Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

No tumsas līdz liktenim: garīgās Odisejas atklāšana Vaera nedēļas nodaļā

 

"Es parādījos Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam." Kas viņi ir — Ābrahāms, Īzāks un Jēkabs? Es domāju, ka ikviens, kurš kādreiz ir lasījis Toru, zina, ka Ābrahāms, Īzāks un Jēkabs ir tēvi. Un šeit Raši mūs pārsteidz ar vārda "Vaera" (es parādījos) interpretāciju. Ko Raši tādu mums atklāj, ko mēs nezinām? Raši mums izskaidos problēmu, kas izriet no vārda "Vaera". Jo ir rakstīts: "Cilvēks neredzēs Mani (Dievu) un nepaliks dzīvs." Tātad, kā to saprast "Vaera" (un Viņš parādījās)?

 

Atbilde ir tāda, ka viņi bija patriarhi. Tā kā viņi bija patriarhi, viņiem bija īpašas tiesības, kas ļāva viņiem tiešā veidā satikties — "redzēties" ar Radītāju. Tiesības, kas viņiem bija, deva tiesības dzīvot viņu pēctečiem. Cilvēks ir ar mieru būt daļa no plāna, par kuru viņš zin, ka tas piepildīsies tikai nākamājā paaudzē.

Tādi bija patriarhi.

 Kas attiecas uz mums, bērniem, izraēliešiem, mums tika dota Tora pateicoties patriarhiem. Izraēliešu misija bija izpildīt patriarhiem doto solījumu ieiet Izraēlas zemē un apmesties tajā. Līdz ar to patriarhi īsti nedzīvoja, jo dzīvot ar tādu mērķi, kāds viņu dzīves laikā nekad nenotiks, to nevar nosaukt par dzīvi. Tāpēc nav nekādu problēmu ar pantu "Jo cilvēks mani neredzēs un dzīvos" viņi tāpat nedzīvoja. Tādējādi pants turpinās: "Un Viņš parādījās Ābrahāmam, Īzāka dēlam, Jēkaba dēlam, kopā ar El Šadai."

El Šadai atspoguļo Dieva īpašību, kas dod solījumus, nevis īpašību, kas tos izpilda tajā brīdī, kā skaidro Raši. 

Un kāds ir Mans vārds?

Mani sauc Ejie-Ašer-Ejie — Tas, kurš pilda solījumus.

Secinājums — Es viņiem nebiju pazīstams. Viņi Mani patiesi nepazina, jo "Es apsolīju un nepildīju". Tādējādi nedēļas nodaļas Vaera sākuma pantos mēs atklājam pamatotu iemeslu iziešanai no Ēģiptes. Kāpēc Svētais, lai Viņš ir svētīts, nolemj atbrīvot Izraēlu no verdzības? Atbilde ir tāda, ka Viņam ir solījums, kas joprojām nav izpildīts. Viņš apsolīja mums dot Israēlas zemi, un tādējādi Viņš saka visus glābšanas solījumus: "Un Es jūs vedīšu uz zemi, kuru Es ar zvērestu apsolīju." Visas runas par izziešanu no Ēģiptes reliģisku vai garīgu iemeslu dēļ, lai upurētu, ir tas, ko Mozus saka faraonam; bet tas nav tas, ko viņš saka Israēla bērniem. Israēla bērniem viņš atklāj pamatotu atbrīvošanas iemeslu, kas ir patriarhiem dotā solījuma izpilde atgriezties Izraēla zemē un apmesties tajā.

Līdzīgi raksti

A Bridge between Faiths
An Open Letter to Islam
[Part 1]

Rabbi Oury Cherki's "A Bridge between Faiths: An Open Letter to Islam, Part 1" delves into the intricate dynamics between Judaism and Islam post the 2023 Hamas attack on Israel. The piece probes the philosophical and legal facets of Islam's status in Jewish literature, uncovering points of unity and contention. Cherki scrutinizes Islam's potential for spiritual progress and calls for a nuanced understanding amid the unique historical context. The article accentuates the scarcity of literature exploring Judaism's stance on Islam, presenting itself as a contribution to fostering mutual comprehension.

Cherki elucidates the shared beliefs in monotheism, rejecting God's corporeality and idolatry, while acknowledging differences in their understanding. Notably, he highlights the significance of the Seven Noahide Laws, urging Islam to embrace them more unequivocally for enhanced cooperation. Judaism's recognition of Islam as a sister religion and the potential for collaboration are explored alongside historical perspectives, celebrating the initial affinity between the two faiths.

However, the article confronts substantial disagreements, including Islam's assertion of the nullification of the Mosaic Torah and claims of corruption by Jews. It underscores the necessity for Islam to acknowledge the eternal validity of the Torah and the divine promise of the Jewish return to their homeland. Cherki posits three prerequisites for Judaism to accept Islam as a legitimate religion for all, calling for recognition, abandonment of claims of corruption, and acknowledgment of the divine promise.

Concluding with a call for peace, Rabbi Oury Cherki sets the stage for Part 2, promising an exploration of Muhammad's status, Judaism's potential contributions to Islamic faith, and more. This open letter seeks to build a bridge between the believers in the One God, urging Islamic religious leadership to engage in dialogue on critical issues for future harmony.

Search