Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Ki Tavo:
ప్రధమ సంతానపు మిట్స్వాలో లోతుగా ప్రతిధ్వనిస్తున్న కయీన్ హెబెల్ ల పరంపర – వెల్లడైన బంధం

ప్రధమ సంతానపు మిట్స్వాలో  లోతుగా ప్రతిధ్వనిస్తున్న   కయీన్  హెబెల్ ల పరంపర – వెల్లడైన బంధం 

పరషత్ ‘కి - తావో’ (ద్వితీయోపదేశకాండము 26) లోని  మొదటి  మిట్స్వా, ప్రధమ సంతానపు మిట్స్వా. కయీన్ మరియు హెబెల్ ల సంక్లిష్ట సంబంధానికి ఈ మిట్స్వా కొనసాగింపుగా వుంది.

ప్రధమ సంతానమైన కయీన్ మరియు ద్వితీయ సంతానమైన హెబెల్ యొక్క ప్రాధాన్యతను ఆదికాండము 4వ అధ్యాయములో తోరా మనకు ముందే తెలియజేసింది.   ఈ వ్యత్యాసము, అనగా వారిరువురికి  ఉన్న వ్యతిరేక ధోరణులు, వారు ఇతరులతో వ్యవహరించు విధానమును ప్రభావితం చేసింది. ప్రధమ సంతానముగా కయీన్ తనకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన హక్కులు వున్నట్లు గ్రహించి, ఇతరులను పక్కనపెట్టి తనకుతాను ప్రధానునిగా ఎంచుకున్నాడు. తత్ఫలితంగా మిగిలిన ధాన్యం నుండి అర్పణ తీసుకువచ్చాడు. మరోప్రక్క ద్వితీయ కుమారునిగా తన స్థానమును గుర్తెరిగిన హెబెల్, ఇతరులతో భాగం పంచుకొవడమే తాను చేయవలసిన కార్యమని  గ్రహించాడు.

ఈ దృక్పధమును బట్టి, ఏ దినమైతే ప్రధమ సంతానము (బిక్కురీమ్) జన్మించిందో అదే రోజున దేవుడు తోరాను ఎందుకు  అనుగ్రహించాడో (షావువోత్ పండుగ) స్పష్టమౌతుంది. అనగా ప్రధమ సంతానమును అర్పణాగా ఇవ్వగలిగే వారికే తోరా అనుగ్రహింపబడుతుందని తెలుస్తుంది. తమది ద్వితీయ స్థానమని గ్రహించి ఇతరులతో  పాలుపంచుకోవలసిన  భాద్యతను గుర్తెరిగిన వారికి అది ప్రసాదించబడుతుంది. ఈ విధానమును అనుసరించి, సూచనప్రాయంగా పరిశుద్దుడైన దేవుడు ప్రధమ ఫలమైన తోరాను తీసుకొని హెబ్రీ జాతి ద్వారా సర్వమానవాళికి బహూకరించాడు.     

ప్రధమఫలమును యాజకుని మందిరమునకు తీసుకొని రావాలని తోరా మనకు సూచిస్తున్నప్పుడు దానికి మరింత లోతైన ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఇశ్రాయేలియులలో ప్రతిద్వనించే చారిత్రక ఘట్టమైన ఐగుప్తు నిర్గమ కధను ఈ చర్య తెలియజేస్తుంది.

ఒక వ్యక్తి ప్రధమ ఫలమును అర్పించునప్పుడు యాజకునితో ఈ విధముగా చెప్పవలసి వుంటుంది, “నేను ఈ దేశమునకు వచియున్నాను, అని నీ దేవుడైన అదొనాయ్ ఎదుట ఈ దినమున ప్రకటన చేయుచున్నాను.” చూడడానికి ఈ ప్రకటన అస్పష్టంగా ఉన్నట్లుంది. ఒక వ్యక్తి తరతరాలుగా ఇశ్రాయేలు దేశములోనే నివశిస్తూ వున్నప్పటికీ వారి రాక ఇప్పుడే సంభవించినట్లు దానిని ప్రకటన చేయవలెనని వారికి ఆజ్ఞాపించబడింది. వింతగా అనిపించే ఈ ఆజ్ఞ మానసికమైన ఒక పాఠాన్ని నేర్పుతుంది. ఒకడు తన దేశములో నూతనముగా ప్రవేశించినట్లు, ఒక క్రొత్త ప్రపంచంలో అడుగుపెడుతున్నట్లు ఎల్లపుడూ భావించాలి.

