Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Ki Tavo:
ప్రధమ సంతానపు మిట్స్వాలో లోతుగా ప్రతిధ్వనిస్తున్న కయీన్ హెబెల్ ల పరంపర – వెల్లడైన బంధం

ప్రధమ సంతానపు మిట్స్వాలో  లోతుగా ప్రతిధ్వనిస్తున్న   కయీన్  హెబెల్ ల పరంపర – వెల్లడైన బంధం 

పరషత్ ‘కి - తావో’ (ద్వితీయోపదేశకాండము 26) లోని  మొదటి  మిట్స్వా, ప్రధమ సంతానపు మిట్స్వా. కయీన్ మరియు హెబెల్ ల సంక్లిష్ట సంబంధానికి ఈ మిట్స్వా కొనసాగింపుగా వుంది.

ప్రధమ సంతానమైన కయీన్ మరియు ద్వితీయ సంతానమైన హెబెల్ యొక్క ప్రాధాన్యతను ఆదికాండము 4వ అధ్యాయములో తోరా మనకు ముందే తెలియజేసింది.   ఈ వ్యత్యాసము, అనగా వారిరువురికి  ఉన్న వ్యతిరేక ధోరణులు, వారు ఇతరులతో వ్యవహరించు విధానమును ప్రభావితం చేసింది. ప్రధమ సంతానముగా కయీన్ తనకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన హక్కులు వున్నట్లు గ్రహించి, ఇతరులను పక్కనపెట్టి తనకుతాను ప్రధానునిగా ఎంచుకున్నాడు. తత్ఫలితంగా మిగిలిన ధాన్యం నుండి అర్పణ తీసుకువచ్చాడు. మరోప్రక్క ద్వితీయ కుమారునిగా తన స్థానమును గుర్తెరిగిన హెబెల్, ఇతరులతో భాగం పంచుకొవడమే తాను చేయవలసిన కార్యమని  గ్రహించాడు.

ఈ దృక్పధమును బట్టి, ఏ దినమైతే ప్రధమ సంతానము (బిక్కురీమ్) జన్మించిందో అదే రోజున దేవుడు తోరాను ఎందుకు  అనుగ్రహించాడో (షావువోత్ పండుగ) స్పష్టమౌతుంది. అనగా ప్రధమ సంతానమును అర్పణాగా ఇవ్వగలిగే వారికే తోరా అనుగ్రహింపబడుతుందని తెలుస్తుంది. తమది ద్వితీయ స్థానమని గ్రహించి ఇతరులతో  పాలుపంచుకోవలసిన  భాద్యతను గుర్తెరిగిన వారికి అది ప్రసాదించబడుతుంది. ఈ విధానమును అనుసరించి, సూచనప్రాయంగా పరిశుద్దుడైన దేవుడు ప్రధమ ఫలమైన తోరాను తీసుకొని హెబ్రీ జాతి ద్వారా సర్వమానవాళికి బహూకరించాడు.     

ప్రధమఫలమును యాజకుని మందిరమునకు తీసుకొని రావాలని తోరా మనకు సూచిస్తున్నప్పుడు దానికి మరింత లోతైన ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఇశ్రాయేలియులలో ప్రతిద్వనించే చారిత్రక ఘట్టమైన ఐగుప్తు నిర్గమ కధను ఈ చర్య తెలియజేస్తుంది.

ఒక వ్యక్తి ప్రధమ ఫలమును అర్పించునప్పుడు యాజకునితో ఈ విధముగా చెప్పవలసి వుంటుంది, “నేను ఈ దేశమునకు వచియున్నాను, అని నీ దేవుడైన అదొనాయ్ ఎదుట ఈ దినమున ప్రకటన చేయుచున్నాను.” చూడడానికి ఈ ప్రకటన అస్పష్టంగా ఉన్నట్లుంది. ఒక వ్యక్తి తరతరాలుగా ఇశ్రాయేలు దేశములోనే నివశిస్తూ వున్నప్పటికీ వారి రాక ఇప్పుడే సంభవించినట్లు దానిని ప్రకటన చేయవలెనని వారికి ఆజ్ఞాపించబడింది. వింతగా అనిపించే ఈ ఆజ్ఞ మానసికమైన ఒక పాఠాన్ని నేర్పుతుంది. ఒకడు తన దేశములో నూతనముగా ప్రవేశించినట్లు, ఒక క్రొత్త ప్రపంచంలో అడుగుపెడుతున్నట్లు ఎల్లపుడూ భావించాలి.

ఒకరు ఎల్లప్పుడు తమ మూలాలగురించి నిరంతరం అవగాహన కలిగి ఉండి, నిరంతరం పునరుత్తేజం అవ్వాల్సిన అవసరాన్ని గుర్తించి, వారి మార్గాన్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది.

More Weekly Portions

Rosh-Hashana
రెండు ఆరంభాలను హత్తుకొనే శాశ్వత కాల జ్ఞానం రోష్ హషాన మరియు హెబ్రీ కాలండర్

రోష్ హషాన హెబ్రీ సంవత్సర ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. సంవత్సరము యొక్క రెండు భిన్న అభిప్రాయాలను అందిస్తుంది. తిష్రి మాసం శరధ్ ఋతువులో జరుగు క్షీణత మరియు అవివ్ మాసము వసంత కాలంలో జరుగు పునరుత్పత్తి కాలమును తెలియజేస్తుంది. హెబ్రీ కేలండర్ శాశ్వతమైన పునరుద్దరణకు ప్రతీకగా నిలిచిన ఈ రెండు విషయాలను స్వీకరిస్తుంది. కాలుష్యం కూడా నిర్మింపబడడానికి ఆశావాధానికి దోహదపడుతుందని తెలియజేస్తుంది.

Parshat Nitzavim:
లెక్కకు మించి జీవమును ఎంచుకొనుట: జీవము మరణము మరియు దేవునితో సంబంధంపై తోరా యొక్క ఆధ్యాత్మిక దృక్పధం

ముఖ్యమైన లఘు వాక్యాలు

జీవన్ మరణాలపై తోరా యొక్క దృక్పధాము

తోరాలో జీవము యొక్క అర్ధము

జీవము మరణముల మధ్య ఎంపిక

జీవముయొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత

తోరాలో ఎంపిక చేసుకొను స్వేచ్చ

దేవుని చేరుకొనుటకు తోరా అందించు నూతన ఆవిష్కరణ

Parshat Ki Tavo:
ప్రధమ సంతానపు మిట్స్వాలో లోతుగా ప్రతిధ్వనిస్తున్న కయీన్ హెబెల్ ల పరంపర – వెల్లడైన బంధం

ప్రధమ సంతానపు మిట్స్వా ద్వారా కయీన్ హెబెల్ ల శాశ్వతమైన గాధను  లోతుగా పరీశీలించడం జరిగింది. భాద్యతను పంచుకొనుట, నూతనపరచబడుట, ప్రాచీన చరిత్ర, మానసిక పునరుతేజము, మరియు మానవాళికి తోరా బహూకరించిన నూతన అవగాహనల సారాంశాన్ని ఐగుప్తు  నుండి చేసిన నిర్గమముతో  షావువోత్ ను జతచేయుట ద్వారా ఈ సాంప్రదాయము తెలియజేస్తుంది.

Search