Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Odpovede na dôležité životné otázky

Potrebujem si ujasniť, kde sa nachádzam.

Naposledy som si spomenul na rodinné stretnutie na skupinovom výlete a zrazu som sa prebral a otvoril oči. Bol som obklopený skupinou ľudí, ktorí vyzerali trochu čudne, a nerozumel som, čo hovoria... Je znepokojujúce pozerať sa okolo seba a nerozumieť, čo sa deje. A keď sa k tomu pridá pocit osamelosti, môže to byť prinajmenšom nepríjemné.

Nemám sa s kým porozprávať.


Povedal som si: "Nepodliehaj panike."

Ako som sa sem dostal? Čo tu robím? Aká je
moja úloha? Ako sa môžem vrátiť k svojej rodine?
A jedna otázka ma trápila najviac: Kto mi odpovie na všetky ostatné otázky?

Medzitým som sa mohol rozprávať len sám so sebou... Je to zvláštny a znepokojujúci pocit...

Znie to neprirodzene, ako výplod fantázie?
Znie to ako dej dobrodružného filmu alebo hororu? Odpoveďou je, že presne to, čo je tu opísané, sme zažili všetci, každý z nás! Toto sa stalo každému z nás, keď sme
opustili lono matky!

Sme vrhnutí do nového sveta, ktorý je pre nás cudzí a neznámy, kde všetci hovoria jazykom, ktorému nerozumieme.

V tej chvíli si musíme klásť veľa otázok. Aký je zmysel života? Ako tento zmysel nájsť? Môžeme sa spoľahnúť na nejaké božské vedenie? Ako môžeme takéto vedenie zosúladiť so slobodnou vôľou, ktorú cítime ako súčasť našej vnútornej výbavy?

Aký je význam času? Prečo čas existuje?

To je len malá časť otázok, ktoré nám vždy prichádzajú na um.

Prečo sa cítime takí osamelí? Kto dokáže odpovedať na všetky tieto otázky? Máme však šťastie, že si na túto situáciu zvykneme skôr, než nás tieto otázky úplne zahltia...

Kde môžeme nájsť skutočné odpovede na tieto otázky? Kto nám môže poskytnúť útechu? Ako sa môžeme upokojiť a naplniť poznaním?

Jedným z riešení by mohlo byť hľadanie odpovedí medzi filozofmi. V priebehu dejín sa vystriedalo mnoho filozofov, od Tálesa cez Platóna, Aristotela až po Huma, Berkeleyho, Kanta a Hagela - zoznam je veľmi dlhý.

Pri hľadaní odpovedí musíme pochopiť, ako k tomuto problému pristupujú filozofi. Koho sa môže filozof opýtať, keď sa snaží pochopiť zmysel ľudstva? Ak je filozof človek, ktorý hľadá pravdu, najmä ak je úprimný sám k sebe, uvedomuje si, že nech robí čokoľvek, hľadá odpovede len v sebe samom.

Filozof sa zvyčajne neobracia na nikoho "nad sebou", napríklad na Stvoriteľa. Namiesto toho sa filozof zaoberá bez telesnými pojmami, ktoré nazýva "pravda". Filozof je v podstate osamelý a izolovaný, akoby bol pred "zamrznutou" brazovkou počítača a je zrejmé, že len ťažko môže dosiahnuť nejakým stupeň istoty v tom, čo hovorí.

Jediné, čím si filozof môže byť istý, je, že je to on, kto odpovedá na všetky svoje otázky. A to vrátane otázky existencie a toho, že všetci nakoniec zomrieme. V dôsledku toho filozof, ktorý sar ozhodne rozvíjať nezávislé ľudské myslenie, musí cítiť a priznať si, že je pravda, že nemá s kým o týchto otázkach diskutovať. Že je človekom, ktorý sa sám musí cítiť v istom zmysle tragicky a osamelo, pretože mu zostávajú pretrvávajúce pochybnosti o jeho nezodpovedaných otázkach.

To by nám malo pripomenúť začiatok nášh príbehu vyššie: "Nebol som si istý, kde som Posledná vec, ktorú som si pamätal, bola..."

Čo bude nasledovať? Mali by sme stratiť všetku nádej? Zostaneme na tomto svete navždyo dcudzení? Sme predurčení zostať vzdialení od pravdy po celý život?

Nie - v žiadnom prípade!

Na tomto svete žijú ľudia známi ako Židia, ktorí poznajú tradície izraelského ľudu, ktoré sa odovzdávali z generácie na generáciu prostredníctvom múdrych majstrov mystiky. Títo ľudia nasledovali a starostlivo zachovávali "reťaz tých, ktorí strážia toto učenie", ktoré boloi zraelskému národu odovzdané prostredníctvom prorokov. Židia sa stretli s Pánom vesmíru v čase osudových udalostí, ktoré sa odohrali na vrchu Sinaj.

Stvoriteľ vesmíru skutočne existuje! Navyše sa tento Stvoriteľ prehovára k človeku!!! Aká radosť pre nás všetkých!

