Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Poznání podstaty Izraele na základě egyptských ran

Paraša Bo (týdenní oddíl čtení Tóry „Pojď“) začíná popisem posledních tří ran, jež postihly Egypt. Proč je ale výčet všech ran rozdělen tak, že v předešlé paraši se pojednává o sedmi, a nyní o zbylých třech? Správnou odpovědí je, že to má skrytý význam! Prvních sedm ran totiž poskytlo faraónovi důkaz o tom, že osudem izraelského lidu je, aby sehrál v lidských dějinách jedinečnou úlohu. Jenže takovýto důkaz nedává odpověď na to, zda byl Izrael k této úloze určen od samého počátku, nebo šlo jen o dějinnou náhodu. Aby byla zodpovězena i tato otázka, muselo být výlučné postavení Izraele potvrzeno jeho východem z Egypta. Tím byla totiž vyvrácena veškerá pochybnost o rozdílu mezi Izraelem a ostatními národy včetně Egypta. Zbylé tři rány poukázaly na to, že o jedinečném osudu Izraele bylo rozhodnuto ještě před stvořením světa. 

Samotné stvoření se událo v tomto pořadí: Nejprve zde byl Boží záměr stvořit svět. Pak následovalo „pusto a prázdno“ (1. Mojžíšova 1:2, Sidon), tzn. byl vytvořen volný prostor, aby v něm mohl vzniknout hmotný svět se vší svou rozmanitostí. Rány popisované v této paraši naproti tomu sledují opačné pořadí. Kobylky totiž představují onu rozmanitost. Kobylky ale poškozují pouze Egypt, kdežto Izraelce nikoliv. Je tedy zjevné, že v našem hmotném světě je rozlišováno mezi Izraelem a Egyptem. 

Faraón se však ptá: A co ono „pusto a prázdno“? Byl rozdíl mezi Izraelem a Egyptem i tam? A tak nastává tma. V neproniknutelné temnotě se ukazuje, že i tam je rozlišováno, neboť se píše: „a synové Jisraele měli v jejich sídlech světlo.“ (2. Mojžíšova 10:23, Sidon) Faraón ale přesto namítá: Nechce se mi věřit, že by ten rozdíl učinil Bůh ještě předtím! A tak přichází poslední rána, která postihuje nejzazší počátek, jenž představují prvorození: „I pobil v Egyptě všechno prvorozené, všechny prvotiny síly Chámovy.“ (Žalmy 78:51, Fischl) 

Po ráně prvorozených, jež v plné nahotě odhalila, že rozdíl mezi Izraelem a Egyptem byl stanoven ještě před stvořením světa, to faraón pochopil. Vyhání proto Izraelce a říká: „Vezměte si svůj brav a skot, jak jste povídali, a odejděte a orodujte také za mne!“ (2. Mojžíšova 12:32, Sidon) V chápání faraóna došlo k takovému průlomu, že uznal naprostou jedinečnost Izraele. Prostí Egypťané to pochopili po svém: „Sami Micrijci naléhali na ten lid a spěchali je dostat ze země, poněvadž říkali: Všichni jsme mrtví!“ (2. Mojžíšova 12:33, Sidon) Faraón, který stál na samém vrcholu společenské pyramidy, však jasně pochopil, že izraelský národ je nadějí světa, a proto jej ochotně posílá pryč.

More Weekly Portions

Truth and Empathy
The Balancing Act of Leadership
Golden craft. [Ki-Tisah]

In the Torah portion, Ki Tisa, the episode of the Golden Calf unfolds, spotlighting the intertwined themes of leadership, sin, and redemption. Moses and Aaron navigate the aftermath, showcasing Aaron's unique educational approach, which integrates truth-telling with empathy. Through their actions, the narrative illustrates the profound potential for rectification and second chances, emphasizing the importance of connection in the face of mistakes and pursuing spiritual growth.

Cesta ke svatosti skrze obřady ve svatostánku

Examining the Tabernacle's essence, this article elucidates the dynamic between contribution and commandment, underscoring their roles in holiness and priesthood. It delves into the nuanced differences between the two, emphasizing the profound significance of incense within the Tabernacle. Moreover, it discusses how Tabernacle service transcends ritual, influencing daily life and societal norms, offering insights into ancient practices' enduring impact on contemporary spirituality.

Svatyně v nitru: Hluboké spojení s Bohem podle judaismu

Discover the profound symbolism of Moses' soul structure and its relevance today, alongside the ancient practice of animal sacrifice within the Tabernacle. Uncover how to construct a spiritual sanctuary in your life, drawing from the rich traditions of Judaism. Gain insights into the dwelling place of God as depicted in the Hebrew Bible, fostering a deeper understanding of connecting with the Divine in contemporary religious practice

Search