Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Re'e
పరషత్ రెయే – ఇశ్రాయేలియుల కాపుదల

రెయే పరష భాగములో చర్చింపబడిన అనేక అంశాల నడుమ తోరా మనకు అబద్ద ప్రవక్తను గూర్చి కూడా బోధిస్తుంది. 

అబద్ద ప్రవక్త అనేవాడు ప్రవచించడానికి అర్హమైనవానిగా కనిపిస్తాడు. అతడు పిచ్చివానిలా అనిపించడు, బలహీనమైన మనసుగలవానిగా అనిపించడు, లేదా చెడ్డవానిగా కూడా అనిపించడు.  మనకువున్న ప్రాధమికమైన సమాచారాన్ని బట్టి ప్రవచించడానికి అర్హమైన వ్యక్తి చెప్పే విషయంగానే అనిపిస్తుంది. అయితే అతడు మాటలాడినప్పుడు, అతని ప్రవచనము, మోషే అందించిన ధర్మశాస్త్రమైన తోరాతో విభేదిస్తుంది. ఉదాహరణకు, అతడు ఇతర దేవతలను ఆరాదించమని బోధిస్తే, తోరాను వక్రీకరించమని గాని, తోరాను నిర్మూలించమని గాని బోధిస్తే, ఇంతకుముందు అన్నీ సూచనలు ఉన్నప్పటికీ, ఈ వ్యక్తి నిజంగా తప్పుడు ప్రవక్త అని తోరా మనకు బోధిస్తుంది.

ఈ వారపు భాగంలో, అటువంటి వ్యక్తికి ఏమాత్రము భయపడాల్సిన అవసరము లేదని మనము నేర్చుకుంటాము. అతని ప్రణాళికకు ఆధారంగా ఏదైనా సూచక క్రియనైనా ఆశ్చర్యకార్యాన్నైనా చేసినప్పటికీ అతని ప్రవచనం ఒక అబద్దమని తోసి పుచాల్సినదిగా సూచింపబడింది. ఆశ్చర్యమేమిటంటే,  తిరస్కరిస్తున్నది అతనికి శక్తులు లేనందుకు కాదు. వాస్తవానికి ఒక వ్యక్తికి అసాధారణమైన శక్తులు ఉండడం సాధ్యమైన విషయమే. ఈ ప్రపంచానికి శుభవార్తను అందించడానికి  దేవుడే స్వయంగా అతని చేతికి  సహాయం అందిస్తాడు. ఆ కారణము చేత అతనికి కొన్ని అసాధారణమైన సామర్ధ్యాలను అనుగ్రహిస్తాడు.

ఈ అబద్ద ప్రవక్త సూచక క్రియలు అనబడే విషయాలు చేసినప్పటికీ ఇశ్రాయేలియులను ఒప్పించలేకపోతాడు. దీనికి కారణం దేవుడు సినాయి పర్వతం వద్ద తోరా బయల్పరిచినప్పుడు  ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరూ నిలిచి వున్నారు.  సినాయి పర్వతము వద్ద జరిగిన సంఘటన వంటిది విలువలోగానీ ప్రభావంలోగానీ పోల్చదగిన మరొక సంఘటన సంభవింపజేయగల సామర్ధ్యం గల వ్యక్తి ప్రపంచంలో ఎన్నడూ లేడు. అసలు సృష్టికర్తయైన ఆదోనాయ్ ను  మనము పూర్ణాత్మతోను పూర్ణ హృదయముతోనూ ప్రేమిస్తున్నామా అన్న విషయం పరీక్షించడానికి, తోరాతో విభేదిస్తూ, సూచక క్రియలు అద్భుతాలు చేయు అటువంటి ప్రవక్త వస్తాడని పరషత్ రెయేలో తోరా చెబుతుంది. మోషే ధర్మశాస్త్రము యొక బోధనలతో విభేదించు లేదా తృణీకరించు మతపరమైన విశ్వాసమునుండి  ఇతర ప్రభావమునుండి  ఇశ్రాయేలియులు సంరక్షింపబడతున్నారు. ప్రపంచమంతటికొరకు దేవుని వాక్కు యొక్క ప్రామాణికతను బద్రపరచే బాధ్యతను కలిగివున్నారు. ఈ కారణము చేత ఇశ్రాయేలియులను సంరక్షకులు అని అభివర్ణించవచ్చు.

More Weekly Portions

Speaking Purity
The Role of Speech
In Metzora's Purification Rituals

Examining the Metzora purification ritual within Yom Kippur, the article probes into the symbolic nuances of the Holy of Holies and Azazel. It analyzes the power of speech, contrasting its holiness with impurity. Furthermore, it discusses Metzora's journey of reintegration, highlighting the Two Birds Ritual as a pivotal moment. This exploration offers insights into ancient traditions and their relevance to contemporary spiritual discourse.

మాతృత్వ బంధాలు మరియు అసూయ: యూదియ సంప్రదాయంలో మానసిక ప్రభావాలు

పర్షత్ తజ్రియాను పరిశోధిస్తూ, ఈ అధ్యయనం క్రైస్తవ దృక్కోణాలకు విరుద్ధంగా, జుడాయిజంలో ప్రసవం తర్వాత అపవిత్రత మరియు పాప పరిహారబలి  చుట్టూ ఉన్న తోరా చట్టాలను పరిశీలిస్తుంది. ఇది తల్లి-బిడ్డలమధ్య ఉన్న అసూయతో సహా ప్రసవ ఆచారాల యొక్క మానసిక ప్రభావాలను మరియు తల్లుల కోసం ప్రాయశ్చిత్త ప్రమాణాల యొక్క ప్రాముఖ్యతను పరిశీలిస్తుంది. యూదు సంప్రదాయంలో ప్రసవం యొక్క సంక్లిష్టతలను అర్థం చేసుకోవడం మతపరమైన పద్ధతులు మరియు వ్యక్తులపై మానసిక ప్రభావాలు రెండింటిపై అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది.

సృష్టిని దాటి: ఎనిమిదవ రోజు మరియు జరగాల్సివున్న సమావేశం

ఈ వ్యాసం తోరాహ్ వ్యాఖ్యానాన్ని పరిశీలిస్తుంది, గుడారం, నాదాబు మరియు అబీహు సంఘటన మరియు హౌస్ ఆఫ్ స్టడీలో అధ్యయనం చేసిన మౌఖిక తోరా యొక్క నేపధ్యంలో దాని సూక్ష్మవిషయాలను పరిశీలిస్తుంది. ఇది మోషే మరియు అహరోనుల మధ్య ఉన్న ఆసక్తికరమైన వివాదాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది, పరిపూర్ణతను నొక్కిచెప్పే మోషే తోరా మరియు ప్రాయశ్చిత్తాన్ని అందించే అహరోను తోరా మధ్య తేడాలపై వెలుగునిస్తుంది.

Search