Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Jitrova labutia pieseň v harmónii Tóry

Kto je hlavnou postavou parašat (časti čítania Tóry) Jitro (meno, ktoré sa vysvetľuje ako "Zvyšok jeho")? Na prvý pohľad by tou postavou mal byť Moše (Mojžiš)! Veď práve prostredníctvom neho sme dostali Desatoro a celá udalosť odovzdávania Tóry sa točí predovšetkým okolo neho. Nemal by byť práve on ústrednou postavou tejto časti? A predsa len ústna tradícia priradila tejto časti, ktorá opisuje to najvznešenejšie zjavenie, aké kedy dostali nielen deti Izraela, ale prostredníctvom nich i celé ľudstvo, meno Jitro, ktorého nositeľom bol človek, ktorý nepochádzal z izraelského ľudu. Je síce pravda, že ho s Moše spája úzke rodinné spojenie a stotožňuje sa s osudom izraelského ľudu.    Nie je však Izraelitom! Napriek tomu chce byť pri tom, keď sa odovzdáva Tóra. Možno je zmyslom tohto úryvku poukázať na to, že Tóra v skutočnosti nemohla byť odovzdaná izraelskému ľudu bez prítomnosti zástupcu z národov. 

Izraelskí múdri spočítali počet písmen Desatora a zistili, že ich je 620 (číselný údaj sa dá vyjadriť aj ako 613 + 7). Z toho vyvodili, že izraelskému ľudu síce bolo skutočne dané 613 prikázaní prostredníctvom Tóry, ale tieto prikázania by nedostali bez predchádzajúceho siedmich. Týchto 7 prikázaní totiž už bolo daných bnej Noachovi (Noachovým potomkom). Celkový počet je teda je 620, čo  v gematrii (štúdium číselného významu hebrejských písmen) zodpovedá slovu Keter (Koruna; hebrejský zápis: כֶּתֶר, כ = 20, ת = 400, ר = 200). Keter je  korunou Svätého, nech je požehnaný, ktorá sa zjavuje nad celým šírym svetom a nie len nad synmi Izraela. Bez Jitra by Tóra jednoducho nemohla byť odovzdaná. 

Neskôr sa v Tanachu (židovskej Biblii) podobným spôsobom objavuje ďalšia nežidovská osobnosť, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou príbehu o izraelskom národe. Ide o moábskú Rút, prababičku kráľa Dávida, z ktorej vzišiel mesiášsky panovnícky rod, ktorý je neodmysliteľne spojený s konečnou obnovou sveta. Gematria odhaľuje, že číselná hodnota mena Rút je 606 (hebrejský zápis Rút: רוּת , ר = 200, ו = 6, ת = 400). Keď k tomuto počtu pridáme 7 prikázaní, dostaneme sa k číslu 613, čo je počet prikázaní daných Izraelu. Z toho vyplýva dôležité poučenie pre všetky budúce pokolenia: Tóra sa odovzdáva celému svetu prostredníctvom detí Izraela.

More Articles

A Bridge between Faiths
An Open Letter to Islam
[Part 1]

Rabbi Oury Cherki's "A Bridge between Faiths: An Open Letter to Islam, Part 1" delves into the intricate dynamics between Judaism and Islam post the 2023 Hamas attack on Israel. The piece probes the philosophical and legal facets of Islam's status in Jewish literature, uncovering points of unity and contention. Cherki scrutinizes Islam's potential for spiritual progress and calls for a nuanced understanding amid the unique historical context. The article accentuates the scarcity of literature exploring Judaism's stance on Islam, presenting itself as a contribution to fostering mutual comprehension.

Cherki elucidates the shared beliefs in monotheism, rejecting God's corporeality and idolatry, while acknowledging differences in their understanding. Notably, he highlights the significance of the Seven Noahide Laws, urging Islam to embrace them more unequivocally for enhanced cooperation. Judaism's recognition of Islam as a sister religion and the potential for collaboration are explored alongside historical perspectives, celebrating the initial affinity between the two faiths.

However, the article confronts substantial disagreements, including Islam's assertion of the nullification of the Mosaic Torah and claims of corruption by Jews. It underscores the necessity for Islam to acknowledge the eternal validity of the Torah and the divine promise of the Jewish return to their homeland. Cherki posits three prerequisites for Judaism to accept Islam as a legitimate religion for all, calling for recognition, abandonment of claims of corruption, and acknowledgment of the divine promise.

Concluding with a call for peace, Rabbi Oury Cherki sets the stage for Part 2, promising an exploration of Muhammad's status, Judaism's potential contributions to Islamic faith, and more. This open letter seeks to build a bridge between the believers in the One God, urging Islamic religious leadership to engage in dialogue on critical issues for future harmony.

Search