Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Židovský postoj: starajme sa o svoje veci, ale neuzatvárajme sa pred svojím okolím.

Preskúmajme teraz  parašu Vajigaš (časť čítania Tóry "A priblížil sa"), pričom sa zameriame na Jozefa a Jehudu (Júdu). Po dlhotrvajúcej roztržke medzi nimi nastal čas na zmierenie. Pripomeňme si, o čo sa Jozef usiluje? V prvom rade mu ide o osud celého ľudstva - odborne povedané, zaujíma "kozmopolitnejší" pohľad na svet. Hoci je jedným z Avrahamových (Abrahámových) potomkov, usiluje sa o to, aby hebrejská myšlienka zasiahla aj takú veľkú civilizáciu, akou bol (Micraim) Egypt, pretože myšlienka, že by mali byť ako národ uzavretí do seba, je pre neho nestráviteľná. 

Na druhej strane Jehuda je presvedčeným zástancom úplne opačného prístupu, ktorý sa riadi zásadou "starajme sa o svoje veci" (odborne sa to však nazýva politický partikularizmus). Presadzuje totiž myšlienku usadiť sa v krajine Izrael a úplne zabudnúť na vonkajší svet. 

A teraz prichádza chvíľa, keď Jaakov (Jákob) musí ísť do Egypta. Tóra však poukazuje na to, že Jaakov "poslal Jehudu pred sebou k Jozefovi" (1Mojžíšová  46: 28, Sidon). 

Čo znamená "pred sebou"? Raši uvádza, že to znamená, aby mu Jehuda pripravil miesto a ukázal mu, kde sa má usadiť. Raši však uvádza aj iný agadický (vzťah k Midrašu) výklad, podľa ktorého bol Jehuda poslaný, aby mu vybudoval študovňu, z ktorej bude vychádzať múdrosť Tóry. 

To však nie je všetko! Vyslaním Jehudu, ktorého Jaakov ustanovil za hlavu tejto študovni, k Jozefovi, Jaakov zároveň poukázal na to, že hoci sa Jehuda právom stará o národnú súdržnosť Izraela, stále sa má od Jozefa čo učiť. Čo by to malo byť? Mal sa poučiť v oblasti, ktorá sa dnes nazýva "politológia". Jozef slúžil ako zástupca vládcu a ako taký sa musel vyznať v politických záležitostiach. 

Jehuda musí pochopiť, že nádej na príchod Mesiáša alebo na návrat na Cion (Sion) nemôže byť realizovaná bez politického úsilia. 

O platnosti tejto všeobecnej poučky sme sa presvedčili v nedávnej dobe, keď sa izraelský ľud začal vracať do svojej vlasti. Svätý, nech je požehnaný, nám poslal Žida (Theodora Herzla), ktorý vyrastal v západnej kultúre a vyznal sa v politológii. Vďaka tomu dokázal rabínom vysvetliť, že neoddeliteľnou súčasťou návratu na Sion musí byť zriadenie štátu. 

Je zrejmé, že Jehuda aj Jozef dokázali ovplyvniť chod dejín. Jozef svojím svetoobčianstvom pripravil pôdu pre mesiášsku budúcnosť tým, že nakoniec významne prispel k rozvoju sionizmu.

Jehuda, ktorý zaručuje príchod mesiášskeho veku syna Dávida, sa vďaka tomu naučil, ako otvoriť izraelskú spoločnosť celému svetu bez toho, aby stratila jeho jedinečnosť.

Sme teda svedkami vzniku úzkeho politického spojenectva medzi Jehudom a Jozefom, a to napriek tomu, že spočiatku zastávali zdanlivo nezlučiteľné postoje.

More Weekly Portions

Truth and Empathy
The Balancing Act of Leadership
Golden craft. [Ki-Tisah]

In the Torah portion, Ki Tisa, the episode of the Golden Calf unfolds, spotlighting the intertwined themes of leadership, sin, and redemption. Moses and Aaron navigate the aftermath, showcasing Aaron's unique educational approach, which integrates truth-telling with empathy. Through their actions, the narrative illustrates the profound potential for rectification and second chances, emphasizing the importance of connection in the face of mistakes and pursuing spiritual growth.

Cesta k svätosti konaním obradov vo svätostánku

Examining the Tabernacle's essence, this article elucidates the dynamic between contribution and commandment, underscoring their roles in holiness and priesthood. It delves into the nuanced differences between the two, emphasizing the profound significance of incense within the Tabernacle. Moreover, it discusses how Tabernacle service transcends ritual, influencing daily life and societal norms, offering insights into ancient practices' enduring impact on contemporary spirituality.

Vnútorná svätyňa: hlboké spojenie s Bohom podľa judaizmu

Discover the profound symbolism of Moses' soul structure and its relevance today, alongside the ancient practice of animal sacrifice within the Tabernacle. Uncover how to construct a spiritual sanctuary in your life, drawing from the rich traditions of Judaism. Gain insights into the dwelling place of God as depicted in the Hebrew Bible, fostering a deeper understanding of connecting with the Divine in contemporary religious practice.

Search