Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Parshat Ki Tetze:
Odkrývání pouta: Kainův a Ábelův odkaz v micvě prvorozeného má hluboký význam

První micva v Paršat „Přijdeš-li“ [Deuteronomium 26] je micva prvorozeného. Tato micva přímo navazuje na složitý vztah mezi Kainem a Ábelem. 

Tóra nám již v Genesis [4. kapitola] řekla, že Kain je prvorozený a Ábel druhý. Toto rozlišení ovlivňovalo jejich vzájemné vztahy s ostatními; zastávali protichůdné postoje. Kain chápal, že být prvorozeným mu dává určitá privilegia, která si nárokoval pro sebe, zatímco zbytek přenechával ostatním. Proto přinesl oběť ze zbývajícího obilí. Naproti tomu Ábel, který si byl vědom svého postavení druhorozeného, si uvědomoval, že jeho úloha zahrnuje sdílení s ostatními.

Z tohoto pohledu je zřejmé, proč je den, kdy Bůh dal Tóru [oslava svátku Šavu’ot], zároveň dnem prvorozených („Bikurim“), což souvisí s tím, že Tóra byla dána těm, kdo mohou obětovat prvorozené. Je darována těm, kteří si uvědomují své druhořadé postavení a odpovědnost dělit se o ni s ostatními. Stejně jako Svatý, budiž požehnán, symbolicky vzal prvotinu – Tóru – a daroval ji lidstvu prostřednictvím hebrejského národa.

Když nám Tóra nařizuje přinést prvorozené do kněžského chrámu, má to hlubší význam. Tento akt zprostředkovává historické vyprávění – příběh o vyjití z Egypta, které rezonuje s Izraelci.

Je tu však ještě jeden zajímavý požadavek: když jednotlivec předkládá prvorozené dítě, musí knězi říci: „Přišel jsem do země, již nám Adonaj, Bůh našich otců, přísahal dát.“* Toto prohlášení se zdá být matoucí. Člověk mohl žít v Zemi izraelské po celé generace, a přesto dostal pokyn oznámit svůj příchod, jako by se to právě stalo. Tento zdánlivě zvláštní pokyn v sobě skrývá psychologické ponaučení: člověk by měl mít neustále pocit, že do své země a světa přichází znovu. Odráží to potřebu neustálého omlazování a neustálého uvědomování si svého původu, který vede jeho cestu vpřed.

More Weekly Portions

Maternal Bonds and Envy
Psychological Effects in Jewish Tradition [Tazria]

Delving into Parshat Tazria, this study delves into Torah laws surrounding impurity and sin offerings post-childbirth in Judaism, contrasting Christian perspectives. It examines the psychological impacts of childbirth rituals, including mother-child envy, and the significance of atonement vows for mothers. Understanding the complexities of childbirth in Jewish tradition offers insights into both religious practices and psychological effects on individuals.

Šemini: Osmý den – dvě výkladové roviny

This article delves into Torah interpretation, examining its nuances within the context of the Tabernacle, Nadab and Abihu's incident, and the Oral Torah studied in the House of Study. It highlights the intriguing dispute between Moses and Aaron, shedding light on the differences between the Torah of Moses, emphasizing perfection, and the Torah of Aaron, which offers atonement.

Harmony in Devotion
Balancing Voluntary and Obligatory Acts in Judaism [Tzav]

Investigate the nuanced differences between Vayikra and Tzav Torah portions, analyzing the dynamic of voluntary Nedavah offerings versus commanded sacrifices in Judaism. Examine the intricate balance between maintaining pure intentions in performing Mitzvot, reflecting on the unique aspects of Olah and Shelamim sacrifices. Discover the deeper significance of the offering order in the Torah, elucidating the interplay between voluntary and obligatory actions in Jewish tradition.

Search