Liquid error (sections/custom_mobile-menu line 86): Expected handle to be a String but got LinkListDrop
  • Group 27 Login

Waartoe is ieder mens verplicht ?

Les 2 : Wat zijn de Noachitische Wetten ?

Sjalom en gegroet.


Wij zijn blij dat je je bij ons aansluit in de cruciale missie van de Bnei Noach ; die zal tot meer vrede leiden op aarde !

Maar eerst moeten we ons de vraag stellen : Wat is een Ben Noach ?

Het antwoord hierop is dat Israël het eerste volk is dat ooit beweerde met de Schepper van de wereld te hebben gesproken. Sta hier eens bij stil. Is het mogelijk dat de aarde werd geschapen, dat er dan plots een man op werd gegooid, en dat God niet eens met hem sprak? Nee, logisch is dat niet. In het boek Genesis spreekt de Schepper in het allereerste begin tot Zijn schepping.

"En God zei tegen Adam: Wees vruchtbaar en vermeerder u, en vul de aarde .." [Genesis 1,28].

En kijk daar eens naar : de Schepper sprak niet tot het volk Israël, maar tot de stamvader van alle mensen !!! Daarna zondigden de mensen en zij werden allemaal vernietigd in de Vloed, behalve één familie, die van Noach. Noach en zijn zonen hebben de opeenvolging van het menselijk bestaan verdergezet.

Later heeft de Schepper zich kenbaar gemaakt aan het volk Israël, en Hij droeg hen op om Zijn boodschap voor de mensheid met trots te steunen en te verspreiden.

Kortom, volgens de Joodse traditie zijn alle mensen kinderen van God, Die alles geschapen heeft. Daarom is elk mens, of hij nu Jood is of niet, het waard om met de Schepper te spreken. De Joden hebben de missie aanvaard om het Woord van de Schepper naar de rest van de wereld te brengen, en zij gingen ermee akkoord om meer daden na te komen dan de niet-joden. De geboden worden mitzvot genoemd. Iemand die geen Jood is, hoeft niet alle mitsvot na te leven die een Jood wel op zich moet nemen! En zo hoort het ook.

Wat zijn de mitzvot die een Noachiet werd geboden ? Er zijn zeven fundamentele mitzvot die ieder mens moet naleven. Men kan ze zien als de sleutels tot zeven categorieën van activiteit, en in dit korte artikel zullen we ze samenvatten. Voordat we daarmee beginnen, moeten we er de nadruk op leggen dat het gaat om eenvoudige gedragingen die noodzakelijk zijn voor het functioneren van een normale en gezonde samenleving, waarbij iedereen op een respectvolle manier met alle anderen kan samenleven. Vandaag lijkt dat evident, maar toen deze geboden zo'n 2500 of 3000 jaar geleden voor het eerst werden uitgesproken - stonden ze voor een geheel nieuwe benadering die andere mensen niet aanvaardden ...

In de laatste paar honderd jaar heeft de mens bijvoorbeeld geprobeerd om één enkele gemeenschappelijke basis te vinden voor alle natuurwetten. In de tijd van de grote filosofen (zoals Plato, Aristoteles en anderen), waren de mensen ervan overtuigd dat de natuurwetten die van toepassing waren onder de maan verschillend waren van deze boven de maan... De idee dat er één alomvattende reeks universele natuurwetten bestaat, is een concept dat de natie Israël aan de mensheid heeft gegeven.

En dit brengt ons bij de eerste twee wetten van Noach:

(1) Het verbod op afgoderij.

(2) Het verbod om de Schepper te belasteren.

Het voornaamste doel van deze twee mitzvot kan worden samengevat als volgt : “Aanvaard eerst en vooral het gezag van Mijn Koninkrijk – dan kan je nadien Mijn verordeningen uitvoeren.” Voordat we verder gaan met het leren van de details van alle daden die we moeten stellen, moeten we een beslissing nemen en de autoriteit aanvaarden van de Koning van het Universum, Die dit geschapen heeft.
Dit kunnen we niet doen als we een vreemde god blijven dienen of wanneer we geen passend respect opbrengen voor God (en Hem belasteren).

Noot: Ons gebed is een directe uitdrukking van onze band met God. Dit is het positieve aspect van deze eerste twee mitzvot. Wat is de juiste vorm van het gebed ? Dat zal worden besproken in een latere boodschap.

(3) Het verbod om te moorden

Het is niet nodig om woorden te verspillen aan het belang van dit gebod. De Schepper gaf ieder mens het leven als geschenk, en we zouden het nooit moeten wagen om iemand te beroven van dit geschenk, net zoals we iemand anders ook geen leven kunnen schenken. Dit was de zonde van Kain, en vanaf dat moment schreeuwt de mensheid erom dat elke man en vrouw ieder ander in leven zou laten, ook al verschillen ze met elkaar van mening …

(4) Ongeoorloofde sex

Deze wet is vrij complex, en kent tal van details waar we hier niet op zullen ingaan.

Laten we gewoon zeggen dat we uit de baarmoeder van een zwangere moeder kwamen, we kregen lucht om te ademen en gewoonlijk ook al voedsel zodat we op deze wereld in leven konden blijven. Het belangrijkste dat we daarvoor in de plaats moeten doen, is op dezelfde manier leven geven aan latere generaties. Elke seksuele levensstijl die niet voorziet in een gezonde en volledige levensvorm binnen een menselijke samenleving zal tot nodeloze vernietiging leiden en daar zou in onze wereld geen plaats voor mogen zijn.

Het beste beleid is om te trouwen op een georganiseerde manier, een gezin te stichten, en te proberen een betere wereld te creëren voor de komende generaties.

(5) Het verbod om te roven of iemand te bestelen

Deze wet is zoals de vorige, niet moeilijk om te begrijpen. Iedereen spant zich in om een beter leven te hebben en het is totaal onredelijk om de openbare orde te ontwrichten en iemands inkomen weg te nemen. Hoelang zou de maatschappij nog bestaan als een dergelijk gedrag standaard zou worden ?

(6) Het verbod om een ledemaat van een dier te eten terwijl het nog in leven is.

Verschillende aspecten van deze wet zijn elementair maar wij zullen ze enkel maar aanhalen in deze samenvatting.

Allereerst dienen we ons principieel de vraag te stellen : waarom hebben we in de eerste plaats de toelating gekregen om vlees te eten ? Als we de toestemming hebben gekregen om het vlees van een dier te eten, moeten we op zijn minst bescheiden zijn en ons niet wreed gedragen (door het afsnijden van een poot bijvoorbeeld om het op te eten in het bijzijn van het dier terwijl het lijdt van de pijn)…

Van deze wet kunnen we begrijpen hoe we moeten omgaan met de andere elementen van de schepping. We moeten in gedachte houden dat de Schepper niet alleen de mens heeft geschapen (of het volk Israel, zoals sommige mensen dat lijken te denken). Dit kan ons ertoe brengen om na te denken over het verband tussen de mens en het milieu, en niet alleen maar over onze relatie tot andere mensen.

(7) De verplichting om rechtbanken op te richten om vonnissen uit te spreken tussen mensen.

De noodzaak hiervoor spreekt voor zich. Zonder een systeem van rechtbanken zal de sterkste zichzelf recht verschaffen ten koste van de anderen. Deze mitzva is geen persoonlijke verplichting, maar een maatschappelijke opdracht. Toch is het een van de elementaire geboden, en dat werd al als zodanig erkend door Thomas Hobbes in zijn boek “Leviathan”, meer dan 400 jaar geleden.

Brengt dit ons nu bij het einde van de plichten van een Ben Noach ? Nee !

Vragen die later in meer detail aan bod zullen komen, zijn :

- Welke praktische stappen zijn er nodig om een Ben Noach te worden ?

- Wat moet je verder nog leren ?

- Kan iemand een Ben Noach zijn en toch christen blijven ?

- Wat is de volgende stap in dit proces ?

Sjalom, en groeten uit het Land Israel.

Rabbijn Chaim Goldberg

Jeruzalem.


Klik hier om naar de volgende sessie te gaan : een antwoord op de belangrijke vragen van het leven.

Voorgaande les : Abraham’s Rol in de Geschiedenis.
Search