Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

లెహ్హ్ లెహ్హా / నీవలే, నీయంతట నీవు వెళ్ళి ప్రభావితం చెయ్

 “నీ దేశము నుండి నీవు ముందుకు వెళ్ళుము.” “నీవు ముందుకు వెళ్లుము”,  అంటే అర్ధము ఏంటి? తోరా సింపుల్ గా - "వెళ్ళు" అని చెప్పివుంటే సరిపోయేది కదా. హెబ్రీ లో గాని  ఇతర భాషలలోగానీ,  'నువ్వు ముందుకి వెళ్ళు' అని అంటే దాని ఉద్దేశం నీకు నీవుగా ఒంటరిగా నీతో ఇతరులెవ్వరిని తీసుకెళ్లకుండా వెళ్ళు అని. 

పరిశుద్దుడైన దేవుడు, అబ్రాహామును తనతో తీసుకువెళ్ళవద్దని సూచించిన ఇతరులు ఎవరు? దీనికి సమాధానం -  అతని అనుచరులందరినీ, అనగా 'వారు హారానులో చేసిన ఆత్మలు' అని పిలవబడిన వారందరినీ. మొదట్లో, దేవుడు తనను తాను అబ్రాహాముకు  బయలుపరచుకోకముందే,  కేవలము ఏక దేవుని ఆరాదించు వారి సంఘాన్ని స్థాపించాడు. అందుచేత అబ్రాహాము ఈ పనిని వ్యక్తిగతంగా కొనసాగించాలని ఆశపడ్డాడు. కానీ మన పితరుడైన అబ్రహాము ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని, మరి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు.

​ "నేను నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసెదను" అని దేవుడు అతనికి వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. అనగా నీవు  రాజకీయ మరియు జాతీయ వ్యస్థలను కూడా స్థాపించాలి అని అర్ధము. అనగా నీవు ఒక దేశాన్ని స్థాపించాలి అని దేవుడు అబ్రహాముకు సూచించడం జరిగింది.

ఎందుకు? ఎందుకంటే వ్యక్తులను మాత్రమే కాక ఇతర దేశాలను కూడా సరిదిద్దడానికి వారికి ఒక  స్వంత దేశం అవసరం. ఇశ్రాయేల్ ప్రజల లక్ష్యం సాహసోపేతమైనది.  కేవలము వ్యక్తిని మాత్రమే కాకు రాష్ట్రాలుగా దేశాలుగా వ్తవస్థీకృతమైన సమాజాలన్నిటినీ సరిదిద్దాలని ఇశ్రాయేల్ కోరుకుంటుంది. మరియు అబ్రాహాము ఈ భాద్యతను  స్వయంగా స్వీకరించాడు. "అదోనాయ్  అతనితో చెప్పిన ప్రకారము అబ్రహాము వెళ్ళేను." తోరా ఇలా చెబుతుంది - "అబ్రహాము తన భార్యయైన శారాయిని తన సహోదరుని కుమారుడైన లోతును, హారానులో తానును వారును ఆర్జించిన యావదాస్తిని, వారు సంపాదించిన సమస్తమైన వారిని తీసుకొని కనాను దేశమునకు  వెళ్ళుటకు వెళ్ళుటకు బయలుదేరి కనానుదేశమునకు వచ్చిరి." అబ్రాహాము రెండు సార్లు వెళ్లాడని మన పెద్దలు తెలియజేశారు. మొదటిసారి, ఒక దేశాన్ని స్థాపించే దైవిక కార్యం కొరకు, తానొక్కడే ఒంటరిగా వెళ్లాల్సి వచ్చింది. రెండవసారి, ప్రపంచంలోని ప్రతి వ్యక్తిని ప్రభావితం చేయాలనే బృహత్తర ప్రణాళికను కొనసాగించడానికి, ప్రతివారిని దానిలో పాలిభాగస్తులు చేయడానికి వెళ్ళడం జరిగింది.  అందుచేత, మన పితరుడైన అబ్రహాము ఒకేసారి రెండు దర్శనాలను గ్రహించడం జరిగింది: వ్యక్తిని సరిదిద్దే దర్శనము మరియు సమాజమును సరిదిద్దే దర్శనము. అందుచేత, అబ్రాము, అబ్రహాముగా మారడం జరిగింది. అబ్రహాము అనగా అనేక జాతులకు తండ్రి.

