Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parashat Ekev
ఆత్మకు పోషణ: భోజన అనంతరం ప్రతిసారి చేయు మనఃపూర్వక స్తుతుల యాత్ర

(ఆజ్ఞ) మిట్స్‌వా: భోజన అనంతర దీవెన

 

పరాషా ఎకెవ్ లోని అత్యంత ప్రధానమైన మిట్స్‌వోత్ లో ఒకటి ఇశ్రాయేలియులు ఇశ్రాయేలు భూమిలోనికి ప్రవేశించబోతున్నారు అనే వాస్తవంతో సంబంధం కలిగివుంది. అది గోధుమ మరియు బార్లీ, ద్రాక్షలు, అంజూరాలు, దానిమ్మకాయలు, మొదలగు పండ్లతో నిండిన సారవంతమైన భూమియని తోరా వాగ్ధానం చేస్తుంది.  వీటన్నిటిగురించి ఇలా చెప్పబడింది :

 “నీవు తిని, తృప్తి పొంది నీ దేవుడైన అదోనాయ్ ను దీవింపవలెను.”

ఈ ఆజ్ఞ, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఆ భూమిలోనికి ప్రవేశించే సంధర్భంలో చెప్పబడినప్పటికీ, ఈ దీవెన సార్వజనీనమైనది.  మిద్రాష్ లోని కథలలో, అబ్రహాము తన గుడారములో అతిధులను ఆహ్వానించేప్పుడు, ఏ జాతికి చెందిన ప్రజలైనా, వారికి భోజనం ఏర్పాటుచేసి, ఆతరువాత భోజనము నిమిత్తము కృతజ్ఞత చెప్పమని కోరేవాడు.  దానికి బదులుగా వారు అబ్రహాము మరియు తన భార్యయైన సారాకు కృతజ్ఞతలు చెప్పడం ప్రారంభించేవారు.  అడ్డుపడి, అబ్రహాము వారిని ఆపి, విశ్వాన్ని దానిలోని సమస్తమునూ సృజించిన ఆ ఒక్కనికి కృతజ్ఞత చెప్పమని సూచించేవాడు. సృష్టికర్త పట్ల మన విశ్వాసమును కనుపరచుటకు మన ఆహారంపై దీవెన చెప్పాలి అనే  మిట్స్‌వా యొక్క మూలము ఇదే.

 మన పితరుడైన అబ్రహాము దేవుని ఉనికికి సంబంధించిన ఆధారాలను చూపించడానికి, భౌతికతత్వానికి బాహ్యమైన విషయాలో లేదా తాత్వికమైన ఆధారాలో చూపించలేదని గమనించాలి. దానికి బదులు తన మనుగడ బాహ్యమైన దానినుండి వెలువడిందని తన అతిధులు గుర్తెరిగే విధంగా  ఒక సంధార్భాన్ని కలుగజేశాడు. భోజనం చేసేటప్పుడు జరిగేది ఇదే. మనం తినేటప్పుడు, మనము “స్వీకరించేవారము” గా ఉండాల్సి వుందని  అంగీకరించాలి. అనగా మనము  సృజింపబడినవారమని, మన  మనుగడ మనతోనే ప్రారంభం కాలేదని గుర్తిస్తాము. అదేవిధంగా, ఎవరైతే తాము సృజింపబడినవారము అని గుర్తెరుగుతారో, వారికి సృష్టికర్త ఉన్నాడు అని అర్ధమౌతుంది. ఇదే యూదత్వము యొక్క పునాధి. 

