Path
icons8-right_arrow
      Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Sukot – zelený svátek

Šalom a posílám pozdravy všem našim noahidským přátelům na celém světě, šťastný svátek Sukot vám všem! Tento svátek se od všech židovských svátků liší tím, že je to svátek pastorační. Je v něm hodně zeleně. Čtyři druhy, které během tohoto svátku používáme, stejně jako samotná suka z přírodních materiálů a chrámový obřad čerpání vody z pramene – Simchat Bejt Hašóeva; to vše je výrazem spojení židovské duše s přírodou. To je něco, v čem nejsme příliš dobří, protože se zdá, že Židé mají sklon bát se přírody. Bojí se prožitkových aspektů, často s ní spojených pohanských. Proto se například o Pesachu zdržujeme konzumace kvašeného chleba. Na Šavuot nespíme celou noc a na Roš hašana nespíme celý den. A konečně Sukot je normální svátek, kdy můžeme spát a spojit se s přirozenou, pastorální radostí z přírody. Jak toho dosáhneme? Poté, co jsme již prošli procesem nápravy svých hříchů a očistili se od zlých sklonů prostřednictvím dnů bázně Roš hašana a Jom kipur, máme jistotu, že naše setkání s přírodou člověka, nedej Bože, nesvede na morální scestí. Naopak, tato zkušenost by měla člověka povznést a povznést ho spolu s přírodou. Proto má Sukot také významný univerzální rozměr. Národy světa jsou citlivější na svatost spojenou s přírodou, jak vysvětlil jeden z velkých vůdců národa, rabi Kook blahé paměti, který vysvětlil, že svatost spojená s přírodou patří právě národům světa, zatímco svatost, která přírodu přesahuje, patří lidu Izraele. A hle, na svátek Sukot dochází ke sladění obou typů svatosti: svatosti nadpřirozené a svatosti spojené s přírodou. Proto nám proroci prorokují, že v budoucnu budou lidé z celého světa přicházet slavit Sukot, zejména do Svatého chrámu v Jeruzalémě. Židé budou obětovat 70 býků na odčinění obětí za 70 národů světa. Sukot je skutečně univerzálním svátkem, který nás spojuje s celým lidstvem a smiřuje svatost nad přírodou se svatostí spojenou s přírodou. Přeji nám všem radostné prožití svátku.

More Weekly Portions

Seeking Tranquility
The Messianic Aspiration of Jacob

"In Jacob's quest for personal tranquility, juxtaposed with Joseph's visionary dreams, the narrative unveils a perpetual struggle. The tension between individual serenity and catalyzing global change emerges as a central theme. As Joseph rises beyond familial opposition, his dreams illuminate a path to global sustenance and enlightenment. This ancient saga prompts reflection on the perennial question: Must one sacrifice personal peace for transformative impact?"

Vajišlach: Jaakovova proměna a návrat

Poté, co byla svedena bitva s obyvateli Šchemu, se Jaakov vydává do Bejt Elu (Bét-elu). Je to totiž chvíle, kdy konečně nabyl patřičného sebevědomí – takového, jaké je od Židů, kteří obývají izraelskou zemi, dodnes vyžadováno. Z Jaakova se stává Jisrael, neboť je připraven a nebojí se bojovat o svá práva.

Získání práva prvorozeného

Oddíl Tóry „Vajece“ (A vyšel) vypráví o Jaakovově (Jákobově) pouti mimo izraelské území, které je předobrazem vyhnanství izraelského národa, jež nastalo mnohem později. Tváří tvář mravním výzvám a obviněním ze strany svého bratra Esava (Ezaua) se Jaakov snaží dokázat svou mravní převahu. Mezníkem v tomto úsilí se stává narození čtyř jeho prvorozených synů, zejména Reuvena (Rúbena), který v protikladu s Esavem chrání svého mladšího bratra. To nakonec vede k postupnému očištění jeho pošramocené pověsti. Začíná být totiž zřejmá Jaakovova naprostá mravní převaha nad Esavem. Josefovo narození se stává podnětem k Jaakovovu návratu zpět do izraelské země. Je totiž připraven, aby se setkal se svým bratrem Esavem a dokázal mu, že prvorozený podle těla může být oprávněně nahrazen vhodnějším mladším bratrem. Ukazuje se tedy, že právo je na straně Jicchaka a Jaakova, a ne na straně Jišmaela (Izmaela) a Esava.

Search