Najmä päť Mojžišových kníh a Biblia ako celok sú Božím slovom vo svete. Viac ako sedemdesiatkrát sa v Tóre píše: "A Boh prehovoril k Mojžišovi a povedal..." Obsah je zakaždým iný, ale samotný výrok je nemenný a je pre nás všetkých veľmi dôležitý: Niekto k nám hovorí!

Nie sme sami!

A keď to počujeme, naše srdcia sa naplnia
vďačnosťou.

Môžeme povedať, že hlavný rozdiel medzi múdrym Židom a filozofom spočíva v tom, že obaja vedia, že sami nikdy nemôžu objaviť odpovede na svoje otázky. Ale nakoniec, zatiaľ čo filozof predpokladá, že neexistuje nikto, na koho by sme sa mohli obrátiť, múdry Žid, ktorý je súčasťou izraelského národa, nemôže ignorovať kolektívnu pamäť svojho ľudu. Nikdy nemôže ignorovať vplyv, ktorý mali významné udalosti na vrchu Sinaj na jeho národ. Odpovede na základné životné otázky mu preto predkladá Majster vesmíru, ktorý sa izraelskému národu zjavoval v
priebehu dejín, počnúc udalosťami na Sinaji!

Rád by som našu tému rozšíril o dôležitý pojem v židovskej tradícii: proroctvo, ktoré pozostáva z "reťazca tých, ktorí strážia učenie". Tento princíp vedie k dvom pravdám, ktoré nám môžu pomôcť zlepšiť naše konanie.

Je to princíp jednotného pôvodu celého ľudského rodu. Adam bol jediný, kto bol otcom nás všetkých! Dokonca aj naša matka Eva bola stvorená z Adamovho tela.

Táto skutočnosť, na ktorú poukázali významní literáti, je základom a nevyhnutnou podmienkou zachovania univerzálneho princípu dobrotivosti. Bez nej by ani najvýznamnejší filozofi všetkých generácií nemohli zasadiť do sŕdc celého ľudstva lásku medzi bratmi, vždy prijímajúcu a plnú súcitu.
Teraz však, keď vieme, že všetci sme bratia, môžeme právom hovoriť o prístupe k prejavovaniu súcitu celému ľudstvu. Práve tento princíp nám dáva dôvod na vysielanie humanitárnych tímov k prírodným katastrofám po celom svete. V podstate sme všetci bratia.

Je dôležité zdôrazniť, že dávno predtým, ako sa rovnosť a sloboda stali bežnými témami, židovská tradícia silne prejavovala svoj postoj lásky k druhým a vychádzala zo zásady rovnosti a slobody pre všetkých. "Tu je dôvod, prečo bol stvorený len jeden človek - aby vás naučil zachovávať mier medzi všetkými tvormi, pretože nikto nemôže povedať druhému: 'Môj otec bol väčší ako tvoj otec...'" [Sanhedrin 37a] "Mudrci dodávajú, že to súvisí s rodinami, aby san avzájom nenapádali" [ibid. 38a]. Viete si predstaviť, aké by to bolo, keby každá ľudská rodina pochádzala z iného predka?

Tento ušľachtilý a svätý spôsob nazerania na človeka sa bude vždy považovať za najpodstatnejšiu časť charakteristiky ľudstva ako celku! Zo všetkých kníh, na ktoré môže byť spoločnosť právom hrdá, predstavuje túto prestížnu koncepciu iba kniha Genezis!

Tento koncept jediného praotca ľudstva vedie k ďalším myšlienkam okrem vzájomného rešpektu, ktorý by sme si mali preukazovať. Vedie nás tiež k pochopeniu, že Tóru sme dostali od Stvoriteľa a bola daná každému človeku. Keďže tento koncept vychádza zo zmluvy medzi Stvoriteľom a Noachom, zahŕňa celé ľudstvo! Táto zmluva pozostáva zo siedmich smerov a ich prijatie zaručuje tri základné práva každému človeku, ktorý prichádza do Zeme Izraela, aj keď nie je Žid:

(1) Rovnosť pred zákonom


(2) Podporu židovskej komunity v čase núdze


(3) Predovšetkým osobitný štatút uznania, ako je napísané: "Spravodliví z národov prídu, aby sa podieľali na budúcom svete" [Sanhedrin 10b].

Medzi siedmimi prikázaniami, ktoré musí každý splniť, je jedno, ktoré vyzýva k pozitívnemu konaniu (vytvoriť spravodlivý súdny systém), a šesť zákazov.

Na základe toho môžeme diskutovať o mnohých otázkach týkajúcich sa hlavných problémov ľudstva, ako je etické správanie, sloboda voľby, vlastnosti ako láskavosť a pokora, životné otázky ako dobro a zlo vo svete, kam smerujú ľudské dejiny, ako by sme mali reagovať na organizácie ako ISIS a mnoho ďalších.

Tejto téme sa budeme naďalej venovať v našich týždenných komentároch k častiam Tóry a v ďalších hlbších kurzoch.

Šalom a srdečné pozdravy z krajiny Izrael.

Rabín Chaim Goldberg


Jeruzalem

Ďalšia lekcia: Čo robiť ďalej? Ako sa priblížiť k Bohu? Priblížte sa k Bohu - naplňte svoje životné
poslanie!

Predchádzajúca lekcia

Search