Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Rosh-Hashana
రెండు ఆరంభాలను హత్తుకొనే శాశ్వత కాల జ్ఞానం రోష్ హషాన మరియు హెబ్రీ కాలండర్

మనం రోష్ హాషానాకు చేరువౌతున్నాం. హెబ్రీ కాలండర్ దీనితోనే ప్రారంభమౌతుంది. ఆశ్చర్యం యెంటంటే సంవత్సరం నడి మధ్యలో ఇది ప్రారంభమౌతుంది. తోరా ప్రకారం, తిష్రే అను ఏడవ  నెలలో రోష్ హాషాన్నా వస్తుంది.  అది ఏడవ నెల అయితే రోష్ హాషాన్న నిజంగానే సంవత్సరం మధ్యలో వస్తుంది కదా!? కాబట్టి దీనినుండి మనం అర్ధం చేసుకోవలసనిది యేమిటంటే, సంవత్సరం అనేది రెండు సార్లు ప్రారంభం కావచ్చు. అది వసంత ఋతువులో మొదటి నెలయైన నీసాను ప్రారంభంలోను, మరియు శరధ్ ఋతువులో తిష్రే అను ఏడవ నెల ప్రారంభంలోను రెండు సార్లు సంవత్సర ప్రరాంభమ్ జరుగుతుంది. ఈ రెండిటిలో ప్రతి ఆరంభము జాలానికి సంబంధించిన భిన్నమైన కాసెప్ట్స్ ను సూచిస్తుంది.

శరత్ ఋతువునే చూద్దాం. వాడిపోవుట క్షయమగుట అనేది ఈ సమయంలో జరుగుతుంది. ప్రపంచాన్ని ఒక నిరాశావాద దృక్పధంలో చూడడానికి ఈ సమయం కారణమౌతుంది. ప్రపంచానికి వయసు మళ్లినట్లుగానూ, కృషించిపోతున్నట్లుగాను అనిపిస్తుంది. మరోవైపు, వసంత ఋతువు ఆశలు చిగురింపచేసే సమయం. మరోసారి ప్రపంచం జీవం పొందుతున్నట్లు కనిపిస్తుంది. ప్రకృతి తనకు తాను మరోసారి నిర్మింపబడి జీవము నూతనముగా వికశిస్తుంది. దీనికి సమాంతరముగా ప్రపంచంలో రెండు విధానాలు వున్నట్లు మనం గమనించగలం. ఒకటి నిరంతర పునరుత్పత్తి కాగా, మరొకటి స్థిరంగా క్షయం కావడం. 

హెబ్రీ సంవత్సరము యేమి చేస్తుంది? క్షయమగు కాలానికి మరియు పునర్ ఉత్పత్తి జరుగు కాలానికి అనగా ఆ రెండిటికీ కూడా అర్ధాన్ని అందిస్తుంది. వాస్తవానికి సంవత్సరం అనేది ఎప్పటికీ అంతము కాదు.  అది వసంత రుతువులో నీసాను మాసంలో ప్రారంభమౌతుంది. అలాగే ఆరు నెలలు గడిచిన తరువాత రోష్ హషాన నాడు సంవత్సరం పునర్ ప్రారంభం జరుగుతుంది.

హెబ్రీ కేలండర్ నందు రెండు ప్రారాంభాలు ఉండడంవల్ల మనం ఎప్పుడూ సంవత్సర ప్రారంభంలో ఉంటాము తప్ప సంవత్సర అంతంలో వుండము. ఈ ప్రపంచంలో క్ష్యముజరిగే కాలము కూడా పునరుత్పత్తి జరిగించుటలో భాగము అన్నది మన విశ్వాశము. 

రోష్ హషాన దినమున మనము మరియు యావత్ ప్రపంచము నిలకడగా నూతనపరచబడతాము. చరిత్రపట్ల మనము ఆశా వాధ దృక్పధాము కలిగివుండాలనే విషయాన్ని గ్రహించే విధంగా మనం నడిపింపబడతాము. ఎందుకంటే, రాలుట క్షీణించుట, క్షయమగుట అనుప్రక్రియ, నిర్మింపబడి నూతన పరచబడుట అనే మరింత విస్తృతమైన ప్రక్రియలో ఒక భాగము.

