Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Týždenný oddiel čítania Vaera: Pravý dôvod vykúpenia

"Avrahámovi, Jicchakovi a Jákovovi som sa zjavoval..." (2. Mojžíšova 6:3, Sidon) Kto sú tí, o ktorých sa tu hovorí - Avraham (Abrahám), Jicchak (Izák) a Jaakov (Jákob)? Myslím, že každý, kto aspoň raz čítal Tóru, vie, že sú to naši praotcovia. A práve tu prichádza Raši, aby nám poskytol prekvapivý výklad slova VAERA ("som sa zjavoval"). Raši totiž nechce, aby sme prehliadli obtiaž, ktorá vyplýva z použitia tohto konkrétneho slova. Veď je to aj napísané: "Nemôžete vidieť moju tvár, lebo niet človeka, ktorý by ma videl a zostal nažive." (2. Mojžíšova 33:20, Sidon) Tak ako je to teda a prečo je tu použité slovo VAERA?

Je zrejmé, že toto slovo sa vzťahuje na našich praotcov. Práve oni sa totiž zmocnili osobitného privilégia, ktoré im umožnilo spojiť sa priamo so Stvoriteľom. O čo išlo? Súviselo to s ich rozhodnutím učiniť niečo pre svojich potomkov. Človek sa môže počas svojho života usilovať o veci, o ktorých vie, že sa neuskutočnia za jeho života, ale až v nasledujúcich generáciách. A práve tejto výsady sa ujali naši praotcovia. Vďaka ich úsiliu sme my, bnej Jisrael (deti Izraela), obdržali Tóru. A poslaním bnej Jisrael bolo aj naplniť sľub daný ich praotcom, že vstúpia do zasľúbenej zeme a usadia sa v nej. V istom zmysle teda naši praotcovia v skutočnosti "nežili", pretože ich úsilie, ktoré sa za ich života nemohli uskutočniť, nemožno v plnej miere nazvať "žitím". Preto nie je ťažké povedať, že "niet človeka, ktorý by ma uvidel a bol živý". A keďže Boh hovorí: "Avrahámovi, Jicchakovi a Jaakovovi, že som sa zjavoval ako Boh Šadaj," podľa Rašiho to znamená, že EL ŠADAJ (Boh všemohúci) je označenie Boha, ktorý dáva prísľuby, a nie Boha, ktorý tieto prísľuby naplňuje.

A čo naznačuje meno EHJE AŠER EHJE ("Som tým, ktorým Som" – 2. Mojžíšova 3:14, Sidon)? Naznačuje, že sa jedná o Toho, ktorý plní zasľúbenie! Preto ďalej čítame: "a Svojím Menom, Hospodin, som sa im nedal poznať". (2. Mojžíšova 6:3, Sidon) Áno, Boh sa našim praotcom nedal poznať ako Hospodin, pretože od neho dostali len sľúb, ktorý sa za ich života nesplnil. A tak v úvodných slovách časti VAERA nachádzame pravý dôvod vykúpenia z Egypta. Zrejmým dôvodom, prečo sa Svätý, nech je požehnaný, rozhodol vyslobodiť bnej Jisrael z otroctva, je to, že našim praotcom dal sľub, ktorý sa mal naplniť neskôr. A pretože sľúbil, že nám dá zasľúbenú zem, sú bnej Jisrael o vykúpení ubezpečovaní týmito slovami: "A privediem vás do tej zeme, ktorú som prisahal dať... za dedičstvo." (2. Mojžíšova 6:8, Sidon) A tak sa aj stalo! Všetky slová o tom, že musíme opustiť Egypt z náboženských alebo tiež duchovných dôvodov, pretože chceme priniesť obetné dary  svojmu Bohu, a všetky slová, ktoré povedal Moše (Mojžiš) faraónovi, v skutočnosti nie sú pravým dôvodom vykúpenia. Bnei Jisrael sa zjavuje  úplne iný dôvod. Dôvodom vykúpenia je totiž naplnenie sľubu daného našim praotcom, že budeme privedení do zasľúbenej zeme a usadíme sa tam.

More Articles

Search