Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Re'e
పరషత్ రెయే – ఇశ్రాయేలియుల కాపుదల

రెయే పరష భాగములో చర్చింపబడిన అనేక అంశాల నడుమ తోరా మనకు అబద్ద ప్రవక్తను గూర్చి కూడా బోధిస్తుంది. 

అబద్ద ప్రవక్త అనేవాడు ప్రవచించడానికి అర్హమైనవానిగా కనిపిస్తాడు. అతడు పిచ్చివానిలా అనిపించడు, బలహీనమైన మనసుగలవానిగా అనిపించడు, లేదా చెడ్డవానిగా కూడా అనిపించడు.  మనకువున్న ప్రాధమికమైన సమాచారాన్ని బట్టి ప్రవచించడానికి అర్హమైన వ్యక్తి చెప్పే విషయంగానే అనిపిస్తుంది. అయితే అతడు మాటలాడినప్పుడు, అతని ప్రవచనము, మోషే అందించిన ధర్మశాస్త్రమైన తోరాతో విభేదిస్తుంది. ఉదాహరణకు, అతడు ఇతర దేవతలను ఆరాదించమని బోధిస్తే, తోరాను వక్రీకరించమని గాని, తోరాను నిర్మూలించమని గాని బోధిస్తే, ఇంతకుముందు అన్నీ సూచనలు ఉన్నప్పటికీ, ఈ వ్యక్తి నిజంగా తప్పుడు ప్రవక్త అని తోరా మనకు బోధిస్తుంది.

ఈ వారపు భాగంలో, అటువంటి వ్యక్తికి ఏమాత్రము భయపడాల్సిన అవసరము లేదని మనము నేర్చుకుంటాము. అతని ప్రణాళికకు ఆధారంగా ఏదైనా సూచక క్రియనైనా ఆశ్చర్యకార్యాన్నైనా చేసినప్పటికీ అతని ప్రవచనం ఒక అబద్దమని తోసి పుచాల్సినదిగా సూచింపబడింది. ఆశ్చర్యమేమిటంటే,  తిరస్కరిస్తున్నది అతనికి శక్తులు లేనందుకు కాదు. వాస్తవానికి ఒక వ్యక్తికి అసాధారణమైన శక్తులు ఉండడం సాధ్యమైన విషయమే. ఈ ప్రపంచానికి శుభవార్తను అందించడానికి  దేవుడే స్వయంగా అతని చేతికి  సహాయం అందిస్తాడు. ఆ కారణము చేత అతనికి కొన్ని అసాధారణమైన సామర్ధ్యాలను అనుగ్రహిస్తాడు.

ఈ అబద్ద ప్రవక్త సూచక క్రియలు అనబడే విషయాలు చేసినప్పటికీ ఇశ్రాయేలియులను ఒప్పించలేకపోతాడు. దీనికి కారణం దేవుడు సినాయి పర్వతం వద్ద తోరా బయల్పరిచినప్పుడు  ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరూ నిలిచి వున్నారు.  సినాయి పర్వతము వద్ద జరిగిన సంఘటన వంటిది విలువలోగానీ ప్రభావంలోగానీ పోల్చదగిన మరొక సంఘటన సంభవింపజేయగల సామర్ధ్యం గల వ్యక్తి ప్రపంచంలో ఎన్నడూ లేడు. అసలు సృష్టికర్తయైన ఆదోనాయ్ ను  మనము పూర్ణాత్మతోను పూర్ణ హృదయముతోనూ ప్రేమిస్తున్నామా అన్న విషయం పరీక్షించడానికి, తోరాతో విభేదిస్తూ, సూచక క్రియలు అద్భుతాలు చేయు అటువంటి ప్రవక్త వస్తాడని పరషత్ రెయేలో తోరా చెబుతుంది. మోషే ధర్మశాస్త్రము యొక బోధనలతో విభేదించు లేదా తృణీకరించు మతపరమైన విశ్వాసమునుండి  ఇతర ప్రభావమునుండి  ఇశ్రాయేలియులు సంరక్షింపబడతున్నారు. ప్రపంచమంతటికొరకు దేవుని వాక్కు యొక్క ప్రామాణికతను బద్రపరచే బాధ్యతను కలిగివున్నారు. ఈ కారణము చేత ఇశ్రాయేలియులను సంరక్షకులు అని అభివర్ణించవచ్చు.

More Weekly Portions

Rosh-Hashana
రెండు ఆరంభాలను హత్తుకొనే శాశ్వత కాల జ్ఞానం రోష్ హషాన మరియు హెబ్రీ కాలండర్

రోష్ హషాన హెబ్రీ సంవత్సర ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. సంవత్సరము యొక్క రెండు భిన్న అభిప్రాయాలను అందిస్తుంది. తిష్రి మాసం శరధ్ ఋతువులో జరుగు క్షీణత మరియు అవివ్ మాసము వసంత కాలంలో జరుగు పునరుత్పత్తి కాలమును తెలియజేస్తుంది. హెబ్రీ కేలండర్ శాశ్వతమైన పునరుద్దరణకు ప్రతీకగా నిలిచిన ఈ రెండు విషయాలను స్వీకరిస్తుంది. కాలుష్యం కూడా నిర్మింపబడడానికి ఆశావాధానికి దోహదపడుతుందని తెలియజేస్తుంది.

Parshat Nitzavim:
లెక్కకు మించి జీవమును ఎంచుకొనుట: జీవము మరణము మరియు దేవునితో సంబంధంపై తోరా యొక్క ఆధ్యాత్మిక దృక్పధం

ముఖ్యమైన లఘు వాక్యాలు

జీవన్ మరణాలపై తోరా యొక్క దృక్పధాము

తోరాలో జీవము యొక్క అర్ధము

జీవము మరణముల మధ్య ఎంపిక

జీవముయొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత

తోరాలో ఎంపిక చేసుకొను స్వేచ్చ

దేవుని చేరుకొనుటకు తోరా అందించు నూతన ఆవిష్కరణ

Parshat Ki Tavo:
ప్రధమ సంతానపు మిట్స్వాలో లోతుగా ప్రతిధ్వనిస్తున్న కయీన్ హెబెల్ ల పరంపర – వెల్లడైన బంధం

ప్రధమ సంతానపు మిట్స్వా ద్వారా కయీన్ హెబెల్ ల శాశ్వతమైన గాధను  లోతుగా పరీశీలించడం జరిగింది. భాద్యతను పంచుకొనుట, నూతనపరచబడుట, ప్రాచీన చరిత్ర, మానసిక పునరుతేజము, మరియు మానవాళికి తోరా బహూకరించిన నూతన అవగాహనల సారాంశాన్ని ఐగుప్తు  నుండి చేసిన నిర్గమముతో  షావువోత్ ను జతచేయుట ద్వారా ఈ సాంప్రదాయము తెలియజేస్తుంది.

Search