Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Porozumění chybějícím údajům o jménech

„Muž z Leviho rodu šel a vzal si Leviho dceru. Žena otěhotněla, porodila syna, a vidouc, jak je dobrý, skrývala ho tři měsíce. … Zpovzdálí, aby věděla, co se s ním stane, však postávala jeho sestra. Když faraonova dcera sestoupila omývat se u Řeky …“ (2. Mojžíšova 2:1-2, 4-5, Sidon) 

Výše uvedené věty, jimiž je rozvíjen příběh, jsou zvláštní tím, že v nich chybí údaje o jménech. Kdo je ten muž, kdo je jeho žena, kdo je to dítě, kdo je jeho sestra a kdo je faraonova dcera? Jména bychom sice mohli snadno dosadit, protože známe celý příběh, ale v samotném zápise tato jména chybí záměrně. Je zde totiž zdůrazněno, že v egyptském světě dochází k záměrnému vymazávání jmen. Zatímco náš oddíl čtení začíná těmito slovy: „A toto jsou jména synů Jisraele, …“ (2. Mojžíšova 1:1, Sidon), postupně se jména z vyprávění začínají vytrácet. 

Pro Egypt je takovéto odosobnění příznačné, neboť v něm není uznávána hodnota jednotlivců. Jenže v případě Mošeho (Mojžíše) je psáno: „a pojmenovala ho Moše, …“ (2. Mojžíšova 2:10, Sidon) Opravdu se však jedná o jméno? Nikoliv! „Moše“ je jen egyptský výraz pro označení „chlapce“, přičemž tzv. zdůvodnění: „Protože jsem ho vytáhla z vody!“ (2. Mojžíšova 2:10, Sidon) je vlastně pozdějším hebrejským výkladem tohoto výrazu, jenž se stává osobním jménem až v době, kdy Moše uprchne do Midjanu (Midjánu) a vezme si za ženu Ciporu (Siporu). Teprve tehdy se v příběhu znovu začínají objevovat jména v pravém slova smyslu, ať už se jedná o jméno Moše, Jitro, Reuel (Reúel), Cipora či Geršom (Geršóm). Také jméno Svatého, budiž požehnán, je konečně odhaleno, když je Mošemu řečeno: „Hospodin, … toto je mé jméno navěky, a tak nechť jsem připomínán v každém pokolení!“ (2. Mojžíšova 3:15, Sidon) 

Vnímáme to tak, že naši předkové byli vnořeni do egyptské kultury tak hluboko, až v ní byli takříkajíc vymazání. Proto bylo důležité, aby se Moše rozhodl, k jaké kultuře se přihlásí. Čteme totiž: „V tom čase, kdy Moše vyrostl, se stalo, že vyšel ke svým bratřím, …“ (2. Mojžíšova 2:11, Sidon) Kdo byli jeho bratři? Rabi Abraham ibn Ezra se domnívá, že oněmi bratry jsou míněni Egypťané, zatímco Ramban (Moše ben Nachman Gerondi, řečený Nachmanides) má za to, že se jedná o Hebrejce. Aby si v tom Moše učinil jasno, musel se vydat na průzkum. Když spatřil, jak Egypťan bije hebrejského muže, pochopil a pocítil, že jeho bratři jsou Hebrejci. K tomuto poznání ho přivedlo vědomé ztotožnění s trpícím, což ho natrvalo spojilo s osudem hebrejského lidu.

More Weekly Portions

Cesta ke svatosti skrze obřady ve svatostánku

Examining the Tabernacle's essence, this article elucidates the dynamic between contribution and commandment, underscoring their roles in holiness and priesthood. It delves into the nuanced differences between the two, emphasizing the profound significance of incense within the Tabernacle. Moreover, it discusses how Tabernacle service transcends ritual, influencing daily life and societal norms, offering insights into ancient practices' enduring impact on contemporary spirituality.

Svatyně v nitru: Hluboké spojení s Bohem podle judaismu

Discover the profound symbolism of Moses' soul structure and its relevance today, alongside the ancient practice of animal sacrifice within the Tabernacle. Uncover how to construct a spiritual sanctuary in your life, drawing from the rich traditions of Judaism. Gain insights into the dwelling place of God as depicted in the Hebrew Bible, fostering a deeper understanding of connecting with the Divine in contemporary religious practice

Svoboda jako podmínka přijetí Tóry

   In an analysis of Torah laws found in Mishpatim, this article navigates the intricate hierarchy of harm, shedding light on the profound concept of spiritual freedom. It elucidates the distinctions between Hebrew and Canaanite servants, revealing the Torah's nuanced approach to liberation from both physical and spiritual bondage. The exploration emphasizes the interconnected themes of freedom, harm, and retribution, providing a comprehensive understanding of the Torah's timeless wisdom.

Search