Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Ki Tavo:
ప్రధమ సంతానపు మిట్స్వాలో లోతుగా ప్రతిధ్వనిస్తున్న కయీన్ హెబెల్ ల పరంపర – వెల్లడైన బంధం

ప్రధమ సంతానపు మిట్స్వాలో  లోతుగా ప్రతిధ్వనిస్తున్న   కయీన్  హెబెల్ ల పరంపర – వెల్లడైన బంధం 

పరషత్ ‘కి - తావో’ (ద్వితీయోపదేశకాండము 26) లోని  మొదటి  మిట్స్వా, ప్రధమ సంతానపు మిట్స్వా. కయీన్ మరియు హెబెల్ ల సంక్లిష్ట సంబంధానికి ఈ మిట్స్వా కొనసాగింపుగా వుంది.

ప్రధమ సంతానమైన కయీన్ మరియు ద్వితీయ సంతానమైన హెబెల్ యొక్క ప్రాధాన్యతను ఆదికాండము 4వ అధ్యాయములో తోరా మనకు ముందే తెలియజేసింది.   ఈ వ్యత్యాసము, అనగా వారిరువురికి  ఉన్న వ్యతిరేక ధోరణులు, వారు ఇతరులతో వ్యవహరించు విధానమును ప్రభావితం చేసింది. ప్రధమ సంతానముగా కయీన్ తనకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన హక్కులు వున్నట్లు గ్రహించి, ఇతరులను పక్కనపెట్టి తనకుతాను ప్రధానునిగా ఎంచుకున్నాడు. తత్ఫలితంగా మిగిలిన ధాన్యం నుండి అర్పణ తీసుకువచ్చాడు. మరోప్రక్క ద్వితీయ కుమారునిగా తన స్థానమును గుర్తెరిగిన హెబెల్, ఇతరులతో భాగం పంచుకొవడమే తాను చేయవలసిన కార్యమని  గ్రహించాడు.

ఈ దృక్పధమును బట్టి, ఏ దినమైతే ప్రధమ సంతానము (బిక్కురీమ్) జన్మించిందో అదే రోజున దేవుడు తోరాను ఎందుకు  అనుగ్రహించాడో (షావువోత్ పండుగ) స్పష్టమౌతుంది. అనగా ప్రధమ సంతానమును అర్పణాగా ఇవ్వగలిగే వారికే తోరా అనుగ్రహింపబడుతుందని తెలుస్తుంది. తమది ద్వితీయ స్థానమని గ్రహించి ఇతరులతో  పాలుపంచుకోవలసిన  భాద్యతను గుర్తెరిగిన వారికి అది ప్రసాదించబడుతుంది. ఈ విధానమును అనుసరించి, సూచనప్రాయంగా పరిశుద్దుడైన దేవుడు ప్రధమ ఫలమైన తోరాను తీసుకొని హెబ్రీ జాతి ద్వారా సర్వమానవాళికి బహూకరించాడు.     

ప్రధమఫలమును యాజకుని మందిరమునకు తీసుకొని రావాలని తోరా మనకు సూచిస్తున్నప్పుడు దానికి మరింత లోతైన ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఇశ్రాయేలియులలో ప్రతిద్వనించే చారిత్రక ఘట్టమైన ఐగుప్తు నిర్గమ కధను ఈ చర్య తెలియజేస్తుంది.

ఒక వ్యక్తి ప్రధమ ఫలమును అర్పించునప్పుడు యాజకునితో ఈ విధముగా చెప్పవలసి వుంటుంది, “నేను ఈ దేశమునకు వచియున్నాను, అని నీ దేవుడైన అదొనాయ్ ఎదుట ఈ దినమున ప్రకటన చేయుచున్నాను.” చూడడానికి ఈ ప్రకటన అస్పష్టంగా ఉన్నట్లుంది. ఒక వ్యక్తి తరతరాలుగా ఇశ్రాయేలు దేశములోనే నివశిస్తూ వున్నప్పటికీ వారి రాక ఇప్పుడే సంభవించినట్లు దానిని ప్రకటన చేయవలెనని వారికి ఆజ్ఞాపించబడింది. వింతగా అనిపించే ఈ ఆజ్ఞ మానసికమైన ఒక పాఠాన్ని నేర్పుతుంది. ఒకడు తన దేశములో నూతనముగా ప్రవేశించినట్లు, ఒక క్రొత్త ప్రపంచంలో అడుగుపెడుతున్నట్లు ఎల్లపుడూ భావించాలి.

