Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Utváření osudu: Josefův pohár, rodinná pouta a starost o Binjamina

Proč se oddíl Tóry s názvem Mikec zmiňuje o nějakém poháru, který byl potají vložen do vaku Binjamina (Benjamína)? Proč to vlastně Josef udělal? Poté, co jsme seznámení s tím, jak celý příběh dopadl, se to na první pohled může jevit tak, že Josef chtěl pouze své bratry vyzkoušet, zda jsou ochotní udělat vše, aby zachránili Binjamina. To by ale byl z celého příběhu vyvozen dost zjednodušený závěr. 

Co tím tedy Josef zamýšlel? 

Klíč k řešení se podle mého názoru nachází na samém začátku oddílu, kde je zmínka o tom, že se Josefovi v Egyptě narodili dva synové, Menaše (Manases) a Efrajim (Efraim). Jsou tam totiž vysvětleny významy jejich jmen. Josef uvádí, že svého prvorozeného pojmenoval Menaše, „jelikož mi Bůh dal zapomenout na všechny mé útrapy a na celou rodinu mého otce“. Druhorozenému pak dal jméno Efrajim s tímto zdůvodněním: „jelikož mne Bůh v zemi mé bídy učinil plodným“. (1. Mojžíšova 41:51-52, Sidon) Nyní se nám to začíná vyjasňovat. Ta zdůvodnění poukazují na Josefovo rozhodnutí, že se zcela odstřihne od svého otcovského domu, zapomene na svého otce a vše podřídí vzestupné životní dráze v Egyptě. 

V průběhu hladomoru, který propukl, je však Josef překvapen setkáním se svými deseti bratry. Je to zdůrazněno těmito slovy: „Josef si vzpomněl na sny, které se mu zdály, …“ (1. Mojžíšova 42:9, Sidon) Co mu při té vzpomínce nemohlo ujít? Že ve snu viděl jedenáct, a ne pouhých deset hvězd! Jistě si tedy vzpomněl na Binjamina a je dost pravděpodobné, že to v něm muselo vyvolat obavy, zda snad také on, coby syn Rachel (Ráchel), nebyl odvržen od své rodiny podobně, jak se to stalo jemu. 

Josef chce nad Binjaminem držet ochrannou ruku, a tak samotné ukrytí poháru byl jen způsob, jak mohl svého bratra bezpečně oddělit od ostatních bratří. 

Kdyby byl Josefův návrh přijat („Běda mi, učinit něco takového! Otrokem mi bude ten muž, u něhož byl nalezen pohár, a vy můžete v míru odejít za svým otcem!“ – 1. Mojžíšova 44:17, Sidon), zabezpečil by v Egyptě všechny Binjaminovy potřeby a postaral by se o to, aby se ostatní bratři už k němu nikdy nemohli přiblížit. 

Nečekal však, že zrovna Jehuda (Juda) bude proti. 

Josefa jistě překvapilo, že se z Jehudy stal někdo, kdo udržuje pevné pouto mezi všemi bratry (když svého otce ubezpečoval: „Já ti budu zárukou, …“ – 1. Mojžíšova 43:9, Sidon). 

A zrovna tak v celém Jisraeli (Izraeli) nese každý zodpovědnost jeden za druhého. 

Zrodilo se totiž nezrušitelné pouto společenství. Tato skutečnost způsobila, že jakékoliv snahy Josefa o to, aby Binjamina oddělil od ostatních bratří, jsou odsouzeny k nezdaru, jak uvidíme v další části příběhu.

Pokud se titulky nezobrazují ve vašem jazyce, vyberte si titulky ve vašem jazyce ze seznamu v nastavení nebo použijte automatický překlad tam.

More Weekly Portions

Admiration & Jealousy: The Duality of Balaam's Prophecy

In Parshat Balak, Balaam, a renowned prophet among nations, embodies the complex mix of admiration and jealousy towards Israel. Though intending to curse Israel, he ultimately blesses them, illustrating Divine inspiration and prophecy's influence. This paradoxical attitude reflects broader themes of anti-Semitism and the favored child's psychoanalytic response. The Torah emphasizes hope, as prophecy in the synagogue signifies potential Divine influence on all humanity, supported by the Midrash Tanna D'bei Eliyahu's assertion of the Holy Spirit's universal accessibility.

Mortality EterniFrom Mortality to Eternity: The Red Cow’s Path to Purificationty Purification

In Parshat Hukat, the red cow (para aduma) ritual symbolizes purification from the impurity of death, rooted in the sin of the Tree of Knowledge. The ritual involves mixing ashes with living water, representing the body and soul, illustrating life's restoration through resurrection. This process, despite its symbolic clarity, underscores a Divine mystery — the transition between life and death remains beyond human comprehension. The Midrash highlights the red cow's secret, emphasizing the profound and unfathomable nature of resurrection and Divine Will

Redefining Leadership: What Korah's Rebellion Teaches Us Today

Korah’s rebellion against Moshe and Aharon, joined by Datan, Aviram, and 250 incense offerers, highlights the complex dynamics of Biblical disputes and legitimate leadership. Korah’s high status contrasts with the petty scheming of Datan and Aviram, illustrating how leadership is contested. Their challenge arose after the breaking of the Tablets, arguing that Moshe and Aharon had disqualified themselves. This story teaches us not to hastily reject leadership over perceived mistakes, as such actions can fulfill the Divine Will. The rebellion teaches us lessons regarding leadership and Divine choice

Search