Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Šemini: Osmý den – dvě výkladové roviny

Co znamená „osmého dne“ (3. Mojžíšova 9:1, Sidon)? Podle výkladové roviny pešat (prostý smysl) se jedná o následující den po oněch sedmi dnech, kdy Aharon (Áron) a jeho synové v průběhu zasvěcování svatostánku seděli u jeho vchodu (viz 3. Mojžíšova 8:35). Toto zasvěcení pak bylo dovršeno „osmého dne“. Takovýto výklad však nejde příliš do hloubky. Čtenář Tóry, který ovládá hebrejštinu, totiž ve zmínce o osmém dni vnímá souvislost se sedmým dnem stvoření světa. Tóra nám v knize Berešit („První“ kniha Mojžíšova) sděluje, že Svatý, budiž požehnán, „odpočal ode všeho svého díla“ (1. Mojžíšova 2:2, Sidon) sedmého dne, přičemž nikde neuvádí, že by onen sedmý den skončil. Ve vyšší výkladové rovině z toho můžeme vyvodit, že veškeré dějiny lidstva jsou ve skutečnosti součástí onoho sedmého stvořitelského dne a příchod osmého dne je teprve před námi – v něm se člověk a Svatý, budiž požehnán, setkají tváří v tvář. Zasvěcení svatostánku tedy mělo sloužit k přechodu do onoho „osmého dne“. To znamená, že svatostánek má být jakousi vstupní bránou do světa, kde se stvoření může setkat se svým Stvořitelem. Právě zde však došlo k jedné znepokojivé události, k níž přispěli Nadav (Nádab) a Avihu (Abíhú). Zdá se, že jsme nuceni setrvávat v sedmém dni a že pouze ten, kdo má oprávnění vstoupit do svatyně, má i tu výsadu, aby se v onom osmém dni, jenž je smluvně vázán k místu, kde stojí Chrám, setkal se svým Stvořitelem tváří v tvář. 

Nadav a Avihu jednali na popud vnuknutí, kterého se jim dostalo při svatostánku, jenž byl naplněn Boží přítomností. A ačkoliv za to zaplatili vysokou cenu, přesto právě díky tomu mohlo dojít k porovnání dvou přístupů k Tóře – přístupu Mošeho (Mojžíše) a přístupu Aharona. Doposud nám jednotlivé parašot (oddíly čtení z Tóry) odhalovaly Mošeho pojetí Tóry, jež od člověka vyžaduje, aby byl dokonalý a podřizoval tomu i vlastní rozum. Podle Mošeho pojetí Tóry je totiž nutné, aby byly bezvýhradně plněny její pokyny. Naproti tomu Aharonovo pojetí Tóry je k am Jisrael (izraelskému lidu) mnohem přívětivější – předpokládá totiž, že člověk hřeší a selhává, ale vše může napravit správným jednáním. A právě o to nyní jde. Na námi probíraný úsek čtení se můžeme dívat jako na halachický spor (halacha = doslova „postup“, židovský zákon), k němuž došlo po smrti Nadava a Avihua. Moše totiž přikázal určitou věc vykonat a Aharon a jeho synové to neučinili. A tak Moše přichází s vážným obviněním: Proč přestupujete Boží slovo, které jsem vám předal? Aharon ale v rámci halachického sporu odporuje: Mýlíš se v chápání toho, co jsi nám předal! (3. Mojžíšova 10:16-20) Nakonec se v plné nahotě ukázalo, že Boží slovo sice předává Moše, ale výklad Božího slova závisí na bejt ha-midraš (studovně), kde jsou si Moše a Aharon rovni, přičemž za správné bylo v tomto případě přijato Aharonovo pojetí. Je to důsledek toho, že Šechina (Boží přítomnost), jež byla předtím v nebi, sestoupila na zem. Kde na zem? Do bejt ha-midraš. Vyjevování Boží vůle pokračuje v bejt ha-midraš, neboť právě tam se Ústní Tóra předává z pokolení na pokolení.

More Weekly Portions

Speaking Purity
The Role of Speech
In Metzora's Purification Rituals

Examining the Metzora purification ritual within Yom Kippur, the article probes into the symbolic nuances of the Holy of Holies and Azazel. It analyzes the power of speech, contrasting its holiness with impurity. Furthermore, it discusses Metzora's journey of reintegration, highlighting the Two Birds Ritual as a pivotal moment. This exploration offers insights into ancient traditions and their relevance to contemporary spiritual discourse.

Maternal Bonds and Envy
Psychological Effects in Jewish Tradition [Tazria]

Delving into Parshat Tazria, this study delves into Torah laws surrounding impurity and sin offerings post-childbirth in Judaism, contrasting Christian perspectives. It examines the psychological impacts of childbirth rituals, including mother-child envy, and the significance of atonement vows for mothers. Understanding the complexities of childbirth in Jewish tradition offers insights into both religious practices and psychological effects on individuals.

Šemini: Osmý den – dvě výkladové roviny

This article delves into Torah interpretation, examining its nuances within the context of the Tabernacle, Nadab and Abihu's incident, and the Oral Torah studied in the House of Study. It highlights the intriguing dispute between Moses and Aaron, shedding light on the differences between the Torah of Moses, emphasizing perfection, and the Torah of Aaron, which offers atonement.

Search