Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parashat DEVARIM
“పరషత్ దెవారిమ్ : విప్లవాత్మకంగా యూదత్వంలోని రాజనీతి మరియు మతము మధ్య గల సంబంధాన్ని తీర్చి దిద్దుట

పరషత్ దెవారిమ్

దెవారిమ్ (మాటలు) అను భాగముతో ప్రారంభమయ్యే,  ద్వితీయోపదేశకాండ గ్రంధము, ఎరెట్జ్ ఇశ్రాయేల్ (ఇశ్రాయేలు భూమి) కి సంబందించిన గ్రంధము.

ఇశ్రాయేలు భూమి వాస్తవానికి ఇశ్రాయేలు ప్రజల కొరకు ఉద్దేశింపబడినది. అయితే ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఆ భూమిలో యేమి చేస్తారో అది సర్వ మానవాళి అంతా అనుసరించుటకు ఒక మాదిరిగా ఉండడం కొరకు ఉద్దేశింపబడింది.  మొదటి నాలుగు గ్రంధాలలో,  తోరా అంతటా  సూచనలు, మిట్స్వోత్ మరియు చట్టాల జాబితాను  తెలియజేస్తుంది.  అయితే ఇదంతా దేనిని లక్ష్యంగా చేసుకుందో  మనకు అర్థమైందా?

 

దీనికి భిన్నంగా ద్వితీయోపదేశకాండ గ్రంధములో, ఉన్నట్టు ఉండి  మిట్స్వోత్ లన్నీ ,హెబ్రీ ప్రజల కొరకు వారి దేశములో, రాజనీతి/పరిపాలనకు సంబందించిన  రాజ్యాంగంగా కూర్చబడినట్లు చూస్తాం.  దీనినిబట్టి, తోరాకు రాజనీతి/పాలనాపరమైన విధానాల ఉద్దేశం ఉందని , ఇది యూదియ మతమునకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైనదని వెల్లడి అవుతుంది.

మతాలెవీ   పరిపాలనా వ్యవహారాలతో నేరుగా సంబంధం కలిగి లేవు. మతము, రాజనీతి  రెండు వేర్వేరు  విషయాలుగాను  వాటిని దగ్గరచేర్చడం  విభిన్న జాతులను  కలపడంగాను పరిగణించబడుతుంది. మతం ఒక వ్యక్తి యోక్క విషయాలతో మాత్రమే వ్యవహరిస్తుందని, రాజ్యం /పాలక ప్రభుత్వం సమాజానికి సంబందించిన విషయాలతో  వ్యవహరిస్తుందని ప్రజలు అనుకుంటారు. క్రైస్తవ్యం ప్రపంచానికి నూరిపోసిన విధంగా  "సీజర్‌కి చెందినది సీజర్‌కు మరియు దేవునికి చెందినది దేవునికి ఇవ్వాలి." అనే సిద్దాంతాన్ని అంగీకరించి దానినే విశ్వసించే విధానానికి  ప్రపంచం ఇప్పటికే అలవాటు చేయబడింది. అయితే యూదత్వం ఈ ధోరణిని సమస్యాత్మకంగా పరిగణిస్తుంది.

 

ఇది సరియైన విధానము కాదని ద్వితీయోపదేశకాండములో, తోరా వెల్లడి చేస్తుంది. ఎదైతే చక్రవర్తికి చెందినదో అది  దేవునిదే! పరిశుద్దుడైన దేవుని పట్ల భయము కలిగి వుండుటయే సమాజము యొక్క సరియైన క్రమము.  దీని ప్రకారం, పైన పేర్కొన్న సిద్దాంతానికి చాలా విరుద్ధంగా బోధించాలి!

మానవాళిలోని విషయాల పురోగతికి ప్రధానమైన సాధనం రాజనీతి అనే భావన నుండి,  పాలనా వ్యవహారాలను చక్కబెట్టడానికి కట్టుబడి వుండాలి అను నియమం ఉధ్బవించింది. అందుచేత రాజనీతిలో/ పరిపాలనా వ్యవహారాలలో కూడా పరిశుద్దతను  కాపాడాలి అను విషయాన్ని ద్వితీయోపదేశకాండము తెలియజేస్తుంది.

