Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Jaakov a jeho tužba po mesiánské době.

„Jaakov se usadil v zemi, kde pobýval jeho otec, v zemi Kenaán.“ (1. Mojžíšova 37:1, Sidon) 

Co je myšleno výrazem „pobýval“? 

Naši moudří říkají: „Jaakov (Jákob) si přál pokojně se usadit …“ Pokojné usazení na místě je znakem mesiánské doby. Takováto snaha stojí na víře, že přichází den, kdy se nakonec budeme moci „usadit“, jak je předpovězeno: „A Jisrael bude při Jaakovově prameni v zemi obilí a moštu v bezpečí sídlit odděleně a také z tvých nebes rosa pokane.“ (5. Mojžíšova 33:28, Sidon) 

Jak ale vidíme, tento čas ještě nenastal. Naši moudří ohledně toho učí: „Protože náš otec Jaakov si přál pokojně se usadit, musel se potýkat se Žalobcem kvůli Josefovi.“ 

Je tomu tak proto, že Svatý, budiž požehnán, řekl: „Nestačí snad spravedlivým to, co je pro ně připraveno ve světě příštím, že si přejí pokojně se usadit i na tomto světě? Ať tedy dolehnou na Jaakova nepříjemné události s Josefem!“ 

Co s tím měl společného Josef? 

Josef má za to, že má schopnost vidět do budoucnosti, a tak se vždy rád pochlubil, když měl sen. Svým bratrům říká: „Vázali jsme na poli snopy a můj snop se zvedl, zpříma se postavil a hle, vaše snopy ho obklopily a klaněly se mému snopu k zemi!“ (1. Mojžíšova 37:7, Sidon) 

Jak víme, Jaakovova rodina se živila pastevectvím, tak proč byl sen zrovna o pšenici? Josef možná pochopil, že chceme-li napravit svět, musíme se vydat cestou účelného hospodářství. A to se neobejde bez toho, že by všechny národy měly dostatek obilí. Právě to se mu v Egyptě nakonec podaří zajistit. 

Kromě toho je tu ještě jeden sen. Josef vidí své bratry jako jedenáct hvězd, které se mu klaní, což naznačuje, že ono temné místo, kde k tomu má dojít, je ve vyhnanství. On ale chce, aby byli jako hvězdy, které osvětlují lidem noc. Jeho bratři se však staví na odpor. Myslí si totiž, že naopak nastává správný čas, aby z izraelské země vytvořili středobod svatosti, a ne aby uvažovali o nějakém vyhnanství. 

Ale Svatý, budiž požehnán, poskytuje čas, aby byl učiněn pokus, který nakonec skončí podmaněním Egypta. Umožní tím totiž, aby byla prověřena správnost myšlenek, jež vedly k tomu, co bylo řečeno: „Pak uvidíme, co bude s jeho sny!“ (1. Mojžíšova 37:20, Sidon) Ano, je dobré prověřit správnost úmyslů! 

Boží prozřetelnost se skutečně postarala o to, aby Josef sestoupil do Egypta a přičinil se o zajištění potřeb pro celé lidstvo, čímž uprostřed vyspělé egyptské kultury ozřejmil duchovní význam Abrahamova domu. 

Událo se tak proto, aby Josefov mohl uskutečnit své sny a svým příkladem mohl dodávat odvahu všem snílkům, kteří se v průběhu dějin budou pokoušet o totéž.

More Weekly Portions

Cesta ke svatosti skrze obřady ve svatostánku

Examining the Tabernacle's essence, this article elucidates the dynamic between contribution and commandment, underscoring their roles in holiness and priesthood. It delves into the nuanced differences between the two, emphasizing the profound significance of incense within the Tabernacle. Moreover, it discusses how Tabernacle service transcends ritual, influencing daily life and societal norms, offering insights into ancient practices' enduring impact on contemporary spirituality.

Svatyně v nitru: Hluboké spojení s Bohem podle judaismu

Discover the profound symbolism of Moses' soul structure and its relevance today, alongside the ancient practice of animal sacrifice within the Tabernacle. Uncover how to construct a spiritual sanctuary in your life, drawing from the rich traditions of Judaism. Gain insights into the dwelling place of God as depicted in the Hebrew Bible, fostering a deeper understanding of connecting with the Divine in contemporary religious practice

Svoboda jako podmínka přijetí Tóry

   In an analysis of Torah laws found in Mishpatim, this article navigates the intricate hierarchy of harm, shedding light on the profound concept of spiritual freedom. It elucidates the distinctions between Hebrew and Canaanite servants, revealing the Torah's nuanced approach to liberation from both physical and spiritual bondage. The exploration emphasizes the interconnected themes of freedom, harm, and retribution, providing a comprehensive understanding of the Torah's timeless wisdom.

Search