Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Pravda a vcítění: vyváženost vůdcovství

Součástí paraši (týdenního oddílu čtení z Tóry) Ki tisa („Budeš-li zvedat“) je popis jednoho obtížného okamžiku. Jedná se o potíž, jež nastala v průběhu zjevení. Když Bůh předal Mošemu (Mojžíšovi) desky smlouvy, jevilo se to zprvu tak, že je vše v pořádku. Jenže od lidu Jisraele (Izraele) se očekává, že bude plnit všechny požadavky, jež byly na něj vloženy. Místo toho je však odlit zlatý býček, kterému se lid klaní a přináší mu oběti. To má následek, a sice rozbití oněch desek. Je zde ale též nápravné opatření – poté, co byla vyslovena žádost o odpuštění a byly učiněny kroky k usmíření, Bůh nabízí druhé desky. To samo o sobě je svědectvím toho, že i závažné chyby mohou být odčiněny. A to je podstatou našeho příběhu. 

Jak došlo k hříchu se zlatým býčkem? Věc se má tak: Moše a Aharon (Áron) jsou zvyklí spolupracovat – Moše dbá na cestu přímosti, kdežto Aharon hledá způsob, jak navrátit ty, kdo z této cesty scházejí. Co se však stane, když Moše vystoupá na horu k Bohu a Aharon zůstane dole s lidem? Jakmile jsou takto od sebe odloučeni, Aharon je vystaven tlaku lidu, který má v záměru zhřešit. Co udělá dobrý vychovatel, když vidí, že jeho svěřenec nechce poslouchat? Jednou z možností je, že prostě řekne: „Nesouhlasím, jak se k tomu stavíš. Řekl jsem ti, co je správné dělat. Udělej, jak myslíš, ale já s tím nechci mít nic společného!“ Takto je možné postupovat. Jenže výchovný postup Aharona coby kněze je zcela odlišný. Ukazuje nám, že jsou chvíle, kdy je od nás v zájmu nápravy vyžadováno, abychom měli s hříšníkem nějaký podíl na jeho hříchu. Tento způsob výchovy se může jevit jako poměrně nebezpečný, nicméně je vlastní knězi Aharonovi, který miloval všechny lidské bytosti a snažil se o to, aby je přiblížil k Tóře. 

To však neznamená, že je Aharon ochoten činit ústupky v základních požadavcích Mošeho Tóry. Pouze bere ohled na lidskou hříšnost. To by mělo sloužit jako zdroj poučení pro všechna pokolení. Pokud chceme předávat Boží výchovné poselství, pak nemůžeme vnímat svět černobíle. Vždy je zapotřebí, abychom zachovávali obě cesty. Jednou z nich je cesta úplné pravdy, po níž šel Moše – když sestoupil z hory, spálil zlatého býčka a najemno ho rozemlel. Druhá cesta spočívá v tom, že jsme ochotní mít jistý podíl i na činech člověka, který chybuje, a to proto, abychom jej mohli pozvednout k nápravě. Spojení těchto cest, jak k tomu došlo v našem příběhu Mošeho a Aharona, ukazuje na to, že se jedná o způsob, který povede ke konečné nápravě světa. A dává též odpověď na tuto otázku: Jak můžeme být ve styku s lidmi, kteří nejdou po správné cestě, a přitom neporušovat důležité zásady?

More Weekly Portions

Ohleduplnost Tóry k zájmům jednotlivce i celého společenství

Parshat Nasso addresses individual and family issues while emphasizing the collective unity through the Priestly Blessing. This blessing, structured in three levels, reflects a balance between material and spiritual needs: "May HaShem bless you and watch over you." for wealth, "May HaShem cause His countenance to shine to you" for spiritual illumination through Torah, and "May HaShem lift up His countenance upon you and grant you peace" for the deep connection of Nefesh, Ruah, and Neshama. The Torah provides guidance to integrate personal and communal well-being harmoniously.

Hodnota jednotlivce a zapojení do společenství

Parshat Bamidbar discusses the commandment to count the Israelites, focusing on those eligible for the army. This count underscores the tension between collective and individual identities. The Torah uses the expression "number of names," signifying the importance of both the collective and the individual. The Torah teaches that true unity blends these aspects, with the collective gaining meaning through each individual's uniqueness. This concept is reflected in the principle of "generalization and specification" in scriptural interpretation, with hidden meanings in the numbers, explored through the gematria.

Tears of Exile, Seeds of Hope: The Unbreakable Bond Between God and Israel
[Bechukotai]

Parashat Bechukotai discusses the covenant between God and Israel, emphasizing the importance of repentance for redemption. The Talmudic debate between Rabbi Eliezer and Rabbi Yehoshua delves into whether redemption is contingent on teshuva. Rashi's commentary interprets the ambiguous term "או" to support both views. This dual perspective highlights the Torah's open interpretation, showing that redemption can depend on human repentance or divine promise, reflecting a complex interplay of conditions in Judaism's understanding of historical progress.

Search