Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Jaakov a jeho tužba po mesiánské době.

„Jaakov se usadil v zemi, kde pobýval jeho otec, v zemi Kenaán.“ (1. Mojžíšova 37:1, Sidon) 

Co je myšleno výrazem „pobýval“? 

Naši moudří říkají: „Jaakov (Jákob) si přál pokojně se usadit …“ Pokojné usazení na místě je znakem mesiánské doby. Takováto snaha stojí na víře, že přichází den, kdy se nakonec budeme moci „usadit“, jak je předpovězeno: „A Jisrael bude při Jaakovově prameni v zemi obilí a moštu v bezpečí sídlit odděleně a také z tvých nebes rosa pokane.“ (5. Mojžíšova 33:28, Sidon) 

Jak ale vidíme, tento čas ještě nenastal. Naši moudří ohledně toho učí: „Protože náš otec Jaakov si přál pokojně se usadit, musel se potýkat se Žalobcem kvůli Josefovi.“ 

Je tomu tak proto, že Svatý, budiž požehnán, řekl: „Nestačí snad spravedlivým to, co je pro ně připraveno ve světě příštím, že si přejí pokojně se usadit i na tomto světě? Ať tedy dolehnou na Jaakova nepříjemné události s Josefem!“ 

Co s tím měl společného Josef? 

Josef má za to, že má schopnost vidět do budoucnosti, a tak se vždy rád pochlubil, když měl sen. Svým bratrům říká: „Vázali jsme na poli snopy a můj snop se zvedl, zpříma se postavil a hle, vaše snopy ho obklopily a klaněly se mému snopu k zemi!“ (1. Mojžíšova 37:7, Sidon) 

Jak víme, Jaakovova rodina se živila pastevectvím, tak proč byl sen zrovna o pšenici? Josef možná pochopil, že chceme-li napravit svět, musíme se vydat cestou účelného hospodářství. A to se neobejde bez toho, že by všechny národy měly dostatek obilí. Právě to se mu v Egyptě nakonec podaří zajistit. 

Kromě toho je tu ještě jeden sen. Josef vidí své bratry jako jedenáct hvězd, které se mu klaní, což naznačuje, že ono temné místo, kde k tomu má dojít, je ve vyhnanství. On ale chce, aby byli jako hvězdy, které osvětlují lidem noc. Jeho bratři se však staví na odpor. Myslí si totiž, že naopak nastává správný čas, aby z izraelské země vytvořili středobod svatosti, a ne aby uvažovali o nějakém vyhnanství. 

Ale Svatý, budiž požehnán, poskytuje čas, aby byl učiněn pokus, který nakonec skončí podmaněním Egypta. Umožní tím totiž, aby byla prověřena správnost myšlenek, jež vedly k tomu, co bylo řečeno: „Pak uvidíme, co bude s jeho sny!“ (1. Mojžíšova 37:20, Sidon) Ano, je dobré prověřit správnost úmyslů! 

Boží prozřetelnost se skutečně postarala o to, aby Josef sestoupil do Egypta a přičinil se o zajištění potřeb pro celé lidstvo, čímž uprostřed vyspělé egyptské kultury ozřejmil duchovní význam Abrahamova domu. 

Událo se tak proto, aby Josefov mohl uskutečnit své sny a svým příkladem mohl dodávat odvahu všem snílkům, kteří se v průběhu dějin budou pokoušet o totéž.

More Weekly Portions

Admiration & Jealousy: The Duality of Balaam's Prophecy

In Parshat Balak, Balaam, a renowned prophet among nations, embodies the complex mix of admiration and jealousy towards Israel. Though intending to curse Israel, he ultimately blesses them, illustrating Divine inspiration and prophecy's influence. This paradoxical attitude reflects broader themes of anti-Semitism and the favored child's psychoanalytic response. The Torah emphasizes hope, as prophecy in the synagogue signifies potential Divine influence on all humanity, supported by the Midrash Tanna D'bei Eliyahu's assertion of the Holy Spirit's universal accessibility.

Mortality EterniFrom Mortality to Eternity: The Red Cow’s Path to Purificationty Purification

In Parshat Hukat, the red cow (para aduma) ritual symbolizes purification from the impurity of death, rooted in the sin of the Tree of Knowledge. The ritual involves mixing ashes with living water, representing the body and soul, illustrating life's restoration through resurrection. This process, despite its symbolic clarity, underscores a Divine mystery — the transition between life and death remains beyond human comprehension. The Midrash highlights the red cow's secret, emphasizing the profound and unfathomable nature of resurrection and Divine Will

Redefining Leadership: What Korah's Rebellion Teaches Us Today

Korah’s rebellion against Moshe and Aharon, joined by Datan, Aviram, and 250 incense offerers, highlights the complex dynamics of Biblical disputes and legitimate leadership. Korah’s high status contrasts with the petty scheming of Datan and Aviram, illustrating how leadership is contested. Their challenge arose after the breaking of the Tablets, arguing that Moshe and Aharon had disqualified themselves. This story teaches us not to hastily reject leadership over perceived mistakes, as such actions can fulfill the Divine Will. The rebellion teaches us lessons regarding leadership and Divine choice

Search