Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

No īslaicīgā uz mūžīgo: Dievišķā klātbūtne 2.Mozus grāmatā un pēc tam

Atšķirībā no 1. Mozus grāmatas, kas stāsta par Israēla tautas veidošanos, 2. Mozus grāmatā ir aprakstīta Dievišķās klātbūtnes izpausme izraēliešu vidū. Tas ir, Dievišķā klātbūtne tautā, kas pēc tam izstaro to tālāk uz visu pasauli. Tādējādi šī grāmata (2. Mozus) noslēdzas ar Pekudei nodaļu, kas attēlo Dievišķās klātbūtnes izpausmi Svētnīcā. Par kuru Svētnīcu tiek runāts? Par pārnēsājamo Saiešanas Telti, "Miškan", jo izraēlieši joprojām atradās tuksnesī un vēl nebija sasnieguši Jeruzalemi. 

Rodas jautājums: kā mēs turpinam tālāk no šejienes? Šeit mums ir pārsteigums Toras hronoloģiskā secībā: mums ir divas paralēlas grāmatas: 3. Mozus grāmata un 4. Mozus grāmata.

  1. Mozus grāmatas notikumi notiek tūlīt pēc Dievišķās Klātbūtnes izpausmes Saiešanas Teltī, Pekudei nodaļā. Visa 3. Mozus grāmata atrodas Sinaja kalna pakājē, no kura izraēlieši nekustas. Tikmēr 4. Mozus grāmata ir par izraēliešu pastāvīgo pārvietošanos pa tuksnesi. Lai gan hronoloģiski šīs divas grāmatas ir paralēlas viena otrai. 

Kā mēs varam to patiesi saprast? Mūsu nodaļas - Pekudei nodaļas beigās ir apraksts par Saiešanas Telti, kur rakstīts: "Un mākonis pārklāja Saiešanas telti, un Tā Kunga godība piepildīja Saiešanas telti, un Mozus nevarēja ienākt Saiešanas teltī, jo uz tās atradās mākonis un Tā Kunga godība piepildīja Saiešanas telti (Miškan). Šī situācija ir pastāvības situācija; kad Visaugstā godība piepilda Saiešanas telti, tas ir uguns elements. Mākonis, kas apklāj Saiešanas telti, ir ūdens elements. 

Tātad varam apgalcot, ka iepriekšējā rindkopā minētais pants ir 3. Mozus grāmatas ievads. Pēc tam, kad Dievišķā Klātbūtne atklājas, Svētais, slavēts Viņš, aicina Mozu Saiešanas Teltī un dod viņam upuru likumus. Bet tūlīt pēc tam saka: "Kad mākonis pacēlās virs Saiešanas Telts, Israēla bērni devās visos savos ceļojumos."Šis ir ievads 4. Mozus grāmatai. Bet, ja mākonis nepacēlās, viņi negāja ceļā līdz dienai, kad tas pacēlās. “Jo Tā Kunga mākonis bija pār Saiešanas Telti dienā, un naktī tajā bija uguns, visu Israēla namu acu priekšā.." Visa Izraēla acu priekšā? Tas mums atgādina pēdējo Toras pantu, kas arī beidzas ar vārdiem "visa Izraēla acu priekšā". 

Tātad, ja tā, tad Toru būtu bijis iespējams beigt tur. Bet Torā ir pievienoti vēl pāris vārdi: "Visa Israēla nama acu priekšā visos viņu ceļojumos", tas nozīmē, ka Saiešanas Telts tika uzcelta tuksnesī īslaicīgi, nevis tās paredzētajā gala vietā. Tāpēc tai joprojām ir jāceļo. Tiesa, ka Dievišķā Klātbūtne atklājās Saiešanas Teltī, bet - to nepieciešams pārnest uz Izraēla zemi, un šīs vajadzības dēļ Torā ir tālāks turpinājums caur grāmatām - 3. Mozus, 4. Mozus un 5. Mozus, līdz tie īsteno savu sūtību.

Vairāk nedēļas Toras nodaļu

Speaking Purity
The Role of Speech
In Metzora's Purification Rituals

Examining the Metzora purification ritual within Yom Kippur, the article probes into the symbolic nuances of the Holy of Holies and Azazel. It analyzes the power of speech, contrasting its holiness with impurity. Furthermore, it discusses Metzora's journey of reintegration, highlighting the Two Birds Ritual as a pivotal moment. This exploration offers insights into ancient traditions and their relevance to contemporary spiritual discourse.

Ebreju skatiens uz dzemdībām. Mātes saites un skaudība

Iedziļinoties Parshat Tazria, šis pētījums iedziļinās Toras likumos, kas attiecas uz netīrību un grēku upuriem pēc dzemdībām jūdaismā, pretstatā kristiešu perspektīvām. Tajā aplūkota dzemdību rituālu psiholoģiskā ietekme, tostarp mātes un bērna skaudība, kā arī izpirkšanas solījumu nozīme mātēm. Izpratne par dzemdību sarežģītību ebreju tradīcijās sniedz ieskatu gan reliģiskajās praksēs, gan psiholoģiskajās ietekmēs uz indivīdiem.

Aiz radīšanas: Astotā diena un nākamā tikšanās

Šajā rakstā ir apskatīta Toras interpretācija, aplūkojot tās nianses saistībā ar Saiešanas Telti, Nadabu un Abihu incidentu un Mutisko Toru, kas tika pētīta Toras Studiju namā. Tas izceļ intriģējošo strīdu starp Mozu un Āronu, izgaismojot atšķirības starp Mozus Toru, uzsverot pilnību, un Ārona Toru, kas piedāvā izpirkšanu.

Search