Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

1. Waarom is het zo moeilijk om het leven te definiëren ?

De Britse kosmoloog en astrofysicus Martin Rees verklaarde:

"Het eerste en belangrijkste mysterie voor de mens is waarom er überhaupt wel iets bestaat en leeft. Wat is het dat leven brengt in formules en ze tot een realiteit omzet in de natuurlijke wereld? Maar deze vragen overstijgen de grenzen van de wetenschap; ze liggen in de sfeer van de filosofie en de theologie. "Richard Dawkins, een Britse evolutiebioloog, citeerde de gedachten van Martin Rees in zijn boek "The God Delusion", en verwierp ze met de vraag :

Welke expertise kunnen theologen aanbrengen bij diepe theologische kwesties waar wetenschappers niet bij kunnen?

En we moeten toegeven dat hij gelijk heeft!

Laten we het wat uitleggen.

Richard Dawkins is een eminente natuurwetenschapper die werkt vanuit een seculier denken. Het secularisme uit zich in de perceptie dat de mens een zelfstandig wezen is, onafhankelijk van een externe entiteit, vrij om iets te doen of na te laten en bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de gevolgen van zijn handel en wandel. Het secularisme mijdt het gebruik van religieuze doctrines in het dagelijkse leven in de publieke sfeer en bij activiteiten van wetenschappelijke en educatieve aard. Een fundamenteel principe om het secularisme te definiëren en te onderscheiden van de spirituele (religieuze) manier van leven, is het centraal stellen van de persoon en zijn zelfbeschikking in de betekenis van soevereiniteit - onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid, vrijheid en gelijkheid, rede en twijfel. Terwijl religiositeit wordt getypeerd door het "zien en heiligen", wordt het secularisme juist gekenmerkt door het "zien en onderzoeken".

Als dat je uitgangspunten in het leven zijn, is het goed om je collega's uit te dagen "welke nieuwe expertise kan de theologie aanbrengen dat de wetenschap niet kan ?" Mettertijd en met research, zo stelt Richard Dawkins, zullen we het allemaal wel begrijpen zonder dat we 'GOD' daarbij nodig hebben.

Kun jij uitmaken waar hij het mis heeft ?

2. De beperkingen van de menselijke Rede.

Op een keer zagen drie goede vrienden van Judah (יהודה) hem van veraf iets zwaar dragen.

Simeon zegt: "We weten dat Judah gezond en sterk is, in zijn zak moeten dus flinke stenen zitten als hij zo voorover gebogen loopt."

Levi antwoordt: "Ik ben het eens met mijn vriend Simeon. Er moet inderdaad iets zwaar in de zak zitten. Maar Juda zou niet zo'n sierlijke zak nemen als er alleen maar stenen in zouden zitten. Ik neem aan dat de zak gevuld zal zijn met diamanten."

En dan geeft Reuben zijn mening: "Als jullie twee gelijk hebben, waarom moeten er dan zoveel gewapende agenten mee met Juda, samen zijn die veel meer waard dan zo'n zak met diamanten? Daarom moeten we wel concluderen dat Juda iets bij zich draagt dat log is maar veel meer waard dan diamanten.

Wat zit er in die zak ?"

Met dit verhaal kunnen we de grenzen van het menselijk verstand begrijpen. Ook al komt elke intellectuele analist dichter en dichter bij de waarheid, dan nog zal er altijd een (grote) kloof blijven staan tussen de conclusies van de intellectuelen (de Wetenschappers en zelfs Filosofen) in tegenstelling tot degene die de lading in de zak stopt en weet wat erin zit. (in het verhaal hierboven is dat Juda (יהודה) ).

Laten we de allegorie even terzijde.

Het verhaal hierboven laat ons het verschil zien tussen het menselijk denken in tegenstelling tot de profetie als we willen spreken over het geestelijk pad naar God. Met onze kennisanalisten kunnen we misschien wel dichter bij het gewenste pad komen (of niet !), maar we kunnen pas in volle zekerheid leven als de Schepper van de wereld, GOD, zich tot ons wendt in zijn eer en ons Zelf door zijn ware profeten uitleg geeft en leidt.

