Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Brit olam - Celosvětové ústředí pro noachidy

Mnoho lidí po celém světě, kteří touží po vztahu s Bohem, se v současné době zajímají o noachidskou víru, jež je založena na židovském Písmu. Naše organizace, Brit olam – Celosvětové ústředí pro noachidy, vznikla z naší upřímné touhy, abychom podpořili tento významný směr vývoje lidských dějin. Naším posláním je, abychom šířili po celém světě všeobecně platné hodnoty judaismu, které vešly ve známost jako noachidské zákony, a současně, abychom také upevňovali židovský způsob života a myšlení ve Státě Izrael.

Židovský národ sehrává úlohu jakéhosi „duchovního urychlovače“, neboť už od nepaměti vnáší do světa všeobecně platné mravní hodnoty tím, že podle nich sám žije. Celé to začalo Avrahamem (Abrahamem), když mu bylo řečeno: „tak se tebou budou žehnat všechny pozemské rody!“ A toto pokračuje dodnes, nyní též díky návratu židovského národa na Sijón a vzniku Státu Izrael.

Brit Olam – Celosvětové ústředí pro noachidy

Bnej Noach neboli Noachidé jsou společenství nežidů, kteří se řídí spravedlivými zákony Noema v souladu s učením židovské Bible. Ti, kteří dobrovolně a zodpovědně přijmou, že budou žít podle noachidských zákonů, mohou navíc na sebe dobrovolně přijímat další židovská přikázání.

SEDM NOACHIDSKÝCH PŘIKÁZÁNÍ:

1 Zákaz modloslužby v jakékoliv podobě

Toto přikázání je odvozeno z verše „Kdo obětuje božstvům kromě samotného Adonaj, budiž usmrcen jako kletý!" (2 Mojžíšova 22:19, Sidon).

2 Zákaz rouhání (klnutí)

Zákaz rouhání (klnutí) je odvozeno z verše „Každý, kdo by proklel svého Boha,ponese svůj hřích; … Ale kdo Adonajovo jméno prokleje veřejně, musí být usmrcen“ ( 3. Mojžíšova 24:15-16, Sidon).

3 Zákaz vraždy

„... a proto budiž člověkem prolita krev toho, kdo by krev člověka prolil!“ (1. Mojžíšova 9:6, Sidon).

4 Zákaz sexuální nemravnosti

je odvozen z verše „Vždyť všechny ty odpornosti činili lidé země, která je před vámi,… “ (3. Mojžíšova 18:27, Sidon).

5  Zákaz krádeže

Zákaz krádeže se odvozuje z příběhu o Josefovi: „Ten z tvých otroků, u něhož by se ta věc nalezla, ať zemře,… “ (1. Mojžíšova 44:9, Sidon).

6 Zákaz jedení údu z živého zvířete

zákaz jedení údu z živého zvířete je odvozeno z verše: „Živé maso s jeho duší, s jeho krví však nejezte!“ (1. Mojžíšova 9:4, Sidon).

7 Příkaz zřídit spravedlivé soudy

Přikázání zřídit spravedlivé soudy je odvozeno z příběhu o Šchemovi a Dině (1. Mojžíšova 34:26).

Brit Olam – Celosvětové ústředí pro noachidy

Prohlub svůj vztah s Bohem!

Bůh řekl Noachovi a s ním i jeho synům: „Hleďte, uzavírám s vámi a s vaším semenem po vás svou smlouvu!“ (1. Mojžíšova 9:9).

Přijetí noachidských přikázání

Je čas učit se od samotného zdroje!

Přečtěte si slova Jean-Jaques Rousseau ze 17. století.

Vaše osobní příběhy

Search