ఇశ్రాయేల్ మరియు యావత్ ప్రపంచానికి ఆశీర్వాదకరమైన మంకీ సంవత్శరము అనుగ్రహింపబడు గాక!.

More Weekly Portions

తోరా ద్వారా వ్యక్తిగత మరియు సమాజ శ్రేయస్సును ఐక్యపరచుట

పరషత్ నాస్సో వ్యక్తిగత మరియు కుటుంబ సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ, యాజక ఆశీర్వాదం ద్వారా సమాజ ఐక్యతను నొక్కి చెబుతుంది. ఈ ఆశీర్వాదం, మూడు స్థాయిలలో నిర్మించబడింది, భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక అవసరాల మధ్య సమతుల్యతను ప్రతిబింబిస్తుంది: "హషేమ్ నిన్ను దీవించి నిన్ను కాపాడును గాక" అనేది సంపద కొరకు, తోరా ద్వారా ఆధ్యాత్మిక ప్రకాశం కొరకు "హాషెమ్ తన ముఖకాంతి నీమీద ప్రకాశింపజేయును గాక" అను దీవెన  మరియు నెఫెష్, రువా మరియు నేషామా యొక్క లోతైన బంధం కొరకు "హషేమ్ తన సన్నిధి కాంతి నీకు ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము కలుగజేయును గాక" అను దీవెన ఇవ్వబడింది. వ్యక్తిగత మరియు మతపరమైన శ్రేయస్సును సామరస్యపూర్వకంగా ఏకీకృతం చేయడానికి తోరా మార్గదర్శకత్వం అందిస్తుంది.

లెక్కకు మించి: వ్యక్తిగత సామర్ధ్యం మరియు సామూహిక ఐక్యత

పరషత్ బమిద్బార్ సైన్యానికి అర్హులైన వారిపై దృష్టి సారిస్తూ ఇశ్రాయేలియులను లెక్కించాలనే ఆజ్ఞను చర్చిస్తుంది. ఈ గణన సామూహిక మరియు వ్యక్తిగత గుర్తింపుల మధ్య ఉద్రిక్తతను నొక్కి చెబుతుంది. తోరా "పేర్ల సంఖ్య" అనే వ్యక్తీకరణను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది సామూహిక మరియు వ్యక్తి రెండింటి యొక్క ప్రాముఖ్యతను సూచిస్తుంది. ప్రతి వ్యక్తి యొక్క ప్రత్యేకత ద్వారా సామూహిక అర్థాన్ని పొందడంతో పాటు, నిజమైన ఐక్యత ఈ అంశాలను మిళితం చేస్తుందని తోరా బోధిస్తుంది. ఈ భావన లేఖనాల వివరణలో "సాధారణీకరణ మరియు వివరణ" సూత్రంలో ప్రతిబింబిస్తుంది, సంఖ్యలలో దాగిన  అర్థాలతో, గమాట్రియా ద్వారా అన్వేషించబడింది.

చెరలోని కన్నీళ్లు, నమ్మకానికి మూలం : దేవుడు మరియు ఇశ్రాయేల్ మధ్య విడదీయరాని బంధం

పరషత్ బెహుకోతై  హాషెమ్ మరియు ఇశ్రాయేల్ మధ్య ఒడంబడికను చర్చిస్తూ, త్సువా మరియు విముక్తి మధ్య సంబంధాన్ని నొక్కిచెప్పారు. రబ్బీ ఎలియేజర్ మరియు రబ్బీ యెహోషువా మధ్య జరిగిన తాల్ముడిక్ చర్చ, విమోచనం త్షువాపై ఆధారపడి ఉందో లేదో పరిశీలిస్తుంది. రాషి గారి  వ్యాఖ్యానం రెండు అభిప్రాయాలకు మద్దతుగా ఒక అస్పష్టమైన పదాన్ని వివరిస్తుంది. ఈ ద్వంద్వ దృక్పథం తోరా యొక్క బహిరంగ వివరణను హైలైట్ చేస్తుంది, ఇది విడుదల అనేది  మానవ త్షువా లేదా దైవ వాగ్దానంపై ఆధారపడి ఉంటుందని నిరూపిస్తుంది, ఇది చారిత్రక పురోగతిపై ఇజ్రాయెల్ యొక్క అవగాహనలో పరిస్థితుల యొక్క సంక్లిష్ట పరస్పర చర్యను ప్రతిబింబిస్తుంది

Search