Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Shoftim
Soudci: Nejlepší forma vlády

Parašat „Soudci“ pojednává o principu, který je v moderním právním systému známý jako dělba moci. Izraelská společnost měla být postavena na čtyřech vládnoucích institucích – králi, soudci, knězi a prorokovi, z nichž každá měla dílčí pravomoci. Je pochopitelné, že tyto instituce mají v průběhu generací různé podoby. Král není vždy králem, někdy může jít o demokracii parlamentní. Může to být parlament nebo jakýkoli vládní orgán, ale je to jen jedna částí vlády. Vláda je rozdělena mezi krále, soudce, kněze a proroka.

 Z toho plyne otázka: Jaká je nejvhodnější forma vlády? Upřednostňuje Tóra krále, nebo nikoliv? Na to Tóra odpovídá: „Ustanovte nad sebou krále, jako mají všechny národy kolem vás“. Zdá se, že nařizuje, že teprve pak ustanovíš krále nad izraelským národem. To znamená, že jak se vyvíjí politická kultura a vidíme, že státy řízené králem jsou organizovanější než státy bez něj, pak víme, že nastal čas jmenovat nad sebou krále – jako všechny národy kolem nás.

 A zde se nabízí otázka: Jak je možné, že něco tak zásadního, jako je forma vlády, závisí na politické kultuře národů tehdejšího světa? Odpověď je velmi jednoduchá. Důvodem, proč Bůh požadoval, aby jeho lid založil stát a nespokojil se jen se založením kosmopolitního či univerzálního náboženství, je právě snaha ovlivnit národy světa. Středobodem, který ovlivňuje dění v tomto světě, je nástroj politický. Proto Tóra požadovala, aby Izrael založil politický útvar, stát. A účelem tohoto státu je ovlivňovat národy světa a jejich státy právě jeho prostřednictvím. A ovlivňovat ovlivňované nelze, pokud mezi ovlivňujícím a ovlivňovaným není ani minimální podobnost. To je důvod, proč Tóra požadovala, abychom při založení politického útvaru i my mohli ovlivňovat prostřednictvím politické kultury svět.

More Weekly Portions

Cesta ke svatosti skrze obřady ve svatostánku

Examining the Tabernacle's essence, this article elucidates the dynamic between contribution and commandment, underscoring their roles in holiness and priesthood. It delves into the nuanced differences between the two, emphasizing the profound significance of incense within the Tabernacle. Moreover, it discusses how Tabernacle service transcends ritual, influencing daily life and societal norms, offering insights into ancient practices' enduring impact on contemporary spirituality.

Svatyně v nitru: Hluboké spojení s Bohem podle judaismu

Discover the profound symbolism of Moses' soul structure and its relevance today, alongside the ancient practice of animal sacrifice within the Tabernacle. Uncover how to construct a spiritual sanctuary in your life, drawing from the rich traditions of Judaism. Gain insights into the dwelling place of God as depicted in the Hebrew Bible, fostering a deeper understanding of connecting with the Divine in contemporary religious practice

Svoboda jako podmínka přijetí Tóry

   In an analysis of Torah laws found in Mishpatim, this article navigates the intricate hierarchy of harm, shedding light on the profound concept of spiritual freedom. It elucidates the distinctions between Hebrew and Canaanite servants, revealing the Torah's nuanced approach to liberation from both physical and spiritual bondage. The exploration emphasizes the interconnected themes of freedom, harm, and retribution, providing a comprehensive understanding of the Torah's timeless wisdom.

Search