Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Pravda a vcítění: vyváženost vůdcovství

Součástí paraši (týdenního oddílu čtení z Tóry) Ki tisa („Budeš-li zvedat“) je popis jednoho obtížného okamžiku. Jedná se o potíž, jež nastala v průběhu zjevení. Když Bůh předal Mošemu (Mojžíšovi) desky smlouvy, jevilo se to zprvu tak, že je vše v pořádku. Jenže od lidu Jisraele (Izraele) se očekává, že bude plnit všechny požadavky, jež byly na něj vloženy. Místo toho je však odlit zlatý býček, kterému se lid klaní a přináší mu oběti. To má následek, a sice rozbití oněch desek. Je zde ale též nápravné opatření – poté, co byla vyslovena žádost o odpuštění a byly učiněny kroky k usmíření, Bůh nabízí druhé desky. To samo o sobě je svědectvím toho, že i závažné chyby mohou být odčiněny. A to je podstatou našeho příběhu. 

Jak došlo k hříchu se zlatým býčkem? Věc se má tak: Moše a Aharon (Áron) jsou zvyklí spolupracovat – Moše dbá na cestu přímosti, kdežto Aharon hledá způsob, jak navrátit ty, kdo z této cesty scházejí. Co se však stane, když Moše vystoupá na horu k Bohu a Aharon zůstane dole s lidem? Jakmile jsou takto od sebe odloučeni, Aharon je vystaven tlaku lidu, který má v záměru zhřešit. Co udělá dobrý vychovatel, když vidí, že jeho svěřenec nechce poslouchat? Jednou z možností je, že prostě řekne: „Nesouhlasím, jak se k tomu stavíš. Řekl jsem ti, co je správné dělat. Udělej, jak myslíš, ale já s tím nechci mít nic společného!“ Takto je možné postupovat. Jenže výchovný postup Aharona coby kněze je zcela odlišný. Ukazuje nám, že jsou chvíle, kdy je od nás v zájmu nápravy vyžadováno, abychom měli s hříšníkem nějaký podíl na jeho hříchu. Tento způsob výchovy se může jevit jako poměrně nebezpečný, nicméně je vlastní knězi Aharonovi, který miloval všechny lidské bytosti a snažil se o to, aby je přiblížil k Tóře. 

To však neznamená, že je Aharon ochoten činit ústupky v základních požadavcích Mošeho Tóry. Pouze bere ohled na lidskou hříšnost. To by mělo sloužit jako zdroj poučení pro všechna pokolení. Pokud chceme předávat Boží výchovné poselství, pak nemůžeme vnímat svět černobíle. Vždy je zapotřebí, abychom zachovávali obě cesty. Jednou z nich je cesta úplné pravdy, po níž šel Moše – když sestoupil z hory, spálil zlatého býčka a najemno ho rozemlel. Druhá cesta spočívá v tom, že jsme ochotní mít jistý podíl i na činech člověka, který chybuje, a to proto, abychom jej mohli pozvednout k nápravě. Spojení těchto cest, jak k tomu došlo v našem příběhu Mošeho a Aharona, ukazuje na to, že se jedná o způsob, který povede ke konečné nápravě světa. A dává též odpověď na tuto otázku: Jak můžeme být ve styku s lidmi, kteří nejdou po správné cestě, a přitom neporušovat důležité zásady?

More Weekly Portions

Maternal Bonds and Envy
Psychological Effects in Jewish Tradition [Tazria]

Delving into Parshat Tazria, this study delves into Torah laws surrounding impurity and sin offerings post-childbirth in Judaism, contrasting Christian perspectives. It examines the psychological impacts of childbirth rituals, including mother-child envy, and the significance of atonement vows for mothers. Understanding the complexities of childbirth in Jewish tradition offers insights into both religious practices and psychological effects on individuals.

Šemini: Osmý den – dvě výkladové roviny

This article delves into Torah interpretation, examining its nuances within the context of the Tabernacle, Nadab and Abihu's incident, and the Oral Torah studied in the House of Study. It highlights the intriguing dispute between Moses and Aaron, shedding light on the differences between the Torah of Moses, emphasizing perfection, and the Torah of Aaron, which offers atonement.

Harmony in Devotion
Balancing Voluntary and Obligatory Acts in Judaism [Tzav]

Investigate the nuanced differences between Vayikra and Tzav Torah portions, analyzing the dynamic of voluntary Nedavah offerings versus commanded sacrifices in Judaism. Examine the intricate balance between maintaining pure intentions in performing Mitzvot, reflecting on the unique aspects of Olah and Shelamim sacrifices. Discover the deeper significance of the offering order in the Torah, elucidating the interplay between voluntary and obligatory actions in Jewish tradition.

Search