ఒక వ్యక్తి అనేక జాతులకు ఎలా తండ్రి కాగలడు? క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే తన ప్రత్యేకతను కాపాడుకోవడం ద్వారా కాగలడు. ఆశ్చర్యకరంగా, ప్రత్యేకించి సున్నతి పొందుట ద్వారా అబ్రహాము అనేక జాతులకు తండ్రి అవుతాడు అని చెప్పబడింది. సున్నతి అనేది  అతనిని భౌతికంగాను ఆధ్యాత్మికంగాను మిగిలిన ప్రపంచం నుండి వేరు చేసిందని స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. ఈ విధంగా మనం నిజంగా ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేయాలనుకుంటే, మనం కొంత ప్రత్యేకతను  మరియు నిర్ధిష్టతను  కొనసాగించాలని నేర్చుకోవచ్చు. యూదులుగా మనకున్న  ప్రత్యేకత, మన స్వంత గుర్తింపును మనం సంరక్షించునోవడం అనేదే, మనం "అనేక దేశాలకు తండ్రి"గా ఉండేలా చేస్తుంది.  ప్రపంచంలోని సంస్కృతులలో సమ్మేళనం అయ్యే విధానం ద్వారా మనం ప్రభావితం చేయవొచ్చు అనే టెంప్టేషన్‌కు ఇది వ్యతిరేకమైన విధానం. "మనలోకి మనం తిరిగి రావడం" ద్వారా మనం ప్రపంచమంతటికీ ఖచ్చితంగా ఒక ఆశీర్వాదాన్ని తీసుకువస్తామని తోరా మనకు తెలియజేస్తుంది.

More Weekly Portions

Seeking Tranquility
The Messianic Aspiration of Jacob

"In Jacob's quest for personal tranquility, juxtaposed with Joseph's visionary dreams, the narrative unveils a perpetual struggle. The tension between individual serenity and catalyzing global change emerges as a central theme. As Joseph rises beyond familial opposition, his dreams illuminate a path to global sustenance and enlightenment. This ancient saga prompts reflection on the perennial question: Must one sacrifice personal peace for transformative impact?"

Beyond Fear, The Evolution of Jacob into Israel
Unveiled the soul of the Hebrew identity.

Vayishlach delves into the evolution of Jewish identity, tracing Jacob's transformative journey towards becoming Israel. Departing from the previous portion, where Jacob goes into exile, this narrative centers on his return and the intricate process of identity transition. The text emphasizes the importance of grappling with political challenges as a prerequisite for embodying the identity of 'Israel,' who contends with God and men.

A crucial moment unfolds in Jacob's encounter with Esau, where fear takes a central role. Rashi's commentary sheds light on the dual nature of Jacob's fear—fearing potential harm to himself and the prospect of causing damage to others. This nuanced fear reflects the lingering influence of an exile's moral code, which hinders the ability to confront and defeat the enemy.

While Jacob still grapples with a real enemy in the incident of Shechem, his sons understand the necessary course of action for existence in the Land of Israel. The narrative concludes with Jacob returning to Bethel, having acquired the conviction required by the Jews of the Land of Israel—a level exemplified by one who knows how to fight to defend themselves and their Land.

Click here and take real steps in your life today to actively participate in the ongoing narrative of the Hebrew people, to ensure a better future for the world

The Enigmatic Exodus
Unraveling Jacob's Journey Beyond Israel

"In the biblical saga, Jacob's sojourn beyond Israel unfolds a compelling tale of moral tests, sibling rivalry, and redemptive transformations. Laban's deceit challenges Jacob's integrity, but through the births of Reuben, Dan, Gad, and Joseph, a journey of moral correction emerges. This narrative, emblematic of the broader exile experience, explores themes of birthright, virtue, and familial bonds. How does Jacob's odyssey shape our understanding of moral precedence and familial dynamics? Dive into the intricate layers of this timeless saga."

"Crafted in exile, Jacob's journey unfolds a saga of moral trials, sibling strife, and redemptive transformation. Laban's deceit challenges Jacob's integrity, but the births of Reuben, Dan, Gad, and Joseph bring a narrative of moral correction. This tale, emblematic of broader exile experiences, delves into birthright, virtue, and familial bonds. How does Jacob's odyssey shape our understanding of moral precedence and familial dynamics? Does the disappearance of Reuben, Dan, Gad, and Joseph influence the definition of birthright and morality in the Jewish consciousness? Explore the intricate layers of this timeless saga, unveiling new perspectives on legal and familial life in the Bible."

Search