ఇశ్రాయేలు ప్రజలు తమ దేశంలో చేసే విషయాలు ఇతర దేశాలు అనుసరించడానికి ఒక నమూనాగా నిర్దేశింపబడ్డాయని  ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ప్రతి దేశము, ఆయా దేశాలకు తగినరీతిలో,  ఇశ్రాయేలు ప్రజల విధానాల  నుండి సమాజ మార్గదర్శకాల నమూనాను స్వీకరించాలి. ఈ కారణంచేతే ఏడు నోవహీయ  ఆజ్ఞలలో ఒకటిగా ధర్మబద్దమైన న్యాయ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయవలసిన బాధ్యత ఇవ్వబడింది. దీనర్థం ప్రతి దేశము  సముచితమైన సామాజిక వ్యవస్థను  ఏర్పాటు చేయాలి, అది కేవలం ఆధ్యాత్మికతకు మాత్రమే కాకుండా న్యాయమైన మరియు ధర్మబద్ధమైన సామాజిక ప్రవర్తనకు మార్గదర్శకంగా ఉండాలి.  ప్రజలందరికి న్యాయమును నిజాయితీని చేకూర్చేదానికి  సమాజము కట్టుబడి ఉండాలన్నదే మతపరమైన ప్రాధమిక సూత్రము అని ద్వితీయోపదేశకాండము భోదిస్తుంది.

More Weekly Portions

Speaking Purity
The Role of Speech
In Metzora's Purification Rituals

Examining the Metzora purification ritual within Yom Kippur, the article probes into the symbolic nuances of the Holy of Holies and Azazel. It analyzes the power of speech, contrasting its holiness with impurity. Furthermore, it discusses Metzora's journey of reintegration, highlighting the Two Birds Ritual as a pivotal moment. This exploration offers insights into ancient traditions and their relevance to contemporary spiritual discourse.

మాతృత్వ బంధాలు మరియు అసూయ: యూదియ సంప్రదాయంలో మానసిక ప్రభావాలు

పర్షత్ తజ్రియాను పరిశోధిస్తూ, ఈ అధ్యయనం క్రైస్తవ దృక్కోణాలకు విరుద్ధంగా, జుడాయిజంలో ప్రసవం తర్వాత అపవిత్రత మరియు పాప పరిహారబలి  చుట్టూ ఉన్న తోరా చట్టాలను పరిశీలిస్తుంది. ఇది తల్లి-బిడ్డలమధ్య ఉన్న అసూయతో సహా ప్రసవ ఆచారాల యొక్క మానసిక ప్రభావాలను మరియు తల్లుల కోసం ప్రాయశ్చిత్త ప్రమాణాల యొక్క ప్రాముఖ్యతను పరిశీలిస్తుంది. యూదు సంప్రదాయంలో ప్రసవం యొక్క సంక్లిష్టతలను అర్థం చేసుకోవడం మతపరమైన పద్ధతులు మరియు వ్యక్తులపై మానసిక ప్రభావాలు రెండింటిపై అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది.

సృష్టిని దాటి: ఎనిమిదవ రోజు మరియు జరగాల్సివున్న సమావేశం

ఈ వ్యాసం తోరాహ్ వ్యాఖ్యానాన్ని పరిశీలిస్తుంది, గుడారం, నాదాబు మరియు అబీహు సంఘటన మరియు హౌస్ ఆఫ్ స్టడీలో అధ్యయనం చేసిన మౌఖిక తోరా యొక్క నేపధ్యంలో దాని సూక్ష్మవిషయాలను పరిశీలిస్తుంది. ఇది మోషే మరియు అహరోనుల మధ్య ఉన్న ఆసక్తికరమైన వివాదాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది, పరిపూర్ణతను నొక్కిచెప్పే మోషే తోరా మరియు ప్రాయశ్చిత్తాన్ని అందించే అహరోను తోరా మధ్య తేడాలపై వెలుగునిస్తుంది.

Search