ఒకరు ఎల్లప్పుడు తమ మూలాలగురించి నిరంతరం అవగాహన కలిగి ఉండి, నిరంతరం పునరుత్తేజం అవ్వాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తించి, వారి మార్గాన్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది.

More Weekly Portions

తోరా ద్వారా వ్యక్తిగత మరియు సమాజ శ్రేయస్సును ఐక్యపరచుట

పరషత్ నాస్సో వ్యక్తిగత మరియు కుటుంబ సమస్యలను ప్రస్తావిస్తూ, యాజక ఆశీర్వాదం ద్వారా సమాజ ఐక్యతను నొక్కి చెబుతుంది. ఈ ఆశీర్వాదం, మూడు స్థాయిలలో నిర్మించబడింది, భౌతిక మరియు ఆధ్యాత్మిక అవసరాల మధ్య సమతుల్యతను ప్రతిబింబిస్తుంది: "హషేమ్ నిన్ను దీవించి నిన్ను కాపాడును గాక" అనేది సంపద కొరకు, తోరా ద్వారా ఆధ్యాత్మిక ప్రకాశం కొరకు "హాషెమ్ తన ముఖకాంతి నీమీద ప్రకాశింపజేయును గాక" అను దీవెన  మరియు నెఫెష్, రువా మరియు నేషామా యొక్క లోతైన బంధం కొరకు "హషేమ్ తన సన్నిధి కాంతి నీకు ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము కలుగజేయును గాక" అను దీవెన ఇవ్వబడింది. వ్యక్తిగత మరియు మతపరమైన శ్రేయస్సును సామరస్యపూర్వకంగా ఏకీకృతం చేయడానికి తోరా మార్గదర్శకత్వం అందిస్తుంది.

లెక్కకు మించి: వ్యక్తిగత సామర్ధ్యం మరియు సామూహిక ఐక్యత

పరషత్ బమిద్బార్ సైన్యానికి అర్హులైన వారిపై దృష్టి సారిస్తూ ఇశ్రాయేలియులను లెక్కించాలనే ఆజ్ఞను చర్చిస్తుంది. ఈ గణన సామూహిక మరియు వ్యక్తిగత గుర్తింపుల మధ్య ఉద్రిక్తతను నొక్కి చెబుతుంది. తోరా "పేర్ల సంఖ్య" అనే వ్యక్తీకరణను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది సామూహిక మరియు వ్యక్తి రెండింటి యొక్క ప్రాముఖ్యతను సూచిస్తుంది. ప్రతి వ్యక్తి యొక్క ప్రత్యేకత ద్వారా సామూహిక అర్థాన్ని పొందడంతో పాటు, నిజమైన ఐక్యత ఈ అంశాలను మిళితం చేస్తుందని తోరా బోధిస్తుంది. ఈ భావన లేఖనాల వివరణలో "సాధారణీకరణ మరియు వివరణ" సూత్రంలో ప్రతిబింబిస్తుంది, సంఖ్యలలో దాగిన  అర్థాలతో, గమాట్రియా ద్వారా అన్వేషించబడింది.

చెరలోని కన్నీళ్లు, నమ్మకానికి మూలం : దేవుడు మరియు ఇశ్రాయేల్ మధ్య విడదీయరాని బంధం

పరషత్ బెహుకోతై  హాషెమ్ మరియు ఇశ్రాయేల్ మధ్య ఒడంబడికను చర్చిస్తూ, త్సువా మరియు విముక్తి మధ్య సంబంధాన్ని నొక్కిచెప్పారు. రబ్బీ ఎలియేజర్ మరియు రబ్బీ యెహోషువా మధ్య జరిగిన తాల్ముడిక్ చర్చ, విమోచనం త్షువాపై ఆధారపడి ఉందో లేదో పరిశీలిస్తుంది. రాషి గారి  వ్యాఖ్యానం రెండు అభిప్రాయాలకు మద్దతుగా ఒక అస్పష్టమైన పదాన్ని వివరిస్తుంది. ఈ ద్వంద్వ దృక్పథం తోరా యొక్క బహిరంగ వివరణను హైలైట్ చేస్తుంది, ఇది విడుదల అనేది  మానవ త్షువా లేదా దైవ వాగ్దానంపై ఆధారపడి ఉంటుందని నిరూపిస్తుంది, ఇది చారిత్రక పురోగతిపై ఇజ్రాయెల్ యొక్క అవగాహనలో పరిస్థితుల యొక్క సంక్లిష్ట పరస్పర చర్యను ప్రతిబింబిస్తుంది

Search