Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Jitrova labutí píseň v souzvuku Tóry

Kdo je hlavní postavou paraši (oddílu čtení Tóry) Jitro (jméno, jež je vykládáno jako „Zbytek jeho“)? Na první pohled by tou postavou měl být Moše (Mojžíš)! Vždyť skrze něho jsme obdrželi Desatero a celé dění předání Tóry se točí především okolo něj. Neměl by být ústřední postavou tohoto oddílu právě on? A přesto ústní podání přiřklo tomuto oddílu, jež popisuje to nejvznešenější zjevení, jaké kdy obdrželi nejen děti Izraele, ale skrze ně i celé lidstvo, jméno Jitro, jehož nositelem byl člověk, který nepatřil k izraelskému lidu. Je sice pravda, že jej s Mošem pojí úzká rodinná vazba a ztotožňuje se s osudem izraelského lidu. Není to však Izraelita! Přesto chce být u toho, když je Tóra předávána. Možná, že smyslem je, aby nám oddíl poukázal na to, že Tóra ve skutečnosti nemohla být izraelskému lidu předána bez toho, aniž by byl u toho přítomen zástupce z národů. 

Moudří Izraele spočítali počet písmen Desatera a zjistili, že jich je 620 (počtářsky to lze vyjádřit i jako 613 + 7). Z toho pak vyvodili, že izraelskému lidu bylo sice dáno prostřednictvím Tóry 613 přikázání, ale tato přikázání by neobdrželi bez předchozích sedmi. Těchto 7 přikázání bylo totiž dáno již bnej Noach (potomkům Noeho). Celkový počet je tedy 620, což v gematrii (nauce o číselném významu hebrejským písmen) odpovídá slovu Keter (Koruna; hebrejský zápis: כֶּתֶר, כ = 20, ת = 400, ר = 200). Keter je korunou Svatého, budiž požehnán, která se zjevuje nad celým širým světem a ne jen nad syny Izraele. Bez Jitra by Tóra nemohla být prostě předána. 

Později se obdobným způsobem objevuje v Tanachu (židovské Bibli) další osobnost z nežidů, která se stala nedílnou součástí vyprávění o izraelském lidu. Jedná se o moábskou Rut (Rút), prababičku krále Davida, z něhož vzešel mesiášský panovnický rod, jenž je neodmyslitelně spjat s konečnou nápravou světa. Gematrie odhaluje, že číselná hodnota jména Rut je 606 (hebrejský zápis jména Rut: רוּת , ר = 200, ו = 6, ת = 400). Když k tomu počtu přidáme 7 přikázání, dojdeme k číslu 613, což je počet přikázání, jež byly dány Izraeli. Z toho plyne důležité poučení pro všechna budoucí pokolení: Tóra je celému světu předávána prostřednictvím dětí Izraele.

More Articles

From Fragmentation to Oneness: The Transformative Power of Emuna

As we navigate the complexities of life, how can Emuna serve as a beacon of hope, resilience, and unwavering trust in the divine orchestration of our lives?

Emuna, the Jewish concept of faith and divine providence, offers a profound perspective on the world and our place within it. It guides us to perceive Creation as a unified whole, where seemingly disparate events and entities are interwoven expressions of a singular divine plan. Through Emuna, we recognize the overarching unity that transcends time and space, revealing the divine light that illuminates all aspects of existence.

Search