 మన విశ్వాసమంతటిలో, మనం చేసే ప్రార్ధనలన్నిటిలో, కేవలము భోజనానంతరము చేసే ప్రార్ధన మాత్రమే తప్పనిసరిగా చేయాలని తోరా ఆక్షేపించింది. సీనాయి వద్ద తోరా బయల్పరచబడిన విషయం కంటే, ఆహారము గురించిన సందేశము ఇక్కడ సూచింపబడింది.  దీనిలోని ప్రధానమైన సమాచారము ఏదనగా, హషేమ్ గారే సమస్త విశ్వానికి పోషకుడై ఉన్నాడు. అందరిపట్లా ఆయన దయ కలిగి ఉన్నాడు. అందవల్ల, ఆహారముకొరకు దీవెన చెప్పడం అనే మిట్స్‌వా సమస్త దేశాలపైనా భాద్యతగా ఉన్నది. దేవుని పోలిక (బెట్సెల్లెం) చొప్పున సృజింపబడిన  ప్రతి జీవికి ఈ నియమము వర్తిస్తుంది. నోవహీయ విశ్వాసము చొప్పున జీవించు వ్యక్తి కూడా, బెరిత్ ఒలామ్ ప్రార్ధన పుస్తకములో వివరించిన రీతిగా  భోజనానంతర దీవెన (బిర్కత్  హ మాజోన్)  ఖచితముగా చెప్పాలి. ఆ గ్రంధములో సమస్త దేశాల సభ్యులందరికి సరిపదేవిధంగా, “భోజనము తరువార దీవెనలు” అను ఒక భాగాన్ని మేము పొందుపరిచాము.

More Weekly Portions

ప్రత్యక్ష గుడారంలోని పవిత్రత మరియు ఆచారాలకు ప్రయాణం

ప్రత్యక్షపు గుడారం యొక్క సారాన్ని పరిశీలిస్తూ, ఈ వ్యాసం సహకారం మరియు ఆజ్ఞల మధ్య నూతన కోణాన్ని వివరిస్తుంది, పవిత్రత మరియు యాజకత్వంలో  వారి పాత్రలను నొక్కి చెబుతుంది. ఇది ప్రత్యక్షపు గుడారంలో పరిమళ ధూపం యొక్క లోతైన ప్రాముఖ్యతను నొక్కిచెప్పడం ద్వారా రెండింటి మధ్య ఉన్న సూక్ష్మభేదాలను పరిశీలిస్తుంది. అంతేకాకుండా, రోజువారీ జీవితాన్ని మరియు సామాజిక నిబంధనలను ప్రభావితం చేస్తు, ప్రత్యక్షపు గుడార సేవ  ఏవిధంగా ఆచారాన్ని అధిగమిస్తుందో చర్చిస్తుంది. సమకాలీన ఆధ్యాత్మికతపై పురాతన ఆచారాల యొక్క శాశ్వత ప్రభావం గురించి అంతర్దృష్టులను అందిస్తుంది.

అంతరంగిక మందిరం : యూదత్వంలో దైవంతో లోతైన సంబంధం

గుడారంలో జంతుబలి అనే ప్రాచీన ఆచార౦తోపాటు మోషే ఆత్మ నిర్మాణ౦ గురి౦చిన లోతైన ప్రతీకాత్మకతను, నేడు దాని ఔచిత్యాన్ని కనుగొన౦డి. యూదమతం యొక్క గొప్ప సంప్రదాయాల నుండి గ్రహించి, మీ జీవితంలో ఆధ్యాత్మిక పవిత్రాలయాన్ని ఎలా నిర్మించుకోవాలో తెలుసుకోండి. హీబ్రూ బైబిల్ లో వర్ణించబడిన విధంగా దేవుని నివాస స్థానం గురించి అంతర్దృష్టులను పొందండి, సమకాలీన మత ఆచరణలో దైవంతో అనుసంధానం గురించి లోతైన అవగాహనను పెంపొందిస్తుంది.

Liberation Beneath the Surface
Souls, Abundance, and Hierarchy in the Torah
Mishpatim

 In an analysis of Torah laws in Mishpatim, this article navigates the intricate hierarchy of harm, shedding light on the profound concept of spiritual freedom. It elucidates the distinctions between Hebrew and Canaanite servants, revealing the Torah's nuanced approach to liberation from physical and spiritual bondage. The exploration emphasizes the interconnected themes of freedom, harm, and retribution, providing a comprehensive understanding of the Torah's timeless wisdom.

Search