Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Rosh-Hashana
రెండు ఆరంభాలను హత్తుకొనే శాశ్వత కాల జ్ఞానం రోష్ హషాన మరియు హెబ్రీ కాలండర్

మనం రోష్ హాషానాకు చేరువౌతున్నాం. హెబ్రీ కాలండర్ దీనితోనే ప్రారంభమౌతుంది. ఆశ్చర్యం యెంటంటే సంవత్సరం నడి మధ్యలో ఇది ప్రారంభమౌతుంది. తోరా ప్రకారం, తిష్రే అను ఏడవ  నెలలో రోష్ హాషాన్నా వస్తుంది.  అది ఏడవ నెల అయితే రోష్ హాషాన్న నిజంగానే సంవత్సరం మధ్యలో వస్తుంది కదా!? కాబట్టి దీనినుండి మనం అర్ధం చేసుకోవలసనిది యేమిటంటే, సంవత్సరం అనేది రెండు సార్లు ప్రారంభం కావచ్చు. అది వసంత ఋతువులో మొదటి నెలయైన నీసాను ప్రారంభంలోను, మరియు శరధ్ ఋతువులో తిష్రే అను ఏడవ నెల ప్రారంభంలోను రెండు సార్లు సంవత్సర ప్రరాంభమ్ జరుగుతుంది. ఈ రెండిటిలో ప్రతి ఆరంభము జాలానికి సంబంధించిన భిన్నమైన కాసెప్ట్స్ ను సూచిస్తుంది.

శరత్ ఋతువునే చూద్దాం. వాడిపోవుట క్షయమగుట అనేది ఈ సమయంలో జరుగుతుంది. ప్రపంచాన్ని ఒక నిరాశావాద దృక్పధంలో చూడడానికి ఈ సమయం కారణమౌతుంది. ప్రపంచానికి వయసు మళ్లినట్లుగానూ, కృషించిపోతున్నట్లుగాను అనిపిస్తుంది. మరోవైపు, వసంత ఋతువు ఆశలు చిగురింపచేసే సమయం. మరోసారి ప్రపంచం జీవం పొందుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ప్రకృతి తనకు తాను మరోసారి నిర్మింపబడి జీవము నూతనముగా వికశిస్తుంది. దీనికి సమాంతరముగా ప్రపంచంలో రెండు విధానాలు వున్నట్లు మనం గమనించగలం. ఒకటి నిరంతర పునరుత్పత్తి కాగా, మరొకటి స్థిరంగా క్షయం కావడం. 

హెబ్రీ సంవత్సరము యేమి చేస్తుంది? క్షయమగు కాలానికి మరియు పునర్ ఉత్పత్తి జరుగు కాలానికి అనగా ఆ రెండిటికీ కూడా అర్ధాన్ని అందిస్తుంది. వాస్తవానికి సంవత్సరం అనేది ఎప్పటికీ అంతము కాదు.  అది వసంత రుతువులో నీసాను మాసంలో ప్రారంభమౌతుంది. అలాగే ఆరు నెలలు గడిచిన తరువాత రోష్ హషాన నాడు సంవత్సరం పునర్ ప్రారంభం జరుగుతుంది.

హెబ్రీ కేలండర్ నందు రెండు ప్రారాంభాలు ఉండడంవల్ల మనం ఎప్పుడూ సంవత్సర ప్రారంభంలో ఉంటాము తప్ప సంవత్సర అంతంలో వుండము. ఈ ప్రపంచంలో క్ష్యముజరిగే కాలము కూడా పునరుత్పత్తి జరిగించుటలో భాగము అన్నది మన విశ్వాశము. 

రోష్ హషాన దినమున మనము మరియు యావత్ ప్రపంచము నిలకడగా నూతనపరచబడతాము. చరిత్రపట్ల మనము ఆశా వాధ దృక్పధాము కలిగివుండాలనే విషయాన్ని గ్రహించే విధంగా మనం నడిపింపబడతాము. ఎందుకంటే, రాలుట క్షీణించుట, క్షయమగుట అనుప్రక్రియ, నిర్మింపబడి నూతన పరచబడుట అనే మరింత విస్తృతమైన ప్రక్రియలో ఒక భాగము.

ఇశ్రాయేల్ మరియు యావత్ ప్రపంచానికి ఆశీర్వాదకరమైన మంకీ సంవత్శరము అనుగ్రహింపబడు గాక!.

More Weekly Portions

అంతరంగిక మందిరం : యూదత్వంలో దైవంతో లోతైన సంబంధం

గుడారంలో జంతుబలి అనే ప్రాచీన ఆచార౦తోపాటు మోషే ఆత్మ నిర్మాణ౦ గురి౦చిన లోతైన ప్రతీకాత్మకతను, నేడు దాని ఔచిత్యాన్ని కనుగొన౦డి. యూదమతం యొక్క గొప్ప సంప్రదాయాల నుండి గ్రహించి, మీ జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక పవిత్రాలయాన్ని ఎలా నిర్మించుకోవాలో తెలుసుకోండి. హీబ్రూ బైబిల్ లో వర్ణించబడిన విధంగా దేవుని నివాస స్థానం గురించి అంతర్దృష్టులను పొందండి, సమకాలీన మత ఆచరణలో దైవంతో అనుసంధానం గురించి లోతైన అవగాహనను పెంపొందిస్తుంది.

Liberation Beneath the Surface
Souls, Abundance, and Hierarchy in the Torah
Mishpatim

 In an analysis of Torah laws in Mishpatim, this article navigates the intricate hierarchy of harm, shedding light on the profound concept of spiritual freedom. It elucidates the distinctions between Hebrew and Canaanite servants, revealing the Torah's nuanced approach to liberation from physical and spiritual bondage. The exploration emphasizes the interconnected themes of freedom, harm, and retribution, providing a comprehensive understanding of the Torah's timeless wisdom.

Yitro's Rhapsody Torah's Global Symphony

The Yitro portion delves into the essence of Torah and divine revelation, challenging convention by being named after Yitro, a non-Israelite. Despite Moses' central role, the narrative highlights Yitro's universal connection and the importance of broader global participation in the reception of the Torah. The gematria analysis adds depth, revealing the Ten Commandments' numerical significance and including non-Israelite figures like Ruth in the tapestry of biblical narratives, emphasizing the Torah's universal relevance.

Search