Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Shoftim
Soudci: Nejlepší forma vlády

Parašat „Soudci“ pojednává o principu, který je v moderním právním systému známý jako dělba moci. Izraelská společnost měla být postavena na čtyřech vládnoucích institucích – králi, soudci, knězi a prorokovi, z nichž každá měla dílčí pravomoci. Je pochopitelné, že tyto instituce mají v průběhu generací různé podoby. Král není vždy králem, někdy může jít o demokracii parlamentní. Může to být parlament nebo jakýkoli vládní orgán, ale je to jen jedna částí vlády. Vláda je rozdělena mezi krále, soudce, kněze a proroka.

 Z toho plyne otázka: Jaká je nejvhodnější forma vlády? Upřednostňuje Tóra krále, nebo nikoliv? Na to Tóra odpovídá: „Ustanovte nad sebou krále, jako mají všechny národy kolem vás“. Zdá se, že nařizuje, že teprve pak ustanovíš krále nad izraelským národem. To znamená, že jak se vyvíjí politická kultura a vidíme, že státy řízené králem jsou organizovanější než státy bez něj, pak víme, že nastal čas jmenovat nad sebou krále – jako všechny národy kolem nás.

 A zde se nabízí otázka: Jak je možné, že něco tak zásadního, jako je forma vlády, závisí na politické kultuře národů tehdejšího světa? Odpověď je velmi jednoduchá. Důvodem, proč Bůh požadoval, aby jeho lid založil stát a nespokojil se jen se založením kosmopolitního či univerzálního náboženství, je právě snaha ovlivnit národy světa. Středobodem, který ovlivňuje dění v tomto světě, je nástroj politický. Proto Tóra požadovala, aby Izrael založil politický útvar, stát. A účelem tohoto státu je ovlivňovat národy světa a jejich státy právě jeho prostřednictvím. A ovlivňovat ovlivňované nelze, pokud mezi ovlivňujícím a ovlivňovaným není ani minimální podobnost. To je důvod, proč Tóra požadovala, abychom při založení politického útvaru i my mohli ovlivňovat prostřednictvím politické kultury svět.

More Weekly Portions

Ohleduplnost Tóry k zájmům jednotlivce i celého společenství

Parshat Nasso addresses individual and family issues while emphasizing the collective unity through the Priestly Blessing. This blessing, structured in three levels, reflects a balance between material and spiritual needs: "May HaShem bless you and watch over you." for wealth, "May HaShem cause His countenance to shine to you" for spiritual illumination through Torah, and "May HaShem lift up His countenance upon you and grant you peace" for the deep connection of Nefesh, Ruah, and Neshama. The Torah provides guidance to integrate personal and communal well-being harmoniously.

Hodnota jednotlivce a zapojení do společenství

Parshat Bamidbar discusses the commandment to count the Israelites, focusing on those eligible for the army. This count underscores the tension between collective and individual identities. The Torah uses the expression "number of names," signifying the importance of both the collective and the individual. The Torah teaches that true unity blends these aspects, with the collective gaining meaning through each individual's uniqueness. This concept is reflected in the principle of "generalization and specification" in scriptural interpretation, with hidden meanings in the numbers, explored through the gematria.

Tears of Exile, Seeds of Hope: The Unbreakable Bond Between God and Israel
[Bechukotai]

Parashat Bechukotai discusses the covenant between God and Israel, emphasizing the importance of repentance for redemption. The Talmudic debate between Rabbi Eliezer and Rabbi Yehoshua delves into whether redemption is contingent on teshuva. Rashi's commentary interprets the ambiguous term "או" to support both views. This dual perspective highlights the Torah's open interpretation, showing that redemption can depend on human repentance or divine promise, reflecting a complex interplay of conditions in Judaism's understanding of historical progress.

Search