ఒకరు ఎల్లప్పుడు తమ మూలాలగురించి నిరంతరం అవగాహన కలిగి ఉండి, నిరంతరం పునరుత్తేజం అవ్వాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తించి, వారి మార్గాన్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది.

More Weekly Portions

సత్యము మరియు సహానుభూతి: సమన్వయ పరచు నాయకత్వము

కి తిసా అను తో రా భాగంలో,  బంగారు దూడ యొక్కఎపిసోడ్, నాయకత్వం, పాపం మరియు విముక్తి అను ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడి ఉన్న విషయాలను తేటపరచి  హైలైట్ చేస్తుంది. మోషే మరియు అహరోనులు తదనంతర పరిణామాలను నావిగేట్ చేస్తారు, అహరోనుగారు విశిష్ట విద్యా విధానాన్ని ప్రదర్శిస్తారు, ఇది సానుభూతితో సత్యం-చెప్పడాన్ని ఏకీకృతం చేస్తుంది.  తప్పులు చేసినప్పుడు వాటిని సరిదిద్దుకొని దేవునితో సంబందం కలిగివుండడం మరియు ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదల యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఈ కధనం తెలియజేస్తుంది. చేసిన తప్పును సరిదిద్దుకోవడం మరియు రెండవ అవకాశానికి వున్న సామర్ధ్యాన్ని వీరి క్రియల ద్వారా కధనం మనకు తెలియజేస్తుంది

ప్రత్యక్ష గుడారంలోని పవిత్రత మరియు ఆచారాలకు ప్రయాణం

ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క సారాన్ని పరిశీలిస్తూ, ఈ వ్యాసం సహకారం మరియు ఆజ్ఞల మధ్య నూతన కోణాన్ని వివరిస్తుంది, పవిత్రత మరియు యాజకత్వంలో  వారి పాత్రలను నొక్కి చెబుతుంది. ఇది ప్రత్యక్షపు గుడారంలో పరిమళ ధూపం యొక్క లోతైన ప్రాముఖ్యతను నొక్కిచెప్పడం ద్వారా రెండింటి మధ్య ఉన్న సూక్ష్మభేదాలను పరిశీలిస్తుంది. అంతేకాకుండా, రోజువారీ జీవితాన్ని మరియు సామాజిక నిబంధనలను ప్రభావితం చేస్తు, ప్రత్యక్షపు గుడార సేవ  ఏవిధంగా ఆచారాన్ని అధిగమిస్తుందో చర్చిస్తుంది. సమకాలీన ఆధ్యాత్మికతపై పురాతన ఆచారాల యొక్క శాశ్వత ప్రభావం గురించి అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది.

అంతరంగిక మందిరం : యూదత్వంలో దైవంతో లోతైన సంబంధం

గుడారంలో జంతుబలి అనే ప్రాచీన ఆచార౦తోపాటు మోషే ఆత్మ నిర్మాణ౦ గురి౦చిన లోతైన ప్రతీకాత్మకతను, నేడు దాని ఔచిత్యాన్ని కనుగొన౦డి. యూదమతం యొక్క గొప్ప సంప్రదాయాల నుండి గ్రహించి, మీ జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక పవిత్రాలయాన్ని ఎలా నిర్మించుకోవాలో తెలుసుకోండి. హీబ్రూ బైబిల్ లో వర్ణించబడిన విధంగా దేవుని నివాస స్థానం గురించి అంతర్దృష్టులను పొందండి, సమకాలీన మత ఆచరణలో దైవంతో అనుసంధానం గురించి లోతైన అవగాహనను పెంపొందిస్తుంది.

Search