Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Týdenní oddíl čtení Vaera: Pravý důvod vykoupení

„Avrahamovi, Jicchakovi a Jaakovovi jsem se zjevoval …“ (2. Mojžíšova 6:3, Sidon) Kdo jsou ti, o nichž je zde řeč – Avraham (Abraham), Jicchak (Izák) a Jaakov (Jákob)? Mám za to, že každý, kdo se alespoň jednou začetl do Tóry, ví, že to jsou naši praotcové. A právě zde přichází Raši, aby nám překvapujícím způsobem vyložil slovo VAERA („jsem se zjevoval“). Raši totiž nechce, aby nám uniklo, jaká potíž z použití zrovna tohoto slova plyne. Je přece též psáno: „Mou tvář vidět nemůžeš, protože není člověka, který by mne spatřil a byl živ.“ (2. Mojžíšova 33:20, Sidon) Tak jak tomu vlastně je a proč je zde tedy použito slovo VAERA?

Je zřejmé, že se to slovo týká našich praotců. Právě oni se totiž chopili zvláštní výsady, jež jim umožnila přímé spojení se Stvořitelem. O co šlo? Souvisí to s jejich rozhodnutím učinit něco pro své potomky. Člověk totiž může za svého života usilovat i o věci, o nichž ví, že se neuskuteční v jeho, ale až v následujících pokoleních. A právě této výsady se chopili naši praotcové. Díky jejich přičinění jsme my, bnej Jisrael (děti Izraele), obdrželi Tóru. A posláním bnej Jisrael rovněž bylo, aby naplnili slib, jenž byl dán jejich praotcům, o tom, že vstoupí do země zaslíbené a usadí se v ní. Naši praotcové tedy v jistém smyslu vlastně „nežili“, neboť jejich úsilí, jež se za jejich života nemohlo uskutečnit, se plně „žitím“ nazvat nedá. Proto není potíž s tvrzením, že „není člověka, který by mne spatřil a byl živ.“ A protože Bůh říká: „Avrahamovi, Jicchakovi a Jaakovovi jsem se zjevoval jako Bůh Šadaj“, znamená to podle Rašiho, že EL ŠADAJ (Bůh všemohoucí) je označení Boha, který dává zaslíbení, a nikoliv Boha, který ta zaslíbení naplňuje.

A co naznačuje jméno EHJE AŠER EHJE („Budu tím, jímž budu“ – 2. Mojžíšova 3:14, Sidon)? Naznačuje, že se jedná o Toho, kdo zaslíbení plní! Proto dále čteme: „a svým jménem Hospodin jsem se jim nedal poznat.“ (2. Mojžíšova 6:3, Sidon) Ano, Bůh se našim praotcům jako Hospodin nedal poznat, protože od něj obdrželi pouze slib, který se za jejich života nenaplnil. A tak v úvodních slovech oddílu VAERA nacházíme pravý důvod vykoupení z Egypta. Zřejmý důvod, proč se Svatý, budiž požehnán, rozhodl bnej Jisrael vysvobodit z otroctví, spočívá v tom, že dal našim praotcům slib, který se měl naplnit později. A protože slíbil, že nám dá zaslíbenou zemi, jsou bnej Jisrael o vykoupení ubezpečováni těmito slovy: „A přivedu vás do té země, již jsem přísahal dát … do dědictví.“ (2. Mojžíšova 6:8, Sidon) A tak se také stalo! Všechna slova o tom, že z náboženských neboli duchovních důvodů musíme opustit Egypt, protože chceme svému Bohu přinést obětní dary, a všechna slova, která řekl Moše (Mojžíš) faraonovi, ve skutečnosti nejsou pravým důvodem vykoupení. Bnej Jisrael je zjeven úplně jiný důvod. Důvodem vykoupení je totiž splnění slibu, jenž byl dán našim praotcům, o tom, že budeme přivedení do zaslíbené země a usadíme se v ní.

More Articles

A Bridge between Faiths
An Open Letter to Islam
[Part 1]

Rabbi Oury Cherki's "A Bridge between Faiths: An Open Letter to Islam, Part 1" delves into the intricate dynamics between Judaism and Islam post the 2023 Hamas attack on Israel. The piece probes the philosophical and legal facets of Islam's status in Jewish literature, uncovering points of unity and contention. Cherki scrutinizes Islam's potential for spiritual progress and calls for a nuanced understanding amid the unique historical context. The article accentuates the scarcity of literature exploring Judaism's stance on Islam, presenting itself as a contribution to fostering mutual comprehension.

Cherki elucidates the shared beliefs in monotheism, rejecting God's corporeality and idolatry, while acknowledging differences in their understanding. Notably, he highlights the significance of the Seven Noahide Laws, urging Islam to embrace them more unequivocally for enhanced cooperation. Judaism's recognition of Islam as a sister religion and the potential for collaboration are explored alongside historical perspectives, celebrating the initial affinity between the two faiths.

However, the article confronts substantial disagreements, including Islam's assertion of the nullification of the Mosaic Torah and claims of corruption by Jews. It underscores the necessity for Islam to acknowledge the eternal validity of the Torah and the divine promise of the Jewish return to their homeland. Cherki posits three prerequisites for Judaism to accept Islam as a legitimate religion for all, calling for recognition, abandonment of claims of corruption, and acknowledgment of the divine promise.

Concluding with a call for peace, Rabbi Oury Cherki sets the stage for Part 2, promising an exploration of Muhammad's status, Judaism's potential contributions to Islamic faith, and more. This open letter seeks to build a bridge between the believers in the One God, urging Islamic religious leadership to engage in dialogue on critical issues for future harmony.

Search