుంటాం. అయితే, ఓ సంఘటన చోటు చేసుకుంది. నాదాబు మరియు అబీహు సంఘటన ఈ ప్రణాళికకు కొద్దిగా విఘాతం కలిగించిందని చెప్పవచ్చు, కాబట్టి మనము ఇంకా ఏడవ రోజులోనే ఉన్నాము. మరియు ఆలయంలోకి ప్రవేశించడానికి అర్హత ఉన్నవాడు మాత్రమే సృష్టికర్తతో ఎనిమిదవ రోజున ముఖాముఖిగా కలవడానికి అర్హుడు. ఇది దేవాలయ స్థానానికి ఒప్పందం చేయబడింది. అయితే ఇది పూర్తిగా విఫలమైందని చెప్పలేం. 

గుడారంలోని దైవ సన్నిధి ప్రేరణ వల్ల నాదాబు, అబీహు భారీ మూల్యం చెల్లించుకున్నారు. కానీ ఈ ప్రేరణకు కృతజ్ఞతలు, దీనివల్ల  రెండు తోరాల మధ్య ఒక సమావేశం జరిగింది, అవే మోషే తోరా మరియు అహరోను తోరా. మానవుడు పరిపూర్ణుడుగా ఉండాలని, బుద్ధి చేత పరిపాలించబడాలని కోరే మోషే తోరాలోని కొన్ని అంశాలను మనం ఇప్పటి వరకు భాగాలలో చూశాము. మోషే తోరాహ్ ప్రకారం పాపాలు లేవు. దీనికి భిన్న౦గా, అహరోను తోరా ఇశ్రాయేలీయులతో స్నేహపూర్వక౦గా ఉ౦టు౦ది; ఒక వ్యక్తి పాపం చేయవచ్చు మరియు విఫలం కావచ్చు, కానీ అతను విఫలమైనప్పటికీ, ఒక పరిష్కారం ఉంది, మరియు ప్రాయశ్చిత్తం సాధ్యమే. ఇదే అహరోను తోరాహ్. మోషే ఒక పని ఆజ్ఞాపి౦చినప్పుడు, అహరోను, ఆయన కుమారులు మరో పని చేసినప్పుడు నాదాబు, అబీహుల మరణ౦ తర్వాత ఒక హలాహ్హా పరమైన వివాదాన్ని మన భాగ౦లో చూస్తా౦. మోషే తీవ్రమైన ఆరోపణలతో వస్తాడు: నేను ఉపదేశించిన దేవుని వాక్యాన్ని మీరు ఎందుకు ఉల్లంఘిస్తున్నారు? అప్పుడు అహరోను, ఒక హలాహ్హా పరమైన వాదనలో,  మోషేతో ఇలా అన్నాడు: "నీవు ఉపదేశించినదాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో నీవే పొరపడ్డావు. అనగా, ఇక్కడ ఒక నమ్మశక్యం కాని విషయం బహిర్గతమవుతుంది: దేవుని వాక్యము మోషే ద్వారా ప్రసారం చేయబడింది; దేవుని వాక్యాన్ని అర్థ౦ చేసుకోవడం  తోరా అధ్యయన గృహ౦ మీద ఆధారపడి ఉ౦టు౦ది; ఈ తోరా అధ్యయన గృహ౦లో మోషే, అహరోనులు ఇరువురూ సమానులే; అయితే మన విషయ౦లో ధర్మం అహరోను మాటలను అనుసరిస్తు౦ది. అంటే పూర్వం పరలోకంలో ఉన్న దైవ సన్నిధి భూమి మీదకు దిగింది. కానీ భూమ్మీద ఎక్కడ? తోరా అధ్యయన గృహం మీదికి. దేవుని బయల్పాటు అనేది తోరా అధ్యయన గృహంలో కొనసాగుతూ, తరము వెంబడి తరము మౌఖిక తోరా అందింపబడుతుంది.

More Weekly Portions

Speaking Purity
The Role of Speech
In Metzora's Purification Rituals

Examining the Metzora purification ritual within Yom Kippur, the article probes into the symbolic nuances of the Holy of Holies and Azazel. It analyzes the power of speech, contrasting its holiness with impurity. Furthermore, it discusses Metzora's journey of reintegration, highlighting the Two Birds Ritual as a pivotal moment. This exploration offers insights into ancient traditions and their relevance to contemporary spiritual discourse.

మాతృత్వ బంధాలు మరియు అసూయ: యూదియ సంప్రదాయంలో మానసిక ప్రభావాలు

పర్షత్ తజ్రియాను పరిశోధిస్తూ, ఈ అధ్యయనం క్రైస్తవ దృక్కోణాలకు విరుద్ధంగా, జుడాయిజంలో ప్రసవం తర్వాత అపవిత్రత మరియు పాప పరిహారబలి  చుట్టూ ఉన్న తోరా చట్టాలను పరిశీలిస్తుంది. ఇది తల్లి-బిడ్డలమధ్య ఉన్న అసూయతో సహా ప్రసవ ఆచారాల యొక్క మానసిక ప్రభావాలను మరియు తల్లుల కోసం ప్రాయశ్చిత్త ప్రమాణాల యొక్క ప్రాముఖ్యతను పరిశీలిస్తుంది. యూదు సంప్రదాయంలో ప్రసవం యొక్క సంక్లిష్టతలను అర్థం చేసుకోవడం మతపరమైన పద్ధతులు మరియు వ్యక్తులపై మానసిక ప్రభావాలు రెండింటిపై అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది.

సృష్టిని దాటి: ఎనిమిదవ రోజు మరియు జరగాల్సివున్న సమావేశం

ఈ వ్యాసం తోరాహ్ వ్యాఖ్యానాన్ని పరిశీలిస్తుంది, గుడారం, నాదాబు మరియు అబీహు సంఘటన మరియు హౌస్ ఆఫ్ స్టడీలో అధ్యయనం చేసిన మౌఖిక తోరా యొక్క నేపధ్యంలో దాని సూక్ష్మవిషయాలను పరిశీలిస్తుంది. ఇది మోషే మరియు అహరోనుల మధ్య ఉన్న ఆసక్తికరమైన వివాదాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది, పరిపూర్ణతను నొక్కిచెప్పే మోషే తోరా మరియు ప్రాయశ్చిత్తాన్ని అందించే అహరోను తోరా మధ్య తేడాలపై వెలుగునిస్తుంది.

Search