Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Ohľaduplnosť Tóry pre záujmy jednotlivca a celého spoločenstva

Paraša (týždenná časť čítania Tóry) Naso ("Zistiť") sa zaoberá rôznymi osobnými a rodinnými problémami - zaoberá sa takými záležitosťami, ako je sota (žena podozrivá z cudzoložstva), nazir (zasvätenec), tuma (obradná nečistota) a sprenevera. Tóra nám poskytuje návod, ako by sa  takéto ťažkosti mali riešiť  a vo všeobecnosti nám ponúka najrôznejšie východiska, keď sa veci nedejú tak, ako by mali. 

Aj keď je dôležité, aby sa ľudia zaoberali takýmito vecami, ak sa však príliš zapodievajú  takýmito osobnými záležitosťami, môžu rýchlo zabudnúť, že sú súčasťou väčšieho spoločenského celku. Človek by mal vidieť viacej než len to , čo sa ho priamo týka. To je dôvod, prečo Tóra, po tom, čo nám dala návod, na riešenie  osobných a rodinných záležitostí, nás nenechá uviaznuť, ale odvádza našu pozornosť prostredníctvom Birkat kohanim (Kňazské požehnanie), čo je požehnanie, ktoré je určené pre celý Jisrael (Izrael). Je totiž povinnosťou kňazov mať na zreteli záujmy celého spoločenstva. Kvôli požehnaniu celému spoločenstvu majú povinnosť, aby sa riadili týmto príkazom: "Takto žehnajte synom Izraela!" (4 Mojžišova 6:23, Sidon). Toto požehnanie sa vzťahuje tak na celok, ako aj na každého jednotlivca. 

Všimnite si, že Kňazské požehnanie má tri úrovne: 

"Nech ti Adonaj žehná a chráni ťa. Nech ti Adonaj osvetlí svoju tvár a nech je ti  milostivý. Nech k tebe Adonaj pozdvihne svoju tvár a dá ti mier." (4. Mojžišova 6:24 -26, Sidon). 

Prvá úroveň požehnania je: "Nech ti Adonaj  žehná a chráni ťa." Toto požehnanie je požehnanie hmotného blahobytu. Raši poznamenáva: "Nech ti ... žehná" – nech sa Tvoj majetok rozhojní, "a chráni ťa" –  pred zlodejmi. Je to prosté a základné požehnanie, ktoré sa týka majetku, pretože ešte nespomína Adonaj tvár, ale iba hovorí: "Nech ti Adonaj žehná ..." 

Druhá úroveň požehnania je už duchovná: "Nech ti Adonaj  rozžiari svoju tvár a  je ti milostivý." Je to požehnanie duchovného osvietenia, ktoré k nám prichádza, cez náš živý, osobný záujem o Tóru. Preto sa v tomto požehnaní spomína Adonaj tvár. 

 Po dvoch počiatočných úrovniach nasleduje požehnanie, ktoré sa týka vnútra každého, kto je príslušníkom ľudu Jisraela:  "Nech k tebe Adonaj pozdvihne svoju tvár a dá ti mier." Toto požehnanie završuje požehnanie pre všetky úrovne ľudskej duše, ktoré sú v hebrejčine známe ako nefeš, ruach a nešama. Nefeš (živočíšna  "duša") odkazuje na slová: "Nech ti Adonaj žehná...", ruach ("ducha" alebo zmyslová duša) odkazuje na slová: "Nech Ti Adonaj osvetlí svoju tvár..." a nešama (rozumná "duša") odkazuje na slova: "Nech k tebe Adonaj pozdvihne svoju tvár a dá Ti mier."

More Weekly Portions

Mortality EterniFrom Mortality to Eternity: The Red Cow’s Path to Purificationty Purification

In Parshat Hukat, the red cow (para aduma) ritual symbolizes purification from the impurity of death, rooted in the sin of the Tree of Knowledge. The ritual involves mixing ashes with living water, representing the body and soul, illustrating life's restoration through resurrection. This process, despite its symbolic clarity, underscores a Divine mystery — the transition between life and death remains beyond human comprehension. The Midrash highlights the red cow's secret, emphasizing the profound and unfathomable nature of resurrection and Divine Will

Redefining Leadership: What Korah's Rebellion Teaches Us Today

Korah’s rebellion against Moshe and Aharon, joined by Datan, Aviram, and 250 incense offerers, highlights the complex dynamics of Biblical disputes and legitimate leadership. Korah’s high status contrasts with the petty scheming of Datan and Aviram, illustrating how leadership is contested. Their challenge arose after the breaking of the Tablets, arguing that Moshe and Aharon had disqualified themselves. This story teaches us not to hastily reject leadership over perceived mistakes, as such actions can fulfill the Divine Will. The rebellion teaches us lessons regarding leadership and Divine choice

The Parashah of the Spies: A Deep Analysis and Fascinating Insights
Shlah Leha

The Parashah of the Spies, featured in Parshat Shelach and Parshat Devarim, explores Joshua bin Nun's unique blessing to protect his faith, contrasting with Caleb ben Yefuneh's natural nationalism. This difference underscores the themes of faith and nationalism among the Israelites. The punishment of forty years of wandering, as explained by the Netziv of Volozhin, aimed to discipline the Israelites and sanctify God's name, either through conquest or exile. Analyzing Joshua and Caleb's roles offers deeper insights into the parashah's modern relevance and implications.

Search