Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Vytáhneš-li:
Svá ústa posvěť, co z nich vychází a co do nich vchází.

Parašat „Vytáhneš-li“ je plná přikázání, a to jejich velkého počtu. Tentokrát se však budeme zabývat jen malou částí z nich, a to těmi, která mají významné etické důsledky.

V první řadě jde o důležitost verše kde nás Tóra učí:

„Slíbíš-li Adonaj, svému Bohu, slib, neopožďuj se s jeho splněním, Adonaj, tvůj Bůh, by jej požadoval a ulpěl by na tobě hřích.“*

Jinými slovy, člověk je povinen dodržovat svoje slovo. Slib je skutečně vážná věc. Na jedné straně lze říci, že na jeho vyřčení člověk nepotřebuje mnoho námahy! K vyslovení slov z našich úst není potřeba námahy téměř žádné. Přesto se jako základní aspekt lidské přirozenosti stává natolik vážným, že Tóra dokonce varuje, že nesplnění slibu je hříchem.

Možná je tedy lepší sliby vůbec neskládat? Na to Tóra odpovídá - ano, to je lepší. Říká: „Když slibovat nebudeš, hřích na tobě neulpí“* „Toho, co vyjde z tvých rtů, si však hleď, a když jsi Adonaj, svému Bohu, slíbil dar, udělej, cos svými ústy vyslovil.“* To znamená, že pokud se rozhodneš učinit slib Bohu, musíš si stát za tím, co řekneš, i když Bůh je také svolný k tomu, abys slib neučinil.

Hned poté text přechází k něčemu jinému, co také souvisí s ústy. Naše ústa slouží ke dvěma účelům – k mluvení a k jedení. Je třeba dodržovat své slovo, ale také se starat o pokrm pro ty, kteří pro vás pracují. 

Je psáno: „Přijdeš-li do vinice svého druha, můžeš po libosti jíst hrozny, aby ses nasytil, ale do své nádoby nic nedávej.“* Jinými slovy, majitel vinice, který někoho zaměstnává, nemůže dělníkovi bránit, aby jedl jeho hrozny. To by představovalo prvek krutosti. Bylo by špatné, kdyby se člověk staral o obživu druhých při obdělávání své vinice a zároveň bránil svým dělníkům, aby se starali o svou vlastní obživu.

Na druhou stranu je však také zakázáno, aby toho dělník cynicky zneužíval. Pokud jde o dělníka, říká se: „ale do své nádoby nic nedávej.“* Jinými slovy, nesmíš si tyto hrozny vzít domů. Stejná zásada platí i pro výrok „Přijdeš-li na pole svého druha, můžeš si z klasů vydrolit do své ruky, ale srp na obilí svého druha nepozvedni!“* To znamená, že při své práci smíš využívat prostředky majitele, ale neproměň se ve zloděje.

Dochází zde tedy k úplnému souladu, kdy Tóra hovoří o posvátnosti toho, co vychází z tvých úst, ale také se zabývá odpovědností zaměstnavatele za to, co vchází do úst jeho zaměstnanců.

Klíčová slova z uvedeného článku:

  1. Projev: Článek zdůrazňuje důležitost toho, jak se vyjadřujeme, a pojednává o významu slibů a požadavku dodržovat svá slova.
  2. Slib: Ústředním tématem článku je koncept skládání slibů a jejich plnění, přičemž jsou zdůrazněny etické důsledky a odpovědnost spojená se sliby.
Obživa: Článek se zabývá odpovědností zaměstnavatelů za zajištění obživy pro své zaměstnance a řeší etické aspekty související s výživou a živobytím.

More Weekly Portions

Ohleduplnost Tóry k zájmům jednotlivce i celého společenství

Parshat Nasso addresses individual and family issues while emphasizing the collective unity through the Priestly Blessing. This blessing, structured in three levels, reflects a balance between material and spiritual needs: "May HaShem bless you and watch over you." for wealth, "May HaShem cause His countenance to shine to you" for spiritual illumination through Torah, and "May HaShem lift up His countenance upon you and grant you peace" for the deep connection of Nefesh, Ruah, and Neshama. The Torah provides guidance to integrate personal and communal well-being harmoniously.

Hodnota jednotlivce a zapojení do společenství

Parshat Bamidbar discusses the commandment to count the Israelites, focusing on those eligible for the army. This count underscores the tension between collective and individual identities. The Torah uses the expression "number of names," signifying the importance of both the collective and the individual. The Torah teaches that true unity blends these aspects, with the collective gaining meaning through each individual's uniqueness. This concept is reflected in the principle of "generalization and specification" in scriptural interpretation, with hidden meanings in the numbers, explored through the gematria.

Tears of Exile, Seeds of Hope: The Unbreakable Bond Between God and Israel
[Bechukotai]

Parashat Bechukotai discusses the covenant between God and Israel, emphasizing the importance of repentance for redemption. The Talmudic debate between Rabbi Eliezer and Rabbi Yehoshua delves into whether redemption is contingent on teshuva. Rashi's commentary interprets the ambiguous term "או" to support both views. This dual perspective highlights the Torah's open interpretation, showing that redemption can depend on human repentance or divine promise, reflecting a complex interplay of conditions in Judaism's understanding of historical progress.

Search