Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Pirmdzimtā dzimšanas tiesību iegūšana

Šīs nedēļas Toras daļa sākas: “Un Jēkabs izgāja”. Uz kurieni viņš gāja? Viņš devās trimdā, ceļojot ārpus Izraēlas zemes. Šajā Toras stāstā Jēkaba aiziešana ārpus Izraēlas zemes attēlo visu Izraēlas tautu vienas personas veidā. Būtībā viņš mums sniedz piemēru tam, ko trimda nozīmē Izraēla tautai. 

Ko Jēkabs (Izraēls) tur darīs? Viņa mērķis ir pierādīt savu morālo pārākumu. Kad Jēkabs aiziet no zemes, viņš nonāk šķietami zemākā morālā stāvoklī. Viņa vecākais brālis Ēsavs uzskata, ka viņš ir nozadzis viņam pirmdzimtības tiesības. "Es esmu pirmdzimtais, un Jēkabs paņēma man likumīgi piederošo svētību." Kad Jēkabs ierodas Lābana namā, Lābans viņu pieviļ, nomaina vecāko māsu jaunākās vietā. Sapratis, ka ir piekrāpts, Jēkabs jautā Lābanam: “Kāpēc tu mani pievīli?” Lābans atbild: “Mūsu vietā tā netiek darīts, lai atdotu jaunāko pirms pirmdzimtās, atšķirīgi no tā, ko tu darīji, kad padarīji sevi par pirmdzimto. Šeit, pirmdzimtais ir pārāks par jaunāko," uzsver Lābans. Uzklausot Lābana iebildus, Jēkabs nevar atbildēt. Viņš zin, ka viņam nav nekādu izredžu pārliecināt Lābanu par viņa morālo pārākumu. 

Turpretim, kad Jēkabam piedzimst četri pirmdzimtie — Rūbens (no Leas), Dans (no Bilhas), Gads (no Zilpas) un Jāzeps (Rāheles dēls), sākas labošanās process. Kad Rūbens piedzimst, viņam tiek dots vārds Rūbens, kas nozīmē "lūk, dēls". Lielais viduslaiku komentētājs Raši paskaidroja to, ko Lea sacīja: "lūk, kāda ir atšķirība starp Lābana dēlu un mana vīra tēva dēlu." Viņa runāja par pirmdzimto Ēsavu salīdzinot ar pirmdzimtā Rūbena uzvedību attiecībā uz jaunāko brāli, kurš pārņēma pirmdzimtā tiesības. Ēsavs turpina Kaina un Ābela tradīciju, kad Kains, vecākais, nogalina Ābelu, savu jaunāko brāli. Turpretim Rūbens, Svētā Gara iedvesmots, ne tikai neapvainojas, ka Jāzeps ir padarīts par pirmdzimto, bet arī vēlāk iestājas par viņu, mēģinot glābt Jāzepu no bedres, kurā iemeta citi brāļi. Rūbena uzvedībā sākās negatīvās reputācijas labošanas process. 

Ar Dana piedzimšanu tas notiek vēl jo vairāk. Dans ir dzimis, lai Jāzeps varētu piedzimt. Tas ir iemesls kāpēc Rahele, sieva, kurai vispār nav dēlu, atdod Jēkabam savu kalponi Bilhu. Arī tad, kad piedzima Gads, tas bija tāpēc, lai Leai, kurai jau bija dēlu, viņai būtu vēl dēli. 

Tāpat arī Rāhele saka, kad piedzimst Jāzeps, "Dievs ir “paņēmis manu neslavu” un nosauc viņu vārdā Jāzeps, sakot: "Lai Tas Kungs man dod vēl dēlu.” Šī ir pirmā reize vēsturē, kad pirmdzimtais gan no tēva, gan no mātes piedzimst dēļ tā, lai piedzimtu jaunākais dēls. 

No tā visa redzams Jēkaba absolūtais pārākums pār Ēsavu. Tāpēc tad, kad Rāhele dzemdē Jāzepu, Jēkabs saka Lābanam: "Atlaid mani ceļā, lai es eju uz savu vietu un uz savu zemi." 

Kāpēc Jāzepa dzimšana bija iemesls viņa aiziešanai? Paskaidrojumu kārtējo reizi sniedz Raši. Savā komentārā viņš rakstīja, ka Jēkabs ir gatavs atgriezties, lai stātos pretī savam brālim Ēsavam tagad, kad ir pierādīts uzskats, ka bioloģiski pirmdzimto var aizstāt ar vairāk pelnītu jaunāko brāli. Šīs ir Īzāka tiesības pār Ismaēlu un Jēkaba pār Ēsavu.

Vairāk nedēļas Toras nodaļu

Apvāršņu paplašināšana: kā ebreju svētki attīstās ārpus Bībeles laikiem

Emor Toras nodaļa izceļ laika un vietas svētumu, uzskaitot galvenos ebreju svētkus, kas saistīti ar Templi, kā apspriests 3. Mozus grāmatā. Tajā aplūkots, kā Mozus tos darījis zināmus Israēla bērniem, un ieviesti tādi ilgtermiņa jēdzieni kā svētku pievienošana ārpus Toras darbības jomas. Stāstījums saista Menoru un Templi ar jauniem svētkiem, piemēram, Hanuku, un saista maizes rituālu ar Purimu, norādot uz tā tradīcijām, kas turpina svētīt laiku, izmantojot vēsturiskas un dievišķas atklāsmes.

Svētuma atbrīvošana: garīga atmoda

Izpētot bausli būt svētam, raksts iedziļinās tā attiecību aspektos, uzsverot nepieciešamību cilvēkiem savā mijiedarbībā līdzināties Visaugstajam. Tajā tiek apspriesta citu, sevis un Radītāja mīlestības nozīme, izmantojot Talmuda interpretācijas, lai uzsvērtu šo dimensiju savstarpējo saistību. Pilnveidotas attiecības palīdz indivīdiem pildīt savus morālos pienākumus un iegūt savas morālās identitātes pilnības sajūtu.

No tuksneša līdz apsolītajai zemei: košera gaļas patēriņa attīstība

Toras nodaļa Ahrei Mot ierobežo gaļas patēriņu tuksnesī, lai novērstu elkdievību. Saiešanas Teltī bija atļauti tikai košera dzīvnieku upuri. Neatļauta kaušana tika uzskatīta par nopietnu pārkāpumu, kas līdzinās slepkavībai. Ieejot Izraēlas zemē, izraēliešiem bija atļauts ēst "vēlmes gaļu" jebkurā vietā, kas simbolizē Saiešanas Telts un Tempļa paplašināto iespaidu.

Search