Czy sidur dla Potomków Noego powinien być wydany?

Czy sidur dla Potomków Noego powinien być wydany?

Modlitwa jest jednym z ‘racjonalnych’ przykazań (micwot sichliot) nadanych całemu rodzajowi ludzkiemu. Dlatego też nasz mędrzec, Rabin Szmuel ben Chopni Gaon, który kierował akademią w mieście Sura (X w. w Babilonii) umieścił modlitwę w ramach “trzydziestu przykazań Noego”, tj. w ramach zespołu rekomendowanych Potomkom Noego zachowań, nawet jeśli wykraczają one poza 7 praw podstawowych (patrz Biur Halacha do Orach Chaim 304 i Chatam Sofer do Chulin 31a).

Zakaz przestrzegania dodatkowych przykazań Majmonidesa nadany Potomkom Noego zawiera co najmniej cztery ograniczenia:

a) Nie odnosi się on do czynów związanych z codzienną moralnością (Derech Erec), takich, jak na przykład dobroczynność.

b) Kwestie związane z wiedzą o Bogu są wyłączone (Szmita we-Jovel XII, 13).

c) Nie dotyczy on Potomków Noego, którzy oficjalnie zadeklarowali swe przywiązanie do siedmiu praw Noego w obecności trzech rabinów (Melachim X, 10).

d) I co najważniejsze, zakaz nie odnosi się do sytuacji, kiedy to Potomkowie Noego zwracają się z prośbą do rabinów, aby nauczyć ich modlitwy, co jest dokładnie przeciwieństwiem zakazu tworzenia nowego kultu “w oparciu o ich subiektywne rozumienie rzeczy” (mida’atan).

Ustanawianie modlitw jako regularnej czynności leży w kompetencji Sanhedrynu, ale nie ma zakazu przywoływania rekomendacji, takich, jak Birkat HaMazon (błogosławieństwo po jedzeniu). Abraham dawał wskazówki nie-Żydom w swoich czasach. Prorocy przepowiedzieli, że przyjdzie dzień, w którym narody ruszą do Jerozolimy aby uczyć się szlaków (praw ogólnych) i ścieżek (praw szczegółowych) Boga.

Jeden z wielkich mędrców Litwy i zarazem uczony w Talmudzie i Kabale z początku dwudziestego wieku, Rabin Pinchas HaCohen Lintop, sugeruje w swych pismach, że Prawa Noego to tylko ogólny zarys dla stworzenia całego systemu służby Bogu, zaś zadaniem narodu żydowskiego jest go rozwijać.

Oczywistym jest, że modlitwa ze szczerego serca, bez zdefiniowanego rytuału jest bez wątpienia przyjmowana przez Boga.