Richard Dawkins heeft gelijk waar hij het heeft over ons tijdperk omdat we de Profetie 26 eeuwen geleden verloren hebben. Geen enkele studie sinds dan in de loop van de menselijke geschiedenis - of die nu met de zintuigen, de emoties, de verbeelding of het intellect is gemaakt - is in staat om ons een diep begrip van de "eigenaar van de zak" te geven, Geen enkele van deze studies kan de spirituele manier waarop de wereld functioneert begrijpen, of - Wat is leven en hoe komen we tot het leven in de komende wereld ! Alleen de Meester van het Universum, die alles geschapen heeft, kan ons laten weten welke componenten Hij in de zak gestopt heeft.

Filosofen stellen vragen maar ze beantwoorden die binnen een gesloten wereld - de filosoof stelt én geeft zijn antwoorden. Het is een gesloten wereld met een trieste uitkomst.

De enige positieve manier om hier uit te komen en accurate antwoorden te krijgen, is als God, die onze wereld heeft geschapen, Zichzelf kenbaar maakt en tot de mens spreekt om onze wereld te verklaren.

3. Open je poort voor het oneindige.

Volgens Plato en de latere filosoof Immanuel Kant vinden we het volgende concept terug bij de wijzen van Israël; het is onmogelijk om het ding zelf te ontmoeten, maar alleen de verschijningsvorm ervan.

De Bijbel beschrijft Israëls ervaring van haar 'ontmoeting' met God als iets dat nog nooit eerder was gebeurd (zie Deuteronomium 4:32-33). Een hele natie stond op de berg Sinaï en ontmoette God, die de wereld had geschapen, Een intieme relatie, zonder GOD te zien.

Om daartoe te komen moet je je hart kunnen openen voor de mogelijkheid die verder gaat dan wat bekend is en begrepen wordt.

We kunnen een voorbeeld vinden in het verhaal van de profeet Elisa (zie II Koningen hoofdstuk 6:24 tot het einde van hoofdstuk 7) toen hij met de officier in discussie ging over de vraag of het beleg van Samaria opgeheven moest worden. De profeet vertelt hem dat er op dat moment wel hongersnood was, maar dat er de volgende dag op datzelfde moment overvloed in de stad zou zijn. Toen de officier hem uitlachte en zei: "En de officier van de koning ... antwoordde Elisa: "Zie, als God ramen in de hemel maakt, zal dit dan gebeuren?" En Elisa antwoordde: "Zie, je zult het met je eigen ogen zien, maar je zult er niet van eten."

We leven in een gesloten wereld die functioneert met restrictieve natuurwetten, en de vraag stelt zich of er in deze wereld 'Schoorstenen' zijn naar GOD. Het antwoord is dat die er wel zijn, maar de officier had geen geloof dat er een opening of doorgang tussen de werelden is. Hij zat zo vast in zijn positie dat zelfs zijn naam ontbreekt, hij wordt slechts vermeld als een 'officier' - iemand die niet meer is dan een functie die hij binnen het systeem vervult.

De volgende dag kwam er inderdaad een bevrijding, iedereen liep de stad uit naar het kamp van Aram om daar het graan weg te halen, en toen de officier aan de deur stond, vertrapten ze hem bij de poort, en hij stierf. Een 'officier' is iemand voor wie alles gesloten is, zijn persoonlijkheid sluit van nature alle poorten, de plaats waar je doorgaat en die staat voor de openheid naar de verborgen geestelijke wereld. Daarom werd hij vertrapt door: 'de mensen bij de poort.'

Sommige ideeën worden alleen opgepakt door ze te ontmoeten in plaats van ze rationeel te verwerken. De profetie van Mozes, de vader van alle profeten, opende de 'Schoorsteen-poort'. Hij bracht ons bij elkaar met ideeën die kwamen uit een andere dimensie, de dimensie van de dialoog met GOD, de Schepper van onze wereld.

We moeten het enorme verschil erkennen tussen de profetie van Mozes en deze van de andere profeten:

"Alle bovenstaande uitspraken geven een beschrijving van het pad van de profetie van alle vroege en latere profeten, behalve van dat van Mozes, onze leraar, de meester van alle profeten..." (zie Maimonides Yesodei haTorah - Hoofdstuk Zeven & Acht)

4. Spreekt het Geloof de Rede tegen ? Dat is een mythe !

"Als je te veel vragen stelt, ben je waarschijnlijk niet gelovig."

Hoe vaak hebben we zo'n uitspraak niet gehoord? Vooral wanneer de logica en het verstand vragen beginnen te stellen. Het is logisch voor iemand die nog maar vijf of zes jaar oud is; hij begrijpt God op een kleine manier. Maar als hij volwassener wordt, ziet hij de dingen dieper en tegelijk komen er dan vragen.

