Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Kdo jsou noachidé?

Noachidé jsou společenství nežidů, kteří se řídí spravedlivými zákony Noema v souladu s učením židovské Bible.

Ačkoliv noachidé pocházejí z nejrůznějších kultur, všichni mají společné poslání: mravní způsob života, prosazování míru a náprava světa.

Ohlasy některých významných rabínů

Přiložené dopisy níže vyjadřují podporu všem noachidům a také Celosvětovému ústředí pro noachidy (Noahide World Center) v jejich snaze rozšiřovat noachidskou víru po celém světě. (Na překladech dopisů se zatím pracuje.)

Zobrazit překlad

Rabi Jicchak Josef, "Rišon le-Cijon", sefardský vrchní rabín v Izraeli

Zobrazit překlad

Rabi Elijahu ben Dahan

Zobrazit překlad

Mordechaj Elijahu

Zobrazit překlad

Rabi David Lau, aškenázský vrchní rabín v Izraeli

Zobrazit překlad

Dov Lior

Zobrazit překlad

Rabi Jaakov Perec

Zobrazit překlad

Rabi Šmuel Elijahu

Zobrazit překlad

Rabi Arya Steren

Zobrazit překlad

Rabi Avigdor Nabtzel
Path
icons8-right_arrow

Prohlub svůj vztah s Bohem!

"Slibuji věrnost ha-Šem, Bohu Izraele."

Články

Teologie, etika, židovská filosofie: Hledání odpovědí na ty nejpalčivější životní otázky.

A Bridge between Faiths
An Open Letter to Islam
[Part 1]

Rabbi Oury Cherki's "A Bridge between Faiths: An Open Letter to Islam, Part 1" delves into the intricate dynamics between Judaism and Islam post the 2023 Hamas attack on Israel. The piece probes the philosophical and legal facets of Islam's status in Jewish literature, uncovering points of unity and contention. Cherki scrutinizes Islam's potential for spiritual progress and calls for a nuanced understanding amid the unique historical context. The article accentuates the scarcity of literature exploring Judaism's stance on Islam, presenting itself as a contribution to fostering mutual comprehension.

Cherki elucidates the shared beliefs in monotheism, rejecting God's corporeality and idolatry, while acknowledging differences in their understanding. Notably, he highlights the significance of the Seven Noahide Laws, urging Islam to embrace them more unequivocally for enhanced cooperation. Judaism's recognition of Islam as a sister religion and the potential for collaboration are explored alongside historical perspectives, celebrating the initial affinity between the two faiths.

However, the article confronts substantial disagreements, including Islam's assertion of the nullification of the Mosaic Torah and claims of corruption by Jews. It underscores the necessity for Islam to acknowledge the eternal validity of the Torah and the divine promise of the Jewish return to their homeland. Cherki posits three prerequisites for Judaism to accept Islam as a legitimate religion for all, calling for recognition, abandonment of claims of corruption, and acknowledgment of the divine promise.

Concluding with a call for peace, Rabbi Oury Cherki sets the stage for Part 2, promising an exploration of Muhammad's status, Judaism's potential contributions to Islamic faith, and more. This open letter seeks to build a bridge between the believers in the One God, urging Islamic religious leadership to engage in dialogue on critical issues for future harmony.

Týdenní čtení Tóry

Rabi Uri Šerki

Truth and Empathy
The Balancing Act of Leadership
Golden craft. [Ki-Tisah]

In the Torah portion, Ki Tisa, the episode of the Golden Calf unfolds, spotlighting the intertwined themes of leadership, sin, and redemption. Moses and Aaron navigate the aftermath, showcasing Aaron's unique educational approach, which integrates truth-telling with empathy. Through their actions, the narrative illustrates the profound potential for rectification and second chances, emphasizing the importance of connection in the face of mistakes and pursuing spiritual growth.

Cesta ke svatosti skrze obřady ve svatostánku

Examining the Tabernacle's essence, this article elucidates the dynamic between contribution and commandment, underscoring their roles in holiness and priesthood. It delves into the nuanced differences between the two, emphasizing the profound significance of incense within the Tabernacle. Moreover, it discusses how Tabernacle service transcends ritual, influencing daily life and societal norms, offering insights into ancient practices' enduring impact on contemporary spirituality.

Svatyně v nitru: Hluboké spojení s Bohem podle judaismu

Discover the profound symbolism of Moses' soul structure and its relevance today, alongside the ancient practice of animal sacrifice within the Tabernacle. Uncover how to construct a spiritual sanctuary in your life, drawing from the rich traditions of Judaism. Gain insights into the dwelling place of God as depicted in the Hebrew Bible, fostering a deeper understanding of connecting with the Divine in contemporary religious practice

Přijetí noachidských přikázání

Přijímám na sebe povinnost dodržovat sedm všeobecně platných noachidských přikázání, jež dal Bůh Noachovi (Noemovi) jako závazný soubor zákonů pro celé lidstvo a jež byla vyjevena prostřednictvím Mošeho (Mojžíše). Veškeré podrobnosti, jak tyto zákony uplatňovat, byly uchovány, vysvětleny a jsou objasňovány Moudrými Izraele z pokolení na pokolení.

Search