Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Hodnota jednotlivca a zapojenie do spoločenstva

Záleží na tom, ako zrátavame  ľudí? A aký je vôbec účel takéhoto sčítania? V paraši (týždennej časti čítania z Tóry) Bemidbar ("Na púšti") čítame, že Moše (Mojžiš) dostal príkaz spočítať bnej Jisrael (synov Izraela). Ide v podstate o obradný úkon, ktorý má slúžiť na zjednotenie - presnejšie, na zjednotenie všetkých bojaschopných mužov, aby získali pocit spolupatričnosti a dosiahli spoločný zámer. V Mošeho časoch sa predpokladalo, že hneď po postavení svätostánku vstúpia bnej Jisrael do svojej zeme a dobyjú ju. Vojaci, ktorí sa chystajú obsadiť nejaké územie, prirodzene chápu potrebu zaistiť početnú veľkosť vojska. A tak i Tóra prikazuje, aby boli bnej Jisrael zrátaní. 

Samotné sčítanie odhaľuje mnohé tajomstvá. Čísla, ktoré Tóra uvádza, majú totiž skrytý význam - tým sa zaoberá gematria (výklad číselných hodnôt). Zvyčajne je však sčítanie ľudu dosť odosobňujúce. Predstavme si skupinu 100 ľudí. Ak niekto odíde a niekto iný ho nahradí, počet zostane rovnaký. Osobnosť jednotlivca začne strácať na význame - dôležitý je len počet. Takéto myslenie je vlastné spoločenským zriadeniam, v ktorých sa bezohľadne zavádza vynútená jednota (tzv. totalitarizmus). 

Na druhej strane iné spoločenské skupiny si cenia predovšetkým schopnosti jednotlivcov. Pre tých, ktorí uprednostňujú tento pohľad, je dôležité meno tej či onej osoby, či už jedná o  Josiho, Dávida, Ester alebo Sáru. Každý jednotlivec sa vyznačuje niečím, čo ho robí nenahraditeľným. 

Tieto rozdielne pohľady viedli v priebehu dejín k mnohým neriešiteľným sporom medzi tými, ktorí presadzujú jednotu prostredníctvom rovnostárstva (tzv. kolektivizmus), a tými, ktorí berú do úvahy osobnosť jednotlivcov (tzv. individualizmus). 

Aké riešenie uprednostňuje Tóra? 

Keď Tóra dáva príkaz, aby bol bnej Jisrael zrátaný, vyjadruje to osobitným spôsobom: "Pozdvihnite hlavy celej obce synov Izraela podľa ich rodín, podľa domov ich otcov, podľa počtu ich mien, všetkých jednotlivých mužských hláv." (4. Mojžišova 1:2, Sidon. 

Vo výsledku sa má dospieť nielen k všeobecným číslam, ale zároveň sa majú zohľadniť mená jednotlivcov. Inými slovami, Tóra nás učí, že je potrebné zosúladiť záujmy spoločenstva, ale aj jednotlivcov. Spoločenstvo je totiž súdržné len vtedy, keď si spoločenstvo váži odlišnosti jednotlivcov a zároveň keď si títo jednotlivci uvedomujú, že ich jedinečnosť by nemala význam, keby ju nevyužívali v prospech ostatných. Táto primeraná rovnováha medzi záujmami spoločenstva a záujmami jednotlivcov je to, čo prináša skutočnú jednotu a zmysel. 

Naši múdri muži stanovili túto pravdu ako zásadu pri výklade Písma: "Zovšeobecnenie si vyžaduje špecifikáciu a špecifikácia si vyžaduje zovšeobecnenie." 

Na pochopenie všeobecného pravidla je potrebné uviesť príklad, kým na posúdenie príkladu je potrebné poznať všeobecné pravidlo. Je to ako so stromom a jeho konármi. Strom ako príklad zovšeobecnenia nesie a vyživuje svoje konáre, ktoré sú špecifickými príkladmi, a práve konáre  dotvárajú celkový obraz stromu. Všeobecné pravidlo, ktoré by sa nedalo aplikovať na žiadny konkrétny prípad, by nemalo zmysel a konkrétny prípad, na ktorý by sa všeobecné pravidlo nedalo aplikovať, by bol pre zmenu nerozhodnuteľný. Na doplnenie obrazu sú teda potrebné obe. 

Ak chceme dospieť k skutočnej jednote, potom nemôžeme lipnúť ani na uprednostňovaní jednotlivcov, ani na rovnostárstve, ale musíme nájsť správnu mieru a význam pre oboje.

More Weekly Portions

Podieľajte sa na príchode Mašiácha!

The article discusses the Second Pesah in Parshat B'haalotkha, emphasizing its importance for spiritual renewal and national identity. It examines the need for Pesah sacrifice and purification, especially after idolatrous acts, and contrasts this with Christian theology's lack of a national component. Highlighting the month of Iyar, it shows how redemption during this period stems from the initiative of the Israelites from below. The significance of dates like Independence Day and Jerusalem Day in Iyar is linked to this grassroots awakening, portraying a unique phase in Israel's redemption as partners with the Creator.

Ohľaduplnosť Tóry pre záujmy jednotlivca a celého spoločenstva

Parshat Nasso addresses individual and family issues while emphasizing the collective unity through the Priestly Blessing. This blessing, structured in three levels, reflects a balance between material and spiritual needs: "May HaShem bless you and watch over you." for wealth, "May HaShem cause His countenance to shine to you" for spiritual illumination through Torah, and "May HaShem lift up His countenance upon you and grant you peace" for the deep connection of Nefesh, Ruah, and Neshama. The Torah provides guidance to integrate personal and communal well-being harmoniously.

Hodnota jednotlivca a zapojenie do spoločenstva

Parshat Bamidbar discusses the commandment to count the Israelites, focusing on those eligible for the army. This count underscores the tension between collective and individual identities. The Torah uses the expression "number of names," signifying the importance of both the collective and the individual. The Torah teaches that true unity blends these aspects, with the collective gaining meaning through each individual's uniqueness. This concept is reflected in the principle of "generalization and specification" in scriptural interpretation, with hidden meanings in the numbers, explored through the gematria.

Search