In dit artikel zullen we de wijzen van Israël door de eeuwen heen niet citeren als ze het hebben over de diepte van begrip, intelligentie en wijsheid die de geleerden van Israël van ons vragen. Laten we in deze korte discussie een kernzin citeren van R. Yehuda Halevi in zijn uitstekende boek HaKuzari:

"De hemel verhoede dat er iets in de Bijbel zou staan dat in tegenspraak is met wat duidelijk is of bewezen !" (A:67).

Als een natie die gelooft in de EENHEID VAN GOD, geloven we dat de Schepper van de wereld de mens het verstand heeft gegeven om het te gebruiken. Het is onmogelijk dat iets dat wezenlijk is - het Geloof, dat zin geeft aan ons leven en ons tot een relatie brengt met de bron van energie - GOD - het verstand, dat de kroon van de Mens is, opzij zou zetten!

Ook de mens is een eenheid die verlangt naar harmonie in zijn denken, spreken en handelen. Wanneer iemand iets doet zonder enige reden, zich loskoppelt van zijn denken, en zich gedraagt als een automatische piloot, is hij als een dier dat dingen doet zonder na te denken.

Wat de mens uniek maakt is dat de Schepper van de wereld hem een brein (verstand) heeft gegeven zodat hij duidelijkheid zou hebben voor zichzelf, zijn eigen daden zou begrijpen en niet met vage twijfels zou achterblijven.

Hoe kan de rede een verklaring geven van de hele spirituele wereld ? Het is een vraag die al langer speelt en die veel onderzoek vraagt. Maar het is belangrijk om te benadrukken dat er een antwoord bestaat, en het gebruik van de rede is niet willekeurig of retrospectief. Meer nog, het is onze logica die ons helpt om exact te zijn in onze overtuigingen en om niet in de fout te gaan door onze veronderstellingen. Het maakt deel uit van de levensstijl van de Hebreeuwse gelovige, een telg van een volk waarin de profetie honderden jaren lang heeft geleefd.

5. Hoe bereik je de Komende Wereld ?

Laten we deze vraag anders formuleren :

Wat moeten we doen en wat voor mindset is er nodig als we in verbinding willen staan met de oorsprong van het leven (GOD) zodat we zullen leven na ons leven hier op aarde ?

In 1896 bedacht George Jacob Holyoake, een Engelse krantenredacteur, het 'secularisme' als een beginsel om te proberen de menselijke activiteit te beheren op grond van seculiere, naturalistische afwegingen.

Op deze afbeelding lees je zijn exacte woorden:

de mindset van het secularisme :

Wanneer onze belangrijkste inspanning gericht is op het materiële element van de wereld, enkel door middel van de wetenschap, dan is een diep geloof dat alles wat we op vandaag niet kunnen begrijpen, in de toekomst wel zal begrepen worden - wanneer de wetenschap, met de hulp van de menselijke geest, een antwoord zal hebben op alle vragen, de godin van de menselijke geest!

Bestaat er een leven na de dood als je aan zo'n denkbeeld vasthoudt? Dat vraagt om verduidelijking. Eén ding is zeker, het verstand is specifiek menselijk en kan voor altijd blijven bestaan. De filosofen geloofden, en Aristoteles in het bijzonder, dat je een grote wijze moet worden om jezelf te kunnen verbinden met het 'Actieve Intellect' als je voor altijd zou willen blijven bestaan.

De verblinding van het niet 'openen van de poort' naar de wereld die buiten onze zintuigen ligt en de onwil om te erkennen dat er een God is die met mensen communiceert - laat het aan die grote wetenschappers en hun volgelingen over om moreel gedrag alleen te accepteren wanneer de logica hen vertelt dat te doen. De meeste mensen zijn niet geïnteresseerd in moord of diefstal, ze geven de voorkeur aan een gezond gezinsleven en andere 'Noachitische' geboden (mitzvot). De seculiere instelling zal het niet definiëren als een 'Noachitisch' handelen omdat alles van GOD is afgesneden. Zullen ze voor altijd blijven bestaan?! Een grote vraag.

De mindset van de Gelovige:

Wie zijn poort opent, luistert naar Gods kloppen op zijn deur; hij wil verbonden zijn met de Schepper van de wereld, zelfs nadat zijn ziel gescheiden is van het lichaam, hij verricht handelingen die hem nader bij de Schepper van de wereld brengen.

Hij kiest ervoor om een ander niet te vermoorden; niet alleen omdat het logisch is en past bij de wereld (paragraaf 3 in George Jacob Holyoake hierboven) - maar vooral omdat het in ieder mens geschreven staat: "En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het evenbeeld van God...(Genesis 1:27), En wie wil er nu schade toebrengen aan Gods beeld ?

En wanneer iemand een medisch probleem heeft, een gebrek aan levensonderhoud, of de Schepper van de wereld wil danken voor het goede (dagelijks aanbevolen!) en zich om die redenen tot God wendt & om Zijn hulp bidt - dan is het duidelijk dat deze mens zijn verbondenheid met de Schepper versterkt zoals een vrucht die aan een boom vastzit en van daaruit zijn leven ontvangt! En de dingen worden nog duidelijker wanneer een mens aan liefdadigheid geeft en zich goed gedraagt ten aanzien van zijn partner; op die manier wordt hij gelijk aan de Schepper, slaagt hij erin zich aan Hem te hechten, en verdient hij het om verbonden en levend te zijn in de komende wereld. Meer uitleg? Leer de Maharal van Praag (Tiferet Israel boek Hoofdstuk 1-9). We bezochten zijn grafsteen op de Oude Joodse Begraafplaats tijdens de conferentie die we in de winter van 2023 in Praag hielden.

6. "Je bent wat je doet, niet wat je zegt dat je doet." Carl Jung

Nu kunnen we enig begrip krijgen van Maimonides' diepgaande Halacha [Het wordt een PSAK genoemd - het draagt ons op hoe we ons praktisch moeten gedragen] in zijn fenomenale boek :

Melachim uMilchamot [chapter 8 part 11]

"Iedereen die zich houdt aan deze zeven mitsvot en nauwgezet is in de naleving ervan, wordt beschouwd als een van 'de godvrezenden onder de volkeren' [Noahide] en zal de verdienste hebben van een deel in de komende wereld.

Dit is enkel van toepassing indien Hij ze aanvaardt en nakomt, omdat de Heilige, gezegend zij Hij, ze in de Tora heeft bevolen en ons via Mozes, onze leraar, heeft geïnformeerd dat de nakomelingen van Noach al eerder bevolen werden om er zich aan te houden.

Maar als hij ze vervult vanuit een verstandelijke afweging, dan is hij geen bijwonende vreemdeling en behoort hij ook niet tot 'de godvrezenden onder de volkeren.' Hij wordt [beschouwd] als een van hun wijze mensen."

Nu wordt het duidelijker waarom het in onze verklaring zo belangrijk is om de volgende zin te zeggen: "...En verder beloof ik plechtig om deze wetten in al hun details te blijven naleven, in overeenstemming met de Mondelinge Wet van Mosjee onder leiding van de rabbijnen...".

Overigens, een paar zinnen daarvoor schrijft Maimonides: "Deze aanvaarding moet worden gedaan in de aanwezigheid van drie Tora-geleerden."

Andere wijzen zijn Paskin om een persoonlijke verklaring te accepteren.

En tenslotte:

En mocht je je de vraag stellen waarom er zoveel mensen leven in een seculiere staat, afgesneden van de Schepper van de wereld ? En de directe relatie met de Schepper van de wereld - dat wat wij Profetie noemen - op vandaag niet meer bestaat. Maak je daar dan geen zorgen om; de Profetie zal terugkeren, omdat het volk Israel terug is gekeerd naar zijn thuisland na 2000 jaar ballingschap.

Intussen vervul je de profetie van Jesaja door te verklaren dat je een Noachiet bent, Gods pad te aanvaarden en je met Hem te verbinden via de Hebreeuwse Rabbijnen uit Israël:

"En de vreemdelingen die zich bij de Heer aansluiten om Hem te dienen, en om de naam van de Heer lief te hebben, ... zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn huis van gebed, hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar, want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volkeren" (Zie het volledige hoofdstuk 56)

Laten we afsluiten met de woorden van Tony Rubins:

"De enige onmogelijke reis is de reis waar je nooit aan begint."

We begeleiden je graag op je reis

Met al onze zegen en groeten uit Jeruzalem

Het Noahide World Center team

Search