Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Sloboda ako podmienka prijatia Tóry

Paraša (časť čítania Tóry) Mišpatim ("Zákony") sa obšírne zaoberá takými právnymi ustanoveniami, ktoré sú potrebné na zabezpečenie poriadku v ľudskej spoločnosti. Človek má totiž povinnosť postarať sa o to, aby sa z ľudskej spoločnosti odstránila akákoľvek špatnosť. V zozname ustanovení preto nechýbajú tie, ktoré sa týkajú prípadov, keď sa niekto dopustil násilia voči druhému, alebo mu spôsobil nejakú škodu. Zrejme najzávažnejším trestným činom je vražda. V súvislosti s ňou čítame: "Ak však niekto zámerne  vezme  život svojmu druhovi  s úmyslom, nech je odvedený na smrť  i od môjho oltára." (2. Mojžíšova 21:14, Sidon.) To nás má upozorniť, že je márne preukazovať Všemohúcemu akúkoľvek službu, ak človek ubližuje svojmu blížnemu.

 

Zoznam ustanovení potom pokračuje tými, ktoré sa zaoberajú ujmou na zdraví. Je tu známe "Oko za oko, zub za zub, ..." (2. Mojžíšova 21:24, Český ekumenický preklad) po ktorom nasledujú škody na majetku, napríklad keď niekoho býk poraní býka iného majiteľa. Potom ustanovenia pokračujú a zaoberajú sa ujmami  spôsobenými krádežou alebo lúpežou. Je zrejmé, že celý zoznam je usporiadaný zámerne, začína najzávažnejšími priestupkami a pokračuje menej závažnými, pričom predpisuje spôsob nápravy. 

Ale je tu jedna zaujímavá vec. Pred zoznamom ustanovení týkajúcich sa vraždy, sa nachádza zoznam ustanovení týkajúcich sa zaobchádzania s otrokmi a podmienok ich prepustenia na slobodu. Prečo je to tak? Je to preto, aby sme sa poučili, že zbaviť človeka slobody je závažnejšie ako vziať mu život. Keď človek zabije svojho druha, v skutočnosti poškodí len jeho telesnú schránku, ale nie dušu. Keď však človeka zotročia, vezmú mu slobodu, čo je výrazný zásah do jeho duše, ktorá v ňom je. 

Preto Tóra, skôr než sa začne zaoberať ustanoveniami o vraždách, najprv hovorí o otroctve a ľudskej slobode. Vďaka tomu môžeme lepšie pochopiť hĺbku slov našich múdrych, keď hovoria: "Skutočne slobodný človek je len ten, kto sa zaoberá Tórou." Áno, len takýto človek je skutočne slobodný. Ten, kto sa chce skutočne zaoberať  Tórou, musí byť človekom, ktorý miluje a uprednostňuje slobodu. Človek, ktorý je duchovne, alebo emocionálne zotročený niekým alebo niečím iným, či už sa jedná o osobu, myšlienkový smer, alebo svetonázor, nie je skutočne slobodný a pripravený na to aby prijal Tóru. Rabín Jehuda ha-Levi to vyjadril takto: "Otroci času, teda otroci sveta, sú otrokmi otrokov. Len služobník Boha je skutočne slobodný."

More Articles

A Bridge between Faiths
An Open Letter to Islam
[Part 1]

Rabbi Oury Cherki's "A Bridge between Faiths: An Open Letter to Islam, Part 1" delves into the intricate dynamics between Judaism and Islam post the 2023 Hamas attack on Israel. The piece probes the philosophical and legal facets of Islam's status in Jewish literature, uncovering points of unity and contention. Cherki scrutinizes Islam's potential for spiritual progress and calls for a nuanced understanding amid the unique historical context. The article accentuates the scarcity of literature exploring Judaism's stance on Islam, presenting itself as a contribution to fostering mutual comprehension.

Cherki elucidates the shared beliefs in monotheism, rejecting God's corporeality and idolatry, while acknowledging differences in their understanding. Notably, he highlights the significance of the Seven Noahide Laws, urging Islam to embrace them more unequivocally for enhanced cooperation. Judaism's recognition of Islam as a sister religion and the potential for collaboration are explored alongside historical perspectives, celebrating the initial affinity between the two faiths.

However, the article confronts substantial disagreements, including Islam's assertion of the nullification of the Mosaic Torah and claims of corruption by Jews. It underscores the necessity for Islam to acknowledge the eternal validity of the Torah and the divine promise of the Jewish return to their homeland. Cherki posits three prerequisites for Judaism to accept Islam as a legitimate religion for all, calling for recognition, abandonment of claims of corruption, and acknowledgment of the divine promise.

Concluding with a call for peace, Rabbi Oury Cherki sets the stage for Part 2, promising an exploration of Muhammad's status, Judaism's potential contributions to Islamic faith, and more. This open letter seeks to build a bridge between the believers in the One God, urging Islamic religious leadership to engage in dialogue on critical issues for future harmony.

Search