Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Jitrova labutí píseň v souzvuku Tóry

Kdo je hlavní postavou paraši (oddílu čtení Tóry) Jitro (jméno, jež je vykládáno jako „Zbytek jeho“)? Na první pohled by tou postavou měl být Moše (Mojžíš)! Vždyť skrze něho jsme obdrželi Desatero a celé dění předání Tóry se točí především okolo něj. Neměl by být ústřední postavou tohoto oddílu právě on? A přesto ústní podání přiřklo tomuto oddílu, jež popisuje to nejvznešenější zjevení, jaké kdy obdrželi nejen děti Izraele, ale skrze ně i celé lidstvo, jméno Jitro, jehož nositelem byl člověk, který nepatřil k izraelskému lidu. Je sice pravda, že jej s Mošem pojí úzká rodinná vazba a ztotožňuje se s osudem izraelského lidu. Není to však Izraelita! Přesto chce být u toho, když je Tóra předávána. Možná, že smyslem je, aby nám oddíl poukázal na to, že Tóra ve skutečnosti nemohla být izraelskému lidu předána bez toho, aniž by byl u toho přítomen zástupce z národů. 

Moudří Izraele spočítali počet písmen Desatera a zjistili, že jich je 620 (počtářsky to lze vyjádřit i jako 613 + 7). Z toho pak vyvodili, že izraelskému lidu bylo sice dáno prostřednictvím Tóry 613 přikázání, ale tato přikázání by neobdrželi bez předchozích sedmi. Těchto 7 přikázání bylo totiž dáno již bnej Noach (potomkům Noeho). Celkový počet je tedy 620, což v gematrii (nauce o číselném významu hebrejským písmen) odpovídá slovu Keter (Koruna; hebrejský zápis: כֶּתֶר, כ = 20, ת = 400, ר = 200). Keter je korunou Svatého, budiž požehnán, která se zjevuje nad celým širým světem a ne jen nad syny Izraele. Bez Jitra by Tóra nemohla být prostě předána. 

Později se obdobným způsobem objevuje v Tanachu (židovské Bibli) další osobnost z nežidů, která se stala nedílnou součástí vyprávění o izraelském lidu. Jedná se o moábskou Rut (Rút), prababičku krále Davida, z něhož vzešel mesiášský panovnický rod, jenž je neodmyslitelně spjat s konečnou nápravou světa. Gematrie odhaluje, že číselná hodnota jména Rut je 606 (hebrejský zápis jména Rut: רוּת , ר = 200, ו = 6, ת = 400). Když k tomu počtu přidáme 7 přikázání, dojdeme k číslu 613, což je počet přikázání, jež byly dány Izraeli. Z toho plyne důležité poučení pro všechna budoucí pokolení: Tóra je celému světu předávána prostřednictvím dětí Izraele.

More Articles

A Bridge between Faiths
An Open Letter to Islam
[Part 1]

Rabbi Oury Cherki's "A Bridge between Faiths: An Open Letter to Islam, Part 1" delves into the intricate dynamics between Judaism and Islam post the 2023 Hamas attack on Israel. The piece probes the philosophical and legal facets of Islam's status in Jewish literature, uncovering points of unity and contention. Cherki scrutinizes Islam's potential for spiritual progress and calls for a nuanced understanding amid the unique historical context. The article accentuates the scarcity of literature exploring Judaism's stance on Islam, presenting itself as a contribution to fostering mutual comprehension.

Cherki elucidates the shared beliefs in monotheism, rejecting God's corporeality and idolatry, while acknowledging differences in their understanding. Notably, he highlights the significance of the Seven Noahide Laws, urging Islam to embrace them more unequivocally for enhanced cooperation. Judaism's recognition of Islam as a sister religion and the potential for collaboration are explored alongside historical perspectives, celebrating the initial affinity between the two faiths.

However, the article confronts substantial disagreements, including Islam's assertion of the nullification of the Mosaic Torah and claims of corruption by Jews. It underscores the necessity for Islam to acknowledge the eternal validity of the Torah and the divine promise of the Jewish return to their homeland. Cherki posits three prerequisites for Judaism to accept Islam as a legitimate religion for all, calling for recognition, abandonment of claims of corruption, and acknowledgment of the divine promise.

Concluding with a call for peace, Rabbi Oury Cherki sets the stage for Part 2, promising an exploration of Muhammad's status, Judaism's potential contributions to Islamic faith, and more. This open letter seeks to build a bridge between the believers in the One God, urging Islamic religious leadership to engage in dialogue on critical issues for future harmony.

Search