Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Porozumenie chýbajúcim údajom o menách

"Muž z Léviho rodu išiel a vzal si  Léviho dcéru. Žena otehotnela, porodila syna a keď videla, aký je dobrý, tri mesiace ho skrývala. ... Ale z diaľky, aby vedela, čo s ním bude, stála pri ňom jeho sestra. V tom sa faraónova dcéra prišla umyť k Rieke..." (2. Mojžišova 2:1-2, 4-5, Sidon) 

Vyššie uvedené vety, ktorými sa rozvíja príbeh, sú zvláštne tým, že v nich chýbajú údaje o menách. Kto je ten muž, kto je jeho žena, kto je to dieťa, kto je jeho sestra a kto je faraónova dcéra? Aj keď by sme si tieto mená mohli ľahko priradiť, pretože poznáme celý príbeh, v samotnom zápise mená zámerne chýbajú. Poukazuje sa totiž na to, že v egyptskom svete dochádza k zámernému vymazávaniu mien. Zatiaľ čo naša časť čítania sa začína týmito slovami: "A toto sú mená synov Jisraela, ..." (2. Mojžišova 1:1, Sidon), postupne sa mená začínajú z rozprávania vytrácať. 

Takéto odosobnenie je pre Egypt charakteristické, pretože sa neuznáva hodnota jednotlivcov. Avšak v prípade Mošeho (Mojžiša) je napísané: "a pomenovala ho Moše..." (2. Mojžišova 2:10, Sidon) Ale naozaj sa jedná o meno? Nie! "Moše" je len egyptský výraz pre označenie "chlapca"  s takzvaným zdôvodnením: "Pretože som ho vytiahla z vody!"  (2. Mojžišova 2:10, Sidon) je v skutočnosti neskorší hebrejský výklad tohto výrazu, ktorý sa stáva osobným menom až vtedy, keď Moše uteká do Midjánu (Midjánu) a berie si za ženu Ciporu (Siporu). Až vtedy sa v príbehu začínajú znovu objavovať mená v pravom slova zmysle, či už ide o meno Moše, Jitro, Reuel (Reúel), Cipora či Geršom (Geršóm). Aj meno Svätého, nech je požehnaný, je konečne odhalené, keď je Mošemu povedané: "Hospodin, ... toto je moje Meno naveky, a tak nech si ma pripomínajú v každom  pokolení!" (2. Mojžíšova 3:15, Sidon) 

Vnímame to tak, že naši predkovia boli tak hlboko zakorenení v egyptskej kultúre, že boli z nej tak povediac vymazaní. Preto bolo pre Mošeho dôležité rozhodnúť sa, ku ktorej kultúre sa prihlási. Veď čítame: "A stalo sa v tom čase, keď Moše dospel, že vyšiel k svojim bratom, ..." (2. Mojžíšova 2:11, Sidon) Kto boli jeho bratia? Rabín Abrahám ibn Ezra si myslí, že títo  bratia sú Egypťania, zatiaľ čo Ramban (Moše ben Nachman Gerondi, nazývaný Nachmanides) si myslí, že to boli Hebreji. Aby si to Moše objasnil, musel sa  vydať na prieskum. Keď videl Egypťana, ako bije hebrejského muža, pochopil a pocítil, že jeho bratia sú Hebreji. K tomuto poznaniu ho priviedlo vedomé stotožnenie sa s trpiacim, ktoré ho natrvalo spojilo s osudom hebrejského národa.

More Weekly Portions

Cesta k svätosti konaním obradov vo svätostánku

Examining the Tabernacle's essence, this article elucidates the dynamic between contribution and commandment, underscoring their roles in holiness and priesthood. It delves into the nuanced differences between the two, emphasizing the profound significance of incense within the Tabernacle. Moreover, it discusses how Tabernacle service transcends ritual, influencing daily life and societal norms, offering insights into ancient practices' enduring impact on contemporary spirituality.

Vnútorná svätyňa: hlboké spojenie s Bohom podľa judaizmu

Discover the profound symbolism of Moses' soul structure and its relevance today, alongside the ancient practice of animal sacrifice within the Tabernacle. Uncover how to construct a spiritual sanctuary in your life, drawing from the rich traditions of Judaism. Gain insights into the dwelling place of God as depicted in the Hebrew Bible, fostering a deeper understanding of connecting with the Divine in contemporary religious practice.

Sloboda ako podmienka prijatia Tóry

hy of harm, shedding light on the profound concept of spiritual freedom. It elucidates the distinctions between Hebrew and Canaanite servants, revealing the Torah's nuanced approach to liberation from both physical and spiritual bondage. The exploration emphasizes the interconnected themes of freedom, harm, and retribution, providing a comprehensive understanding of the Torah's timeless wisdom.

Search