Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Svoboda jako podmínka přijetí Tóry

Paraša (oddíl čtení Tóry) Mišpatim („Zákony“) se obsáhle věnuje takovým právním ustanovením, jež jsou nutná k tomu, aby byl zajištěn pořádek v lidské společnosti. Člověk má totiž povinnost dbát o to, aby z lidské společnosti byla odstraňována jakákoliv špatnost. Ve výčtu ustanovení proto nechybí ta, jež se týkají případů, kdy se jeden vůči druhém dopustil násilí či mu způsobil nějakou škodu. Zdánlivě nejzávažnějším přečinem je vražda. Ohledně ní čteme: „Kdyby však někdo svého druha připravil o život úkladně, odveď jej na smrt i od mého oltáře.“ (2. Mojžíšova 21:14, Sidon) To nás má upozornit na to, že je marná jakákoliv služba Všemohoucímu, pokud člověk ubližuje svému bližnímu. 

Výčet ustanovení pak pokračuje těmi, jež se týkají ublížení na zdraví. Je zde známé: „Oko za oko, zub za zub, …“ (2. Mojžíšova 21:24, Český ekumenický překlad) Následují škody na majetku, například když něčí býk zraní býka, kterého vlastní jiný majitel. Dále pokračují ustanovení, která se týkají újem, jež byly způsobeny krádeží či loupeží. Je zřejmé, že celý výčet je uspořádán promyšleně – začíná totiž těmi nejzávažnějšími přečiny a postupuje k těm méně závažným, přičemž předepisuje způsob nápravy. 

Je tu však jedna zajímavost. Před výčtem ustanovení, jež se týkají vražd, je výčet těch, jež se týkají zacházení s otroky a podmínek jejich propuštění na svobodu. Proč je tomu tak? Má nás to naučit, že zbavit člověka svobody je závažnější než vzít mu život. Když člověk svého druha zabije, ve skutečnosti poškodí jen jeho tělesnou schránku, ale ne jeho duši. Když je však člověk zotročen, dochází k odejmutí jeho svobody, což představuje výrazný zásah do jeho duše, jež je v jeho nitru. 

Proto Tóra, než se začne zabývat ustanoveními o vraždách, pojednává nejprve o otroctví a svobodě člověka. Skrze to můžeme lépe pochopit hloubku slov našich Moudrých, když říkají: „Skutečně svobodný člověk je jen ten, kdo se zabývá Tórou.“ Ano, jen takový člověk je opravdu svobodný. Kdo se chce zabývat Tórou opravdově, musí být člověkem, který miluje a upřednostňuje svobodu. Člověk, který je duševně nebo citově zotročen někým nebo něčím jiným, ať už se jedná o osobu, myšlenkový směr či světový názor, ve skutečnosti není svobodný a připravený na to, aby přijal Tóru. Rabi Jehuda ha-Levi to vyjádřil takto: „Otroci času, tedy otroci světa, jsou otroky otroků. Pouze služebník Boží je skutečně svobodný.“

More Articles

A Bridge between Faiths
An Open Letter to Islam
[Part 1]

Rabbi Oury Cherki's "A Bridge between Faiths: An Open Letter to Islam, Part 1" delves into the intricate dynamics between Judaism and Islam post the 2023 Hamas attack on Israel. The piece probes the philosophical and legal facets of Islam's status in Jewish literature, uncovering points of unity and contention. Cherki scrutinizes Islam's potential for spiritual progress and calls for a nuanced understanding amid the unique historical context. The article accentuates the scarcity of literature exploring Judaism's stance on Islam, presenting itself as a contribution to fostering mutual comprehension.

Cherki elucidates the shared beliefs in monotheism, rejecting God's corporeality and idolatry, while acknowledging differences in their understanding. Notably, he highlights the significance of the Seven Noahide Laws, urging Islam to embrace them more unequivocally for enhanced cooperation. Judaism's recognition of Islam as a sister religion and the potential for collaboration are explored alongside historical perspectives, celebrating the initial affinity between the two faiths.

However, the article confronts substantial disagreements, including Islam's assertion of the nullification of the Mosaic Torah and claims of corruption by Jews. It underscores the necessity for Islam to acknowledge the eternal validity of the Torah and the divine promise of the Jewish return to their homeland. Cherki posits three prerequisites for Judaism to accept Islam as a legitimate religion for all, calling for recognition, abandonment of claims of corruption, and acknowledgment of the divine promise.

Concluding with a call for peace, Rabbi Oury Cherki sets the stage for Part 2, promising an exploration of Muhammad's status, Judaism's potential contributions to Islamic faith, and more. This open letter seeks to build a bridge between the believers in the One God, urging Islamic religious leadership to engage in dialogue on critical issues for future harmony.

Search