Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Šemini: Ôsmy deň - dve roviny výkladu

Čo znamená "ôsmeho dňa" (3. Mojžišova 9:1, Sidon)? Podľa výkladovej roviny pešat (jednoduchý význam) je to deň nasledujúci po tých siedmich dňoch, keď Aharon (Áron) a jeho synovia v priebehu zasvätenia svätostánku sedeli pri jeho vchode (pozri 3. Mojžišova 8:35). Toto zasvätenie sa potom zavŕšilo na "ôsmy deň". Takýto výklad však nejde príliš do hĺbky. Čitateľ Tóry, ktorý ovláda  hebrejčinu, totiž v zmienke o ôsmom dni vníma súvislosť so siedmym dňom stvorenia sveta. Tóra nám v knihe Berešit ("Prvá" kniha Mojžišova) hovorí, že Svätý, nech je požehnaný, "odpočinul od všetkého svojho diela" (1. Mojžišova 2:2, Sidon) v  siedmy deň, pričom  nikde  neuvádza, že by sa tento siedmy deň skončil. Na vyššej úrovni výkladu z toho môžeme usudzovať, že celé ľudské dejiny sú vlastne v skutočnosti súčasťou tohto siedmeho stvoriteľského dňa a príchod ôsmeho dňa je ešte stále před nami - v ňom sa človek a Svätý, nech je požehnaný, stretnú tvárou v tvár. Zasvätenie svätostánku malo teda slúžiť k prechodu do tohoto "ôsmeho dňa". To znamená, že svätostánok má byť akási vstupná brána  sveta, kde sa stvorenie môže stretnúť so svojím Stvoriteľom. Práve tu však došlo k jednej znepokojujúcej udalosti, ku ktorej prispeli Nadav (Nádab) a Avihu (Abíhú). Zdá sa, že sme nútení zotrvávať v siedmom dni a že  iba ten, kto má oprávnenie vstúpiť do svätyne, ma i tú  výsadu, aby sa v tom ôsmom dni, ktorý je zmluvne viazaný k miestu, kde stojí Chrám, stretol so svojim Stvoriteľom tvárou v tvár. 

Nadav a Avihu konali na popud  vnuknutia, ktorého sa im dostalo pri svätostánku, ktorý bol naplnený Božou prítomnosťou. A hoci za to zaplatili vysokou cenou, predsa len  vďaka tomu mohlo dôjsť k porovnaniu dvoch prístupov k Tóre - prístup Mošeho (Mojžiša) a prístup Aharona. Doteraz nám jednotlivé parašot (časti čítania z Tóry) odhaľovali Mošeho poňatie Tóry, ktorá od človeka vyžaduje, aby bol dokonalý a podriaďoval tomu i  svoj vlastný rozum. Podľa Mošeho chápania Tóry je totiž nutné, aby sa jej pokyny bezpodmienečne plnili. Naproti tomu Aharonovo chápanie Tóry je oveľa k am Jisrael (izraelskému ľudu) oveľa prívetivejšie -  predpokladá totiž, že človek hreší a zlyháva, ale všetko môže  napraviť správnym jednaním. A práve o to teraz ide. Na nami preberanú časť čítania sa môžeme pozerať ako na halachický spor (halacha = doslova "postup", židovský zákon), ku ktorému došlo po smrti Nadava a Avihua. Moše totiž prikázal vykonať určitú vec a Aharon a jeho synovia to nesplnili. Moše teda prichádza s vážnym obvinením: Prečo prestupujete Božie slovo, ktoré som vám odovzdal? Aharon ale v rámci halachického sporu odporuje: Mýliš sa v chápaní toho, čo si nám odovzdal! (3. Mojžíšova 10:16-20) Nakoniec sa v plnej nahote ukázalo, že Moše síce odovzdáva Božie slovo, ale výklad Božieho slova závisí od beit ha-midraš (študovne), kde sú si Moše a Aharon rovní, pričom v tomto prípade sa ako správne uznáva Aharonovo chápanie. Je to dôsledok toho, že Šechina (Božia prítomnosť), ktorá bola predtým v nebi, zostúpila na zem. Kde na zem? Do bejt ha-midraš. Vyjavovanie Božej vôle pokračuje v bejt ha-midraš, pretože práve tam sa  Ústna Tóra odovzdáva z pokolenia na pokolenie.

More Weekly Portions

Speaking Purity
The Role of Speech
In Metzora's Purification Rituals

Examining the Metzora purification ritual within Yom Kippur, the article probes into the symbolic nuances of the Holy of Holies and Azazel. It analyzes the power of speech, contrasting its holiness with impurity. Furthermore, it discusses Metzora's journey of reintegration, highlighting the Two Birds Ritual as a pivotal moment. This exploration offers insights into ancient traditions and their relevance to contemporary spiritual discourse.

Maternal Bonds and Envy
Psychological Effects in Jewish Tradition [Tazria]

Delving into Parshat Tazria, this study delves into Torah laws surrounding impurity and sin offerings post-childbirth in Judaism, contrasting Christian perspectives. It examines the psychological impacts of childbirth rituals, including mother-child envy, and the significance of atonement vows for mothers. Understanding the complexities of childbirth in Jewish tradition offers insights into both religious practices and psychological effects on individuals.

Šemini: Ôsmy deň - dve roviny výkladu

This article delves into Torah interpretation, examining its nuances within the context of the Tabernacle, Nadab and Abihu's incident, and the Oral Torah studied in the House of Study. It highlights the intriguing dispute between Moses and Aaron, shedding light on the differences between the Torah of Moses, emphasizing perfection, and the Torah of Aaron, which